Asifake igxalaba ukuvuselela imboni yokukhiqiza, kuloba uBusi Mavuso

KUSUKELA ngo-1994 imboni yokukhiqiza isinciphile njengoba nasemnothweni ifaka u-13.3%, isuka ku-21.5%. Enye imbangela yaloku wukulungisa indlela izinto ezazenzeka ngayo ngesikhathi sobandlululo, njengoba kwakukhiqizwa impahla ngendlela engahlelekile ngenxa yonswinyo. 

Kwathi sesibuyisela ekuhwebeni namanye amazwe sagxila kakhulu embonini yokuhlinzeka ngezinto, nokwaphucula ukuncintisana kwethu futhi kwakhulisa umnotho iminyaka eyishumi nesigamu kwaze kwaba kuwa komnotho ngo-2008. 

Nokho, imboni yezokukhiqiza iyehluleka ukuvuka. Iminyaka ewu-10 yokuqala kahulumeni wentando yabantu kwakungeyokuhlela kabusha izinto kodwa iyaqhubeka nokwehla kusukela ngaleso sikhathi.

Eminyakeni ewu-10 edlule le mboni ibhekene nokunyuka kwezindleko, ikakhulukazi zikagesi ongathembekile, izinselelo ezithinta ezokuqashwa kwezisebenzi nezingqinamba zokufinyelela emachwebeni nakwenye ingqalasizinda.  

Nakuba ukukhula kweChina nezwekazi lase-Asia njengomakhonya ekukhiqizweni kwempahla sekushintshe umnotho emhlabeni, imboni yethu yokukhiqiza isabalulekile futhi isengadala imisebenzi, ingenise nentela. 

Kumele siphokophele ukuthi sikwazi ukuncintisana nomhlaba, sidayise izimpahla ezisezingeni elifanele.  

Yize kunenqwaba yemigomo onhloso yayo wukuthuthukisa imboni yezokukhiqiza kodwa izinto ziyaqhubeka nokungasivuni. 

Kukhona okuhamba kahle njengezinhlelo zokuthuthukisa imboni yezimoto kodwa loko kuncane futhi akusiguquli isimo okutheni. 

Izibalo eziphume ngasekuqaleni kwenyanga zikhombisa ukuthi ukukhiqizwa kwempahla kwehle ngo-2.1% ngoFebhuwari uma kuqhathaniswa noFebhuwari wangonyaka odlule. 

Yebo, akusona isikhathi esejwayelekile futhi lezi zibalo zizodwa azivezi sonke isithombe kodwa kunzima ukungasho ukuthi iCOVID-19 nayo isiyengeze ezinkingeni zale mboni.

Njengoba sesike sasho kaningi phambilini, umnotho udinga indawo evuna osomabhizinisi ukuze ukhule, ikakhulukazi imboni yezokukhiqiza. Sidinga ugesi othembekile futhi oshibhe ngayo yonke indlela. Sidinga izitimela ezingakwazi ukuthutha impahla kahle. Sidinga amachweba angakwazi ukuthutha inqwaba yezimpahla ziye kwamanye amazwe. Sidinga izisebenzi ezinamakhono esingazithola ngokuqasha abantu bakwamanye amazwe nangemfundo esezingeni nokuziqeqesha ezweni. Sidinga ezokuxhumana ezisebenza kahle nezinye izidingo ezenza kushibhe futhi kube lula ukuphatha ibhizinisi lokukhiqiza impahla.  

Ngeshwa izingxoxo eziningi engiyingxenye yazo ngokuhlongozwayo namacebo okuguqula izinto, noma zinendawo yazo kodwa azithi shu uma esikwenzayo kushayisana nemboni yokukhiqiza.

Futhi amacebo akukho okutheni angakwenza ukudlula izinkulungwane zezinkampani zonke ezifuna amathuba ngoba zigqugquzelwa ezingakuzuza. Zinikeze indawo ezivumayo nesebenza kahle, (umnotho) uzokhula ngaphandle kokuthi uphinde ungenelele.

Amacebo ezwe kumele alekelele umnotho uye ngalapho uzokhula khona, ngale kwalokho kuyadlalwa. Elinye lamacebo esilokhu sizwa ngalo ngelokuthenga impahla kuleli zwe kodwa kumele siqaphele.

Ukuphoqa ukuthi kuthengwe impahla eyenziwe ezweni kodwa ebizayo futhi engekho sezingeni kulimaza ukuncintisana kwethu futhi kwenza ezokukhiqiza zibe buthaka. 

I-Business Leadership South Africa (iBLSA) ngokubambisana neBusiness Unity South Africa sebecele ukuthi kwenziwe ucwaningo ngalezi zinto ukuze kutholakale izindlela ezizokwenza ukuthenga impahla eyenziwe kuleli zwe kwesekwe ngendlela, kuthuthukise nemboni. 

Zikhona izinto ezinhle kodwa loku ngeke kube yisisombululo esizolungisa le nkanankana.

Enye yezinto engasiza yingqalasizinda. Yingakho iBLSA ishicilele ucwaningo olunezindlela ezingasetshenziswa ukuheha abazotshala imali kwingqalasizinda.

Ngokuthuthukisa ezokuthutha nezokuxhumana kanjalo nokutholakala kukagesi siyalungisa. Ngiyajabula ukuthi uhulumeni uzibophezele ekuxazululeni izinselelo zengqalasizinda. Sesixoxisane kaningi nohulumeni ngaloku futhi ikhona inqubekelaphambili.  

Sinabakhiqizi abasezingeni lomhlaba futhi kuningi esingakuzuza uma singalungisa okuyinsika. Asisebenzise isikhathi sethu sigxile kukona.

Ukumiswa komgomo weJ&J sekuhlehlisele emuva izinhlelo zokugoma ezweni nasemhlabeni. Siyethemba yinto yesikhashana.  

Loku kwenza kungabazeke ukuth izinhlelo zokugoma abantu abawu-67% ngasekupheleni kwekota yokuqala yonyaka ozayo kuzokwenzeka. 

Yize sivule unyaka ngezibalo ezikhombisa ukufadalala kodwa kunezimpawu zokukhula komnotho. Kodwa ukugwema ukulahleka kweminye imisebenzi nokuwa kwamabhizinisi kumele kuphumelele uhlelo lokugoma. Kumele sonke sibambisane ukuqinisekisa ukuvuseleleka komnotho.

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page