USihlalo we-Ilangabi Elingacishi Youth Nursery uMnu Philani Magwaza ekhombisa iMeya yeTheku uMxolisi Kaunda umsebenzi wabo

Izithombe: Zithunyelwe

Umfelandawonye wentsha ukhulise umsebenzi wezolimo weminyaka ngenkathi kuvalwe izwe njengoba usidayisela uSPAR. Amalungu awo axoxe noZANELE MTHETHWA

ISASASA lokutshala emakhaya ngenkathi kuvalwe izwe ngenxa yokubheduka kweCOVID-19 lisize intsha ekhuthazeke ukugqamisa umfelandawonye odlondlobalayo wabalimi.

Amalungu omfelandawonye aqala echitha isizungu njengabanye abantu ababevaleleke ezindlini ngenxa yeCOVID-19 kanti kuzozaleka ibhizinisi.

Ilangabi Elingacishi Youth Nursery wumfelandawonye onamalungu entsha ayisihlanu aseS’kebheni, eMzinyathi, eThekwini. Sekuyiphupho ukuthi aqale sakudlala njengoba esephakela noSPAR waKwaMashu.

Usihlalo womfelandawonye uMnu uPhilani Magwaza uthi wayevele ezithandela ukulima ngisho esafunda.

“Ngesikhathi kuvalwa izwe kube wumkhuba kuwo wonke umuntu ukuzitshalela ingadi encane ekhaya. Nami ngenxa yokuthi ngangivele nginengadi ekhaya kusukela ngisesesikoleni, kube lula. Sibone indlela ukudla obekubiza ngayo ngenxa yokuvalwa kwezwe, sakhuthazana ukuthi asilime zonke izinhlobo zamaveji, sigqamise umsebenzi wethu womfelandawonye,” kuchaza yena.

Uthi umfelandawonye bawuqala ngo-2015 kodwa bekungasebenzeki ngenxa yokushoda ngezimfanelo. Ngo-2018 baqala babhusha ihlathi, balinda ukuxhaswa ngembewu wumNyangweni wezoLimo. Uthi bebevele betshala ngezikhathi ezithize zonyaka kusukela balethelwa imbewu.

“Saqala ukubiyela indawo esizoyisebenzisa ngo-2019 ngoba sesibona ukuthi kuyanyakazeka. Sasizwa yi-Agri-business ukubiyela indawo, saqala satshala kancane kancane amaveji,” kulanda uMagwaza.

Ilangabi Elingacishi livakashelwe wuMasipala weTheku

Batshala zonke izinhlobo zamaveji badayise nezithombo kanti basebenzisa indawo engama-hekthare amane. Uveze ukuthi umhlaba abawusebenzisayo ungama-hekthare ayisishiyagalombili kodwa omunye abakawusebenzisi ngoba basadinga ukukhula, bathole zonke izinsiza abazidingayo.

Umsebenzi wabo usuvulele amathuba omsebenzi abesifazane abayisihlanu abasiza ngokutshala nentsha eyisithupha esiza uma kunomsebenzi omningi. Baphinde basize intsha esuke yenza ezolimo ezikhungweni zemfundo ephakeme, esuke izofuna isipiliyoni nokuqeqeshwa kulo mkhakha. Kumanje banentsha eyishumsi ezoqeqeshwa.

“Okwamanje siphakela uSPAR isipinashi, siphinde sidayisele amalungu omphakathi. Sidinga amathaneli ukuze sikwazi ukutshala ispinashi nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Ngenxa yokuthi sine-nursery, okwethu kuhlukile kunabanye abalimi abatshala unyaka wonke,” kuchaza yena.

Wengeze ngokuthi badinga iphampu enkulu ukuze umsebenzi wabo ube lula, bakhule nangokwebhizinisi.

Uthe basizwe uMasipala waseThekwini ukuze bakwazi nokukhula bafike kuleli zinga abakulona manje. Baxhaswe ngoR156 000 besaqala kanti basathenjiswe nokulekelelwa lapho beshoda khona.

Basanda kuvakashelwa yiMeya yaseThekwini uMnu uMxolisi Kaunda ezohlola umsebenzi.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page