UMnu uThabisho Molelekwa, umkhulumeli weSouth African National Taxi Council

Izithombe: Zithunyelwe

IKhomishini yokuNcintisana ithi kuningi okudinga ukuguqulwa endleleni okuthuthwa ngayo umphakathi ukuze kuhlomule abagibeli. USLINDILE KHANYILE uyabika

INHLANGANO yamatekisi ezweni iSouth African National Taxi Council (iSANTACO) ithi imiphumela yocwaningo obelwenziwa yiKhomishini yokuNcintisana ngemboni yokuthutha umphakathi ifakazela into esineminyaka ikhala ngayo futhi ithemba ukuthi kuloku uhulumeni uzolalela bese uthatha izinyathelo ezifanele.  

Usho kanje umkhulumeli weSANTACO uMnu uThabisho Molelekwa. 

Ngesonto eledlule iKhomishini iveze ukuthi kukhona okungahambi kahle ngendlela ezokuthutha umphakathi eziyiyona ezweni futhi yathi kuzomele umNyango wezokuThutha noweziMali ubuyekeze indlela okuxhaswa ngayo le mboni.

Le Khomishini ithe abagibeli bayalimala njengoba indlela izinto ezenziwa ngayo kule mboni zingafani futhi kukhona izithuthi ezivunwayo kunezinye. Ikhalile nangokuthi indlela umphakathi othuthwa ngayo inhlakanhlaka njengoba ithe akukho ukuxhumana phakathi kwamatekisi, amabhasi nezitimela.  

UKhomishana uTembinkosi Bonakele uthe kuyaxaka ukuthi amatekisi awaxhaswa njengamabhasi nezitimela ekubeni yiwona athutha umphakathi omningi njengoba ethutha u-66.5% wabagibeli. Izithuthi ezithola usizo kuhulumeni ngamabhasi athutha u-23.9% wabagibeli nezitimela ezithutha u-9.9% wabagibeli. 

“Zinhlakanhlaka ezokuthutha. Uma singenza isibonelo ngamatekisi, okuyiwona athutha abantu abaningi, yimboni le engahlomuli ngokuxhaswa okutholwa ngezinye izinto zokuthutha okungamabhasi nezitimela ezihlomula kakhulu,” kusho yena.

Ngokwalo mbiko, kunabanikazi bamatekisi abawu-150 000 abanamatekisi angaphezu kuka-250 000 abathutha abagibeli abawu-15 million ngosuku. 

Uqhuba uthi amatekisi angenisa imali ephakathi kukaR60 billion noR90bn ngonyaka emnothweni kanti imboni yawo iqashe abantu abawu-500 000 kanti kunabadayisi abasebenzela emarenki abawu-150 000. 

UBonakele uthe uyazi ukuthi umNyango wezokuThutha uyayicubungula indaba yendlela oxhasa ngayo le mboni. 

UMnu uBonakele uKhomishana weKhomishini yokuNcintisana

UMolelekwa uthe bajabule ngombiko wale Khomishini ngoba sekuphele iminyaka ewu-15 bekhala ngezinto ezibaluliwe, ikakhulukazi indaba yokuthi abaxhaswa bona njengezinye izinto zokuthutha abagibeli. 

Uthe nakwiLegotla yabo nomNyango wezokuThutha ngonyaka odlule bakhala ngohlelo olwethulwa ngenhloso yokuhlanganisa amabhasi namatekisi, bathi ludinga ukubuyekezwa ngoba alusebenzi.

“Sinesiphakamiso esinaso ngohlelo lweBRT (iBus Rapid Transit) nesikholwa ukuthi singasiza uhulumeni ngezinto ezimbili, okokuqala ngenkinga yemali bese okwesibili kube wukuphucula ezokuthutha. Iziphakamiso zeKhomishini yokuNcintisana ziphinda into osekuneminyaka seluleka uhulumeni ngayo,” kusho yena.  

Kukhona abathi akufanele amatekisi axhaswe ngemali kahulumeni ngoba anhlakanhlaka futhi akwaziwa kahle ukuthi angenisa malini kanti nentela awayikhokhi. 

Kodwa uMolelekwa uthe labo abasho lokho abayazi into abakhuluma ngayo.  

“Intela siyayikhokha ngoba ngeke ukwazi ukuthola imvume yokusebenza ungayibhaliselile, kuphela kungenzeka ukuthi kukhona abangayikhokhi minyaka yonke nokuwumsebenzi kahulumeni ukubalandela. Kukhona nalabo abangafundisekile kahle ukuthi iyiphi yonke intela okumele bayikhokhe. Yingakho saphakamisa nokuthi akube khona amahhovisi entela awomahambanendlwana azoba seduzane nalapho sisebenzela khona,” kusho uMolelekwa.

IKhomishini ibuye yakhala ngokungasebenzi kahle kwezitimela ekubeni kuyizona ezixhaswa ngemali enkulu njengoba ithe kuneminye imizila elawulwa yiMetrorail esiyavalwa kanti nengqalasizinda ayikho ezingeni. Ikhale nangePrasa futhi yashaya amakhala ngobudlelwano bale nkampani ne-Autopax, inkampani yabanikazi bamabhasi iCity to City neTranslux. 

Ithe lobu budlewano bucwasa amanye amabhasi futhi bubeka iPrasa engozini njengoba le nkampani yamabhasi inezikweletu ehlulekayo ukuzikhokha. 

Ikhalile iKhomishini nangokuthi abagibeli bezitimela eGauteng abahlinzekwa ngendlela efanayo, njengoba ithe labo abasebenzisa iGautrain bahamba ngesitimela esisezingeni eliphezulu futhi kuyaqikelelwa ukuthi eziteshini zayo kuphephile kodwa eziteshini zezitimela zeMetrorail akunjalo.  

“Umehluko nasendleleni ekutshalwa ngayo kwingqalasizinda inqinda ukuthi kube nokubambisana endleleni okuthuthwa ngayo abantu nokubhebhezela ukungalingani kwabantu emphakathini njengoba ezokuthutha zithutha abantu abangafani ngenxa yendlela ezihlelwe ngayo. Isibonelo indlela okungekho ngayo ukubambisana phakathi kwezitimela zeMetrorail neGautrain eGauteng sesike sasho ukuthi yinto engafanele yokusetshenziswa kwemali kahulumeni lena njengoba zombili zixhaswa. I-Metrorail isebenza ezweni lonke bese eGautrain iseGauteng kuphela. Sikholwa wukuthi izitimela kufanele zihlinzekwe wumuntu oyedwa emazingeni aphansi ukuze kuzohlomula abantu abaningi,” kusho uBonakele.

UMbele uzame kusukela ngoLwesibili ukuthola iPrasa ukuthi iphawule kodwa le nkampani igcine ingaphendulanga.

Lo mbiko ukhale nangokuthi amabhasi asebenzela ezindaweni zasemakhaya adinga usizo.

IKhomishini ithe belumqoka lolu phenyo ngenxa yokuthi abantu baseNingizimu Afrika basebenzisa u-20% wemali yabo begibela, nokuyimali eningi kakhulu uma kuqhathaniswa namanye amazwe asathuthuka; lapho abantu besebenzisa khona u-10%. 

UmNyango wezokuThutha uthe awukakazukuphawula ngalo mbiko. Kulindeleke ukuthi uNgqongqoshe wezokuHweba neziMboni uMnu u-Ebrahim Patel ethule iziphakamiso zeKhomishini ePhalamende zingakapheli izinsuku eziwu-10 kusukela ewutholile umbiko.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page