Siphila esikhathini lapho impilo ilawulwa wubuchwepheshe ngezindlela ezihlukene nokwenza ukuthola ulwazi kube lula. Kukhona nezinkundla zokuxhumana lapho noma ngabe wubani, hhayi nje ungoti kuphela ekwazi ukubhala noma yini ayithandayo kuzona. Kodwa akulona lonke ulwazi olutholakala kwi-internet nasezinkundleni zokuxhumana oluyiqiniso nokungakho kumqoka ukwazi ukuthi uyibona kanjani into ukuthi iyiqiniso noma cha. Siyaqhubeka nomkhankaso oxhaswe yi-Africa Check ozonicushisa ngaloku

Okumele ukuqaphele ngaphambi kokuqinisekisa udaba lwakho

INTSHISEKELO yokuthi njengentatheli kube nguwena oba ngomunye wabokuqala abazisa umphakathi ngodaba oluthile ivame ukudala ixhala nokukhathazeka. Kodwa-ke leyo ntshisekelo yokusheshisa udaba isho ukuthi kufanele uhlolisise ukuthi lokho ofuna ukukusabalalisa kuyiqiniso kangakanani.

Izintatheli zibuye zibhekane nengozi enkulu njengoba ziye zizithole zingaphansi kwengcindezi yokufuna ukuqeda umsebenzi ngesikhathi esincane. Ngaphezu kwalokho, kunabantu abavele basabalalise ulwazi olungaqinisekiwe ngenhloso yokufuna ukuba ngondabamlonyeni ezinkundleni zokuxhumana, abanye njalo lokho bakwenza ngoba befuna ukusabisa abanye.

Umbuzo-ke kulokhu uthi ungaluhlola, ulibhekisise kanjani ulwazi olutholayo ukuthi lunobuqiniso? Ngezansi kunezindlela ezine ongazisebenzisa ukuhlolisisa lolo nalolo daba olusematheni, ngaphambi kokulinekela izwe:

  • Zibuze ukuthi ngubani umthombo? Zisuka nje uma kukhona into esatshalaliswe yaze yafika kuwena, kungaba ezinkundleni zokuxhumana noma ngomqhafazo, qhubeka ube nentshisekelo yokwazi kabanzi.

Ukuthi into ethile ifakwe wumuntu omaziyo ezinkundleni zokuxhumana noma ngomqhafazo, akuyenzi ibe ngeyiqiniso. Uma uke wazithela phezu kwezindaba zifakwe ezinkundleni zokuxhumana ezinjengoWhatsApp, uFacebook noTwitter, yima kancane, uhlole ukuthi lezo zindaba sezibikiwe yini ngeminye imithombo yezindaba. 

Miningi imithombo yezindaba ongabheka kuyona kuqala ngaphambi kokuthi usabalalise ulwazi okungenzeka lungabi yiqiniso. Kwesinye isikhathi, yizinto ezincane nje ezingakwenza ubone ukuthi udaba luyiqiniso kangakanani njengendlela olubhaleke ngayo, namaphutha emishweni. Lezo ngezinye zezimpawu ezivame ukuba semininingwaneni eqhamuka emithonjeni engathembekile.

Bheka ukuthi kuvelani emithonjeni yolwazi, phecelezi ama-search engine) – Imithombo  enjengoGoogle, uBing noYahoo ungayisebenzisa ukubheka ukuthi udaba oluthile luyiqiniso kangakanani. Ukuqhathanisa izindaba ozibone lapho ozibone khona nozokuthola uma usubheka kule mithombo kungakusiza ukwazi ukubona ukuthi lolo daba luyiqiniso kangakanani. 

Inhlangano eyengamele ezempilo emhlabeni iWorld Health Organization ngeminye yemithombo ethembekile ngezindaba ezithinta ezempilo
  • Buza kubaphathi bezinhlangano ezehlukene – Imithombo, okungaba yizikhulu zezinhlangano ezehlukene, zingakusiza ngokukunika ulwazi okuyilona ngaphambi kokusabalalisa udaba oluthile.

Isibonelo nje, ngolwazi olumayelana nobhubhane iCOVID-19 nezinye izindaba ezithinta ezempilo ungaxhumana ne-World Health Organization (i-WHO), inhlangano yezempilo emhlabeni, uphinde ubheke eminye imininingwane kuma-website kahulumeni. Ezinye izinhlangano ongathola kuzona ulwazi ezifana ne-Africa Centers for Disease Control and Prevention ne-US Centers for Disease Control and Prevention.

Uma ufuna ukuqinisekisa ubuqiniso bezindaba ezisematheni, ikakhulukazi e-Afrika, ungabheka ku: Africa Check, AFP Fact Check, PesaCheck ne-Dubawa

  • Izinombolo zabantu nemithombo yokwazisa – Enye indlela yokuthola ukuthi izindaba ezisematheni ziyiqiniso noma cha, wukubuza ebantwini, ucele ukuthi bakusize. Umqulu osihloko sithi The Columbia Journalism Review’s guide to crowdsourcing uchaza le ndlela njengaleyo engasetshenziswa ukuhlanganisa izindaba, ukuqoqa ulwazi nocwaningo olwehlukene.

Lokhu ungakwenza usebenzisa ama-email, ucingo ukushayela odinga ukukhuluma nabo, izinkundla zokuxhumana, ama-website noma ngokuxoxisana nje nabantu.

Okumele ukuqaphele-ke nokho yindlela obuza ngayo imibuzo njengoba ngokusho kwe-DataJournalism.com, emqulwini wayo oveze ukuthi kusemqoka ukukhumbula ukuqaphela ukuthi ungabi neqhaza ekufafazeni inzwabethi, kunalokho cacisa nje ukuthi ufuna ukuqinisekisa ubuqiniso balokho okubuzayo. – i-Africa Check.

#stopDisinformation
#Ungalutheki

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page