UNkk uFuthi Mhlongo, uMcwaningimabhuku-Jikelele KwaZulu-Natali

Isithombe: Sithunyelwe

Umsebenzi abizelwe kuwona unezinselelo futhi uyasinda emphefumulweni kodwa ukwazi ukuthi usiza umphakathi kuyamgqugquzela ophethe iHhovisi loMcwaningimabhuku-Jikelele KwaZulu-Natali. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

ENONYAKA ethathe izintambo zokuba wumphathi eHhovisi loMcwaningimabhuku-Jikelele KwaZulu-Natali uNkk uFuthi Mhlongo waphoqeleka ukuthi ahoxise ithimba labacwaningimabhuku ababecwaninga uMasipala waseThekwini ngoba esabela ukuphepha kwalo emva kokuthi lisatshisiwe.

Lesi sigameko sashaqisa abaningi, kwazise kwakuqala ukwenzeka into efana nalena. Nakuba kwakuyisigameko esithusayo lesi futhi esasingenza omunye umuntu azingabaze yena uqobo kanjalo nomsebenzi kodwa samqinisa ukhakhayi uNkk uMhlongo.

Kwathi noma kukhona abasigxekayo lesi sinqumo bethi akahambisi ngokomsebenzi awunikwe wuMthethosisekelo kodwa wabambelela esinqumweni sakhe ngoba ukholwa wukuthi ukuvikela obaholayo uma besengozini yinto okumele ihambe phambili. Uthi uma usuwenze loko, umsebenzi usungaqhubeka.

“Uma umuntu-ke ekusabisa kuchaza ukuthi kukhona into enhle oyenzayo ngoba ngeke nje usuke uvele usatshiswe ungenzanga lutho oluthinta ingqikithi yezinkinga nezinselelo zomphakathi. Ngakho-ke kimina kwasho ukuthi uyazi ukuthini ikhona le nto esiyenzayo ezokwenza isimo sibe ngcono; kuwukuthi nje kufuneka siqinisekise ukuthi siphephile,” kusho yena.

“Lokho-ke kwasisiza kakhulu ngoba kumanje uKhomishana wamaphoyisa la KwaZulu-Natali uyazi ukuthi sizomthinta uma kukhona inkinga bese esisiza.”

Uthi bafunda nokubaluleka kokusebenzisana namaphoyisa ngoba ukuba nonogada abazimele kwakungeke kubalungele ngoba babedinga indlela elula, ephephile nengezukubadla ephaketheni.

Kwamsiza nokuthi inkonyane yayingathuki isisinga kuleli hhovisi, kwazise useneminyaka ewu-17 esebenzela ihhovisi loMcwaningimabhuku-Jikelele. Wafika khona emva kokuphothula iziqu zeHonours kwiBComm Accounting eNelson Mandela University.

Wayezosebenza iminyaka emithathu kuleli hhovisi ngokwesivumelwano somfundaze ayewutholile njengoba kuyilona elakhokhela izifundo zakhe zeHonours.  

Kodwa usegcine esehlale sonke lesi sikhathi, waphatha izikhundla ezihlukene ngaphambi kokuba wumphathi wesifundazwe sonke, okuyihhovisi elinezisebenzi eziwu-240.  

Uthi loku yikona okumenza kuthi noma kwesinye isikhathi efikelwa wumuzwa wokudikibala acabange ukuyozama “amadlelo aluhlaza” embonini ezimele kodwa akhethe ukuhlala kulo msebenzi ngoba kusizakala abantu abaningi. 

Esafunda isikole uNkk uMhlongo, ozalwa eNdwedwe, eThekwini, wezwa kuKhozi FM kukhulunywa ngomsebenzi wokucwaninga amabhuku nokuthi abantu abamnyama baseyidlanzana khona. Kwathi angezwa wanikela kuthisha wakhe eyobuza kabanzi ngakuzwile nokuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukukufundela.

“Ufunda okungenani iminyaka eyisikhombisa, ugcina usuwudokotela wezimali kuwuwena obheke yonke into. Nanokuthi into okufanele ube nayo yizibalo, isiNgisi ne-Accounting.”

Nakuba isimo sakubo sasingavumi ukuthi aqhubeke nokufunda emva kokuphothula umatikuletsheni ngoba babedla imbuya ngothi kodwa wayezimisela esikoleni futhi ephasa ngamalengiso ngoba wayekholwa wukuthi imfundo ingamsiza.

Ngempela kube yisikole esimtakulile njengoba kungothisha bakhe abamsiza wathola umfundaze Ongoye, lapho enza khona izifundo zeBCom Accounting

Umsebenzi weHhovisi loMcwaningimabhuku-Jikelele uyaziwa njengoba ngeshwa kuyiwona ocacisa bha izinselelo ezikhona eNingizimu Afrika zokungaphathwa ngendlela kwemali yabakhokhintela. 

Owokugcina umbiko, nobucwaninga unyaka wezimali ngo-2019/20, uphinde waqinisekisa ukuthi lusabhimba uhlelo njengoba nakuba ukusetshenziswa kwemali ngendlela engalungile noma ngokungawulandeli wonke umthetho kwehlile kodwa kuseyimali enkulu njengoba kube wuR54.34 billion.

Enye yezinto okuvame ukukhalwa ngazo ngalo msebenzi wukuthi abacwaningimabhuku bafika emva kwendaba umonakalo usuwenzekile. Yisikhalo lesi esiqhamukile nangesikhathi kuvela amahlazo okungaphathwa kahle kwemali embonini ezimele abethinta izinkampani ezifana neTongaat Hulett, iSteinhoff nezinye, nokuvele ukuthi abacwaningimabhuku babe nesandla kulo monakalo.

UNkk uMhlongo uthi ngeshwa izambane elilodwa libolisa isaka lonke. Kodwa uthi imigomo elawula ukuziphatha kwabo kanjalo nokuthi lezi zigameko sezihlala obala kuzosiza kukhucululwe ngoba kuyadingeka nabo bazihlole.

Njengoba esebenza ngaphansi kukaNksz uTsakani Maluleke manje, lona wuMcwaningimabhuku-Jikelele wesithathu asesebenza naye njengoba esebenze nomufi uMnu uKimi Makwetu noMnu uTerence Nombembe.  

Uthi wafunda kuNombembe ukuthi umcwaningimabhuku akahlali ehhovisi nje kodwa kumele aphume aye emakhasimendeni akhe nomphakathi ukuze abantu bezowuqonda umsebenzi awenzayo. 

KuMakwetu ufunde ukuthi awugcini nje ngombiko wakho bese ushiya kanjalo kodwa kumele uqhamuke neziphakamiso zokulungisa futhi uma enikwenzayo kungasebenzi, nizame okuhlukile.  

UNkk uMhlongo ubamba neqhaza ekwandiseni isibalo sabantu abamnyama kanjalo nabesifazane kulo mkhakha njengoba esebenza nezinhlangano ezihlukene ezinjengeSouth African Institute of Chartered Accountants, i-Advancement of Black Acounting Students of Southern African ne-African Women Chartered Accountants. Basebenzisana nanamanyuvesi.

Okunye ngaye: 

  • Unamadodana amabili
  • Ukhonze ukupheka; 
  • Uchitha isizungu ngokubuka opopayi nezinhlelo zamahlaya.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page