Ezolimo ziwuthwalile umnotho waseNingizimu Afrika ngonyaka odlule

Isithombe: wuCanva

Ezolimo zithele izithelo zasimama ngesikhathi sobunzima. Izingqapheli zithi izinqumo eziphusile zokuphatha imali zizoqinisekisa ikusasa lo mkhakha mhla kwanesomiso

IMBONI yezolimo ithwale umnotho waseNingizimu Afrika emahlombe ngo-2020, yaphunyula ekukhahlanyazweni wubhubhane iCOVID-19, ngaphandle kwemikhakha embalwa njengokagwayi nowewayini.

Ngokwezibalo ezintsha zeStatistics SA ezolimo zikhule ngo-13%. Lo mkhakha usimeme ngemva kweminyaka emibili ebhubhise umnotho okomlilo oqothula ubuhanguhangu.

UMnu uDawie Maree, inHloko yezoLwazi nezokuKhangisa e-FNB Agriculture, uthi abalimi manje bazokwazi ukwehlisa isikweletu. Bangakwazi nokuhlela indaba yokusimama.

Izwe libe nesivuno esikhulu sezithelo ezinjengama-orintshi nolamula, esikhule ngo-35% ngo-2019, safinyelela kuR26.6 billion ngo-2020. “Sinezitshalo ezinhle zombila nezinjengesoya, ubhekilanga, irayisi namakinati ezisemhlabathini nezibiza kahle.”

U-Maree uthe akuvamile ukuba nesivuno esiningi namanani amahle ngonyaka owodwa. Imvamisa amanani ayehla uma kunesivuno esiningi emakethe.

Umbila wango-2019/20 unyuke ngo-36% unyaka nonyaka ngamathani awu-15.3 million. Amanani ombila ango-2020 ahlale emazingeni aphezulu okuwunguR3 400 ithani. Kulinganiswa ukuthi isivuno siba ngaphezu kwamathani awu-16 million ngesivuno sango-2020/21.

Izitshalo ezinjengesoya, ubhekilanga, irayisi namakinati zande ngo-16% unyaka nonyaka zaba ngamathani awu-788 500 ngesikhathi sesivuno sango-2019/20.

Sinyukile isidingo sombila ovela phesheya, ikakhulukazi eChina, ngenxa yokuphazamisa kobhubhane. Izingqinamba zaseMelika ngenxa yesimo esomisile zinyuse amanani, kwathinteka awaseNingizumu Afrika. 

NoMnu uNico Groenewald, inHloko yamaBhizinisi ezoLimo eStandard Bank, ivumelene noMaree.

Uthe ngo-2020, kube nesivuno esiningi, kwancipha ukolweni odayiswa phesheya kwathi abalimi bezithelo ezinjengama-orintshi nolamula senyuka; okube yinto enhla kule mboni.

Iyonke le mboni ikhule ngo-35%, u-19.6% no-18.5% ikota nekota ngeyokota yokuqala, eyesibili neyesithathu ngo-2020. 

Okunye okwenze ukuthi izinto zihambe kahle kule mboni yingenxa yokuthi le mboni iqhubekile nokusebenza ngesikhathi sokuvalwa kwezwe ngenxa yeCOVID-19.

U-Groenewald uthe ngekota yesine yango-2020 i-Agriculture Business Chamber ilinganisa ukukhula ngo-10% growth kanti i-Bureau for Food and Agricultural Policy yona ilinganisa ukuthi imboni izokhula ngo-13%.

U-Maree noGroenewald bavumelene ngokuthi kulindeleke ukuthi izinto ziqhubeke zibe njena nango-2021. 

Sinyukile isidingo sombila odayiswa emazweni angomakhelwane, ikakhulukazi iZimbabwe, lapho umbila wethu udliwa kakhulu khona.

U-Maree uthi mhla kwafika isikhathi sobunzima kuyosiza izinto ezimbili, okuwukuphatha izimali nomkhiqizo ngendlela enhle.

Loku kusho ukuphatha kahle impahla, ukubeka imali engena ngesikhathi senala nokuhlela ukudlulisa izintambo esizukulwaneni esizayo ngendlela efanele.

U-Groenewald uthe kulindeleke ezolimo ziqhubeke nokudlondloba kulo nyaka ngenxa yesidingo sesivuno esisha lapho abathengi bezama ukudla ukudla okunempilo nokuqinisa amasosha omzimba ukulwa negciwane.

Naye uthe kumqoka ukutshala ebuchwephesheni ukuze imboni iqhubeke nokusimama. Le mboni kuzodingeka ibhukule ukubhekana nezinselelo zayo okukhona indaba yokushintsha yokwabiwa komhlaba, ukwabiwa kwamanzi, isimo sezulu esiguquguqukayo, ingqalasizinda endala nokufinyelela kubathengi. Ukubhekana nalezi zinselelo kuzoba mqoka ekutheni le mboni ihlale isimeme.

UNkk uThoko Didiza, uNgqongqoshe wezoLimo

UNgqongqoshe wezoLimo nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya uNkk uThoko Didiza ne-Industrial Development Corporation basanda kumemezela usizo lukaR1 billion oluzonikwa abalimi abamnyama. – Intatheli yoMbele

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page