UNkk uThandi Ngxongo, umnikazi wegaraji elikuChe Guevara (uMoore) Road eThekwini

Izithombe: wuFacebook

Uguqula izinto ngemfundo nangamabhizinisi embonini kawoyela osanda kuthenga igaraji edolobheni. Uxoxe noZANELE MTHETHWA ngohambo lwakhe

UKHULE edlala nabafana ngezimoto ezakhiwe ngamapulangwe nezingcingo usomabhizinisi ongomunye wabambalwa besifazane abamnyama abanamagaraji kaphethroli. 

Ngenkathi uNkk uThandi Ngxongo edlala ngezimoto eseyingane wayengaphuphi ukuthi uyogcina esebenza ngazo njenganamuhla. Namuhla uwumnikazi wegaraji lakwaBP, elivulwe kabusha ngenyanga edlule eGlenwood, eThekwini.

Leli garaji ngezinye zezindawo ezigqamile kulo mgwaqo elikuwona uChe Guevara (okwakuwuMoore) Road futhi abantu bayalelana ngazo.

Yize lisanda kuvulwa kabusha kodwa ukuba sendaweni ephithizelayo kwenza libe matasa kakhulu. Uyazibambela kuleli bhizinisi nakuba enezisebenzi eziwu-55. Ngezikhathi zasekuseni nezantambama izimoto zisuke sezishaye ujenga zilinde ukufaka uphethroli, amanye amakhasimende ezothenga esitolo esingaphakathi.

“Uma ukuleli bhizinisi akumele ube wubasi kodwa kumele uhloniphe amakhasimende. Ngiba khona (nsuku zonke) ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi uhamba kahle. Amanye amakhasimende sengiwazi ngamagama ngenxa yobudlelwano engizama ukubakha nawo,” kulanda yena.

UNkk uNgxongo ezibambele mathupha ukuqinisa ubudlelwano namakhasimende

Utshele Umbele ukuthi usebenze iminyaka ewu-16 emkhakheni kawoyela, eyiNational Health Safety Environment Quality Business Partner Manager e-Engen Refinery. Nokho ukuba kulo mkhakha isikhathi eside akwenzanga wathola upotsho ukuze abe negaraji lakhe.

“Akulula neze ukungena kuleli bhizinisi. Yingakho bembalwa abesifazane ngoba kusakhonya abesilisa. Abanye abesifazane noma bekhona kuleli bhizinisi kodwa ababona abanikazi ngokugcwele. Kungisizile kona ukuba semkhakheni kawoyela ngoba kungisondeze nabantu asebephumelele, ngabona nokuthi kungenwa kanjani,” kusho uNkk uNgxongo.

UNkk uNgxongo, owenze ucwaningo ngalo mkhakha ngenkathi enza i-Master of Business Administration (i-MBA), uthi balinganiselwa ku-4% abesifazane abamnyama abangabanikazi ngokugcwele kule mboni.

“Kudingeka ube nemali uma uzongena kuleli bhizinisi. Nami ngaqala (ngemva kwesikhathi) ngiqongelela. Uma ufuna ukuboleka imali amabhange afuna ukuqinisekisa ukuthi ufanelekile. Miningi imicikilisho yokugcwalisa amaphepha. Kudingeka ube okungenani no-15% noma u-20% wemali yakho ngaphambi kokuthi bakuxhase,” kunaba yena.

Uthi lesi ngesinye sezizathu esenza abanye baphele amandla endleleni bengakaqali. Ngenkathi enza ucwaningo esenyuvesi, wathola ithuba lokwazana nabesifazane asebephumelele kuleli bhizinisi, wathekela ulwazi. 

Uthe ngesikhathi esebenza kwa-Engen ubesevele esenawo umbono wokuqala ibhizinisi kulo mkhakha. Kuthe uma ethola isikhundla sokuba yimenenja ngo-2009, wabona ukuthi lingafezeka iphupho lakhe. Uqale ngo-2019 ukubhalisela ukuba nebhizinisi, elize laphumelela kulo nyaka. 

Echaza ngokukhula edlala izimoto, uqale wahleka. “Ekhaya nginodadewethu oyedwa kodwa sikhulele kwamkhulu, sikhula nabafana. Besidlala izimoto neminye imidlalo yabafana. Bengiyithanda inselelo ngoba kwakona ukungena emkhakheni we-chemical engineering ngezwa kuthiwa kufuneka abahlakaniphile.”

Ubonga ukwesekwa yisikhungo esicija abafuna ukuqala amabhizinisi kulo mkhakha, iPetroConnect, esungulwe wuMnu uSbonelo Mbatha, naye okule mboni. Uthi loku kumqinise ukhakhayi kuleli. Eminyakeni emithathu ezayo uzibona enamanye amagaraji kodwa usafuna ukugxila kuleli.

Ngonyaka odlule uvule indawo yokudla eMbilo, ebizwa ngeThandi’s Kitchen. Uqashe abathathu kuleli bhizinisi. Akaqali ukuba sematheni njengoba kwaba njalo ngenkathi ethola iziqu zeMBA eNyuvesi yaKwaZulu-Natali, ayiphasa ngamalengiso, u-Cum laude

UNkk uNgxongo okhulele eMooi River, maphakathi nesifundazwe saKwaZulu-Natali, manje wenza i-PhD kanti uphinde avakashele izikole afunda kuzona ukweseka izingane.

Okunye ngaye:

  • UnguMaThabethe;
  • Unabantwana abathathu;
  • Uphumula ngokudlala imidlalo yokujabulisa abantwana futhi ukhonze nokufunda;
  • Into emjabulisayo yimpumelelo kunoma yini ayenzayo nezinto ezincane njengokudla isidlo sasekuseni nomndeni wakhe;
  • Okumcasulayo ngabantu abangafuni ukuzimisela nokusebenza, nathi kwabanye uyaye akulungise ngokubacathulisa nokubaqeqesha;
  • Uyisemkhulu, ozala unina, wayewuMfundisi waseWeseli;
  • Ucwaningo lwePhD yakhe lugxile kokufanele kwenziwe ukuze abesifazane babe ngabaholi ngokupheleleyo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page