Siphila esikhathini lapho impilo ilawulwa wubuchwepheshe ngezindlela ezihlukene nokwenza ukuthola ulwazi kube lula. Kukhona nezinkundla zokuxhumana lapho noma ngabe wubani, hhayi nje ungoti kuphela ekwazi ukubhala noma yini ayithandayo kuzona. Kodwa akulona lonke ulwazi olutholakala kwi-internet nasezinkundleni zokuxhumana oluyiqiniso nokungakho kumqoka ukwazi ukuthi uyibona kanjani into ukuthi iyiqiniso noma cha. Namhlanje siphothula umkhankaso oxhaswe yi-Africa Check obunicathulisa ngaloku.

Zihluphe ngokuqonda ukuthi isebenza kanjani i-internet

NGAPHAMBI kwamaphakathi no-2020, igama elithi DJ Kgaogelo Moagi, odume ngelikaMaster KG, belingasho lutho olutheni kwabaningi futhi akulona abantu abaningi abebengasheshe balikhumbule. Kodwa manje sekuyigama elihambisana nempumelelo emhlabeni jikelele futhi nelaziwa yizigidi ngezigidi zabantu kanjalo nomnikazi walo.  

U-Master KG unguDJ wengoma yodumo, iJerusalem ayiqophe noNomcebo Zikode. Ngokusho kodaba olwaphuma kwiForbes ngoDisemba 2020, le ngoma isibukwe ngaphezu kuka-600 million kuTikTok njengoba kuke kwanesasasa lokwenza umdanso ohambisana nayo kanti isibukwe ngaphezu kuka-1 billion ezinkundleni ezinhlobonhlobo bese kuthi i-video yengoma uqobo isibukwe ngaphezu kuka-200 million.

Le mpumelelo kaMaster KG, esimenze usaziwayo emhlabeni, iholele ekutheni asayiniswe ngenye yezinkampani ezinkulu eziqopha abaculi emhlabeni futhi wazithola esehamba nosaziwayo baseHollywood yenzeke ngenxa yezobuchwepheshe nezinkundla zokuxhumana. Umsuka wayo wenzeke kwiYouTube, nokulandelwe yizo zonke ezinye izinkundla zokuxhumana lapho i-video yale ngoma nabantu abahlukene beziqopha bedansa ivele yasabalala okomlilo wequbula.

Cishe asikho isibonelo esisha esikhombisa ngokucacile amandla ezobuchwepheshe nezinkundla zokuxhumana uma kusetshenziswe ngendlela efanele. Nokho-ke ukukusebenzisa ngendlela efanele yinto eza kamuva, okokuqala wukukwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe nokuqonda ukuthi yini lena osuke usebenza ngayo. 

Ngaphandle kobuchwepheshe nokuqonda ukubusebenzisa kahle, bekungathatha uMaster KG impilo yakhe yonke ukuzuza le mpumelelo asenayo.

Ukuthuthuka kwezobuchwepheshe zilokhu ziphonsa inselelo endleleni izinto ezenziwa ngayo nezizokwenziwa ngayo ngomuso.  

Akushintshile nje indlela abantu abaxhumana ngayo kodwa nendlela abasebenza nabafunda ngayo isishintshile. Sekunesikhathi lolu guquko lwenzeka kodwa seluthuthuke ngamandla kakhulu ngenxa yokuhlasela kweCOVID-19.  

Njengoba “sekunendlela entsha” yokuphila akusikho nje ukuthi intsha kumele iqonde futhi ikwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe kodwa kubalulekile nokuthi ikwazi ukuthola ulwazi oluyilonalona kwi-internet futhi ilusebenzise ukuzihlomisa.

Yize intsha yanamuhla ithathwa njengegenge yobuchwepheshe kodwa isimo somnotho eNingizimu Afrika sisho ukuthi akuwona wonke umuntu okwazi ukusebenzisa ezobuchwepheshe, ingasaphathwa-ke eyokuhlomula ngazo.

Loku kungalingani ezweni kugqame kakhulu ngesikhathi izwe livaliwe nokuphoqe ukuthi abantwana bafunde besebenzisa ezobuchwepheshe. Inselelo yengqalasizinda, nesho ukuthi abanye abantu abakwazi ukudonsa kahle i-internet, ukubiza kwe-data nokungabi nezinto zobuchwepheshe kucace bha njengoba ezikoleni eziningi zabantulayo ukufunda kungazange kuqhubeke okutheni, kwathi ezikoleni zabami kahle kwaba yinto elula.

Kumsebenzele uMaster KG ukukwazi ukusebenzisa i-internet kahle

 Ezobuchwepheshe ne-internet zikwazi ukunciphisa igebe lokungalingani nokuphucula impilo yabantu njengoba kubonakele ngoMaster KG. Yingakho kumqoka ukuthi wonke umuntu omusha akuqonde ukuyisebenzisa, ikakhulukazi ukuthi uluthola kanjani ulwazi olufanele kuyona.

Ukukwazi ukuthola ulwazi olufanele kungakusiza ukwazi ukuhlangisa i-project yesikole ecwaningwe kahle, uthole ngamathuba anjengemifundaze, izikhala zokuqashwa kwalabo abasuke bedinga ukuqeqeshelwa umsebenzi uma beqeda enyuvesi. 

Ungafunda nangezinto ezifana nokuhlanganisa i-CV, amathiphu okulungiselela inhlolokhono nokunye okuningi.

Uma ukwazi ukusebenzisa i-internet nezinye izinto ezi-online ungazongela isikhathi nemali uma udinga ukwenza izinto ezifana nokuyoshaya umazisi, ufaka isicelo sokubekisa isikhala sokuyofunda enyuvesi nokunye okuningi.

Uma ungomunye walaba bantu abasheshe bazi ukuthi bafuna ukwenzani uma sebekhulile, ungasebenzisa i-internet ube uqala uthola ulwazi ngalowo mkhakha, ungena kuma-website ezinkampani futhi ube uqala uxhumana nabantu abasebenza kuleyo mboni.

Ingxenye yokuqonda ukusebenzisa ulwazi oluthola kwi-internet kahle ithinta nokwazi ukuthi izinkundla zokuxhumana ezinhlobonhlobo zisebenza kanjani, zisungulelweni ukuze uzokwazi indlela okuyiyona okufanele uyisebenzise uma uxhumana nabantu kuzona. 

Okunye okumqoka wukunquma ukuthi ngobani ozobalandela ezinkundleni zokuxhumana. Ungakha ubudlelwano nabantu obuzokusiza uma uqonda kahle ukuthi ngobani obalandelayo nokuthi ubalandeleleni.  

I-internet inalo lonke uhlobo losizo, inqobo nje uma uzokwazi ukuthi uluthola kanjani. – yi-Africa Check

#StopDisinformation
#Ungalutheki

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page