Qonda ngobuciko bokwethula inkulumo ngebhizinisi lakho, kuloba uNtokozo Biyela

NAMHLANJE ngithanda sibheke ubuciko bokubeka inkulumo ngebhizinisi. Siyazi ukuthi uma uzisebenza kufanele uhlale njalo uzilungiselele, ucuphe isisoka ngoba awazi ukuthi ithuba lizovela nini. 

Izikhathi eziningi amathuba okuziveza noma okukhuluma ngebhizinisi lakho aqhamuka ungalindele.

Kunento abayibiza nge-“elevator pitch”. Yasuselwa ekutheni uma kwenzeka ungena ekheshini nomuntu owawukade ufisa ukukhuluma naye kodwa ithuba lokukhuluma naye ungalitholi ungenza njani uma kwenzeka ugibela naye ekheshini? Siyazi sonke ukuthi ikheshi lithatha imizuzwana embalwa ukuthi lisuke phansi liye phezulu.

Yingakho kufanele njengosomabhizinisi uhlale uzilungiselele ukukhangisa ngebhizinisi lakho noma ukuzikhangisa wena nobuciko bakho uqobo. Kodwa ngithanda sibheke ukuthi yini ebalulekile ukuthi ube nayo njalo emqondweni uma unikezwe ithuba lokuzethula wena nenkampani yakho, noma uyoshela ikhasimende.

Zimbalwa izinto okumele uziqaphele:

  1. Funda kabanzi ngento oyokhuluma ngayo. Kubalulekile ukuthi wenze ucwaningo olunzulu mayelana nento oyokhuluma ngayo ukuze uzozethemba uma usumi phambi kwabantu.
  1. Yazi uhlobo lwabantu oyokhuluma nabo. Kubalulekile ukwazi ukuthi hlobo luni lwabantu oyobhekana nalo. Loko kwenza ukuthi uzilungiselele ngendlela efanele futhi esezingeni labo. Kumele futhi uhlele nesikhathi ozokwethula ngaso udaba lwakho. Loko kwenza ukwazi ukuqeda yonke inkulumo ngesikhathi esifanele.
  1. Uzolwethula kanjani udaba lwakho? Indlela othula ngayo udaba lwakho kosuke ulindele uthi babe nesasasa lokubambisana nawe osuke ukwethula, kungaba abatshalimali noma abazokusiza ekubekeni inkampani yakho kwelinye izinga, ibalulekile. Beka indaba yakho ngendlela ehlelekile elandela uhlaka oluthile. Yenza inkulumo yakho ilandeleke kalula, ungafaki nezinto ezingadingeki. Kufanele udaba lwakho lube nesiqalo, ingqikithi nesiphetho.
  1. Yenza okusamibhalwana efingqiwe. Kuhle ukuba nemibhalwana efingqiwe. Yenza ukuthi ukwazi ukubeka inkulumo yakho ngononina. Ungasebenzisa imibhalo esamakhadi uma kwenzeka. 
  1. Zilolonge. Ngaphambi kokwethula udaba lwakho, yenza isiqiniseko sokuthi ngosuku olwandulela lolu olukhulu, uyazilolonga ukuze ubone ukuthi inkulumo izohamba kanjani. Ungama phambi kwesibuko uma uthanda ushaye sengathi kukhona okhuluma nabo noma ube neqembu elizokusiza lime ezikhundleni zalabo ozobe uthula kubona ngakusasa. Loku kukunika ithuba lokukwazi ukubona amaphutha akho bese uthola nesikhathi sokuwalungisa.
  1. Bukeka. Gqoka ngendlela ehhehayo nefanelekile njengosomabhizinisi. Ungagqoki izimpahla ezizogcina seziphazamisa osuke uze kubona bagcine benake wena, esikhundleni sokunaka inkulumo yakho.
  1. Qinisa izwi. Kubalulekile ukuthi ukhulume ngendlela ezokwenza izwi lakho lizwakale futhi liqine. Uqaphele ukuthi awukhulumi uloku uphinda into eyodwa. Khuluma kucace.
  1. Umzimba wakho. Qaphela ukuthi yini oyenza ngomzimba wakho. Ungabi wumuntu obukeka sengathi uzikhathalele nje noma oyiqhalaqhala kakhulu, upaquzise okwezenze. Bheka okhuluma nabo emehlweni, ungasebenzisi izandla kakhulu ngendlela yokuthi zintanta emoyeni noma uzithole sengathi ushaya isitebhu ngezinyawo zakho. Zama ukuziqoqa uma kwenzeka udinga ukuhamba, uhambe ibangana khona la eduze.
  1. Ngosuku lwenkulumo. Fika ngesikhathi. Uma uthola ithuba, ucele bakukhombise igumbi ozokwethula kulona inkulumo yakho. Uma sekufike isikhathi sokwethula inkulumo, qala ngokubingelela wonke umuntu. Loku kukhombisa ukuthi ubona wonke umuntu ngezigaba zabo. Uma kwenzeka wenza iphutha uma usuthula inkulumo, yehlisa umoya, ubheke imibhalo yakho kahle bese uqhubeka noma ulungise lelo phushana. Ungajahi kodwa uncenge kancane.

Kuhle ukuzilungiselela njalo uma uzoyokwethula inkulumo ethile kubatshalimali. Ukuphumelela kwakho nokungaphumeleli kwakho kulele ekutheni uhlele kanjani.

  • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting 

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page