UNksz uGugu Ndebele, umphathi we-Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls eMeyerton, eGoli

Izithombe: Zithunyelwe

Uwuqweqwe ekuphatheni emkhakheni wezemfundo kanti uthi okumsiza kakhulu yizifundo azithola ngesikhathi ‘ewile’ empilweni. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

WAYISWA eNanda Seminary aziwa ukuthi uhlakaniphile kodwa wafika kwabheda uhlelo kulesi sikole agcine engawuphothulanga nomatikuletsheni kusona.

Ngaphambi kokuxoshwa esefunda uForm 4 (uGrade 11), wayeqale wafeyila ngonyaka wakhe wokuqala; nokwaphoqa ukuthi aphinde uForm 1 (uGrade 8).

Kodwa yize lwabheda uhlelo kulesi sikole, esingezinye sezinomlando omuhle wokukhiqiza abaholi, uNksz uGugulethu Ndebele, umphathi we-Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls (i-OWLAG), uthi ukufunda eNanda Seminary kube nesandla esikhulu ekwakheni umuntu awuyena futhi kwasheshe kwamfundisa nezifundo ezimqoka ngempilo. 

UNksz uNdebele, oneminyaka ewu-56, uthi ukuphoqeleka ukuthi aphinde ibanga lesithupha kwamfundisa ukukwazi ukuvuka uzithathe empilweni uma izinto zibheda.  

“INanda ibikufundisa ukuthi ukwazi ukuzihola wena uqobo ngoba bekufanele uzazi ukuthi ufuna ukuyaphi futhi ufuna ukwenzani. Izinga lakhona laliphezulu. Uma ufika eNanda imaki lokuphasa, kwezinye izikole kwakuwu-50% kodwa eNanda kwakuwu-60%, uma uthole u-58% ubungaphasi…ngafeyila uForm 1 ngoba ngathola ko-50%,” kukhumbula yena.

“Ngaya ku‘gogo’ (unina), ngathi mina kwezinye izikole ngiphasile ngifuna ukuyofunda uForm 2 kwenye indawo, wathi ‘ugogo’ ngikuthumele eNanda angazi usukhuluma ngezinye izikole zani, uzoya kophasa eNanda. Ngabuyela eNanda… kusukela lapho angikaze ngithole ngaphansi kuka-95%. Ukuthukuthela nokuphoxeka kwami yikona okwangigqugquzela ngoba engqondweni yami ngazitshela ukuthi ngeke kuphinde kungehlele loku ngoba la ngangifunda khona ngangihlakaphinile.”

Ngo-1980 efunda uForm 4 wayengomunye wobhongoza babafundi ababopha itulo lokuhlasela uthishomkhulu ngoba wayemise abafundi ababechithe ukudla okwakuphekiwe ngalelo langa ngoba bengakuthandi. Labhuntsha icebo labo uma bebanjwa nokwaphetha ngokuthi baxoshwe. Uthi kulesi sigameko wafunda ukuthi udlame alusona isaxuzululo nokuthi zonke izinqumo zinomvuzo.

UNksz uNdebele ozalwa eMofolo North, eSoweto, eGoli, wayeyiswe eNanda Seminary nje ngoba unina wayeyazisa kakhulu imfundo njengoba nomfowabo wayefunda Ohlange, khona eNanda. 

Nakuba engaqedanga kulesi sikole sodumo kodwa imizamo kanina ayibanga yize leze njengoba engagcinanga nje ngokufunda kodwa waze wathola neziqu iMaster’s e-United Kingdom kodwa usuku nosuku emsebenzini wakhe ubamba iqhaza ekuphuculeni impilo yabantwana abahlwempu eNingizimu Afrika esebenzisa ezemfundo.

I-OWLAG yisikole esizimele esakhiwa yinjinga nosaziwayo waseMelika, u-Oprah Winfrey njengesipho asinikela kuMengameli uMnu uNelson Mandela Sesineminyaka ewu-14 sasungulwa kanti sifundisa abantwana abahlwempu mahhala.

Uneminyaka emibili uNksz uNdebele ephethe lesi sikole. Abanye babengagxumela phezulu uma kuthiwa nanti ithuba lokusebenzela u-Oprah kodwa akubanga njalo kuyena njengoba wayebona sengathi uhlehlela emuva. 

“Ngenkathi kuqhamuka leli thuba bethi sicela uzosiphathela isikole, ngathi kade ngiyiphini lomqondisi (emNyangweni wezeMfundo), nithi angiyoba wuthishomkhulu, hhayi, hhayi musani ukungihlolela. Kwathatha isikhathi ukuthi ngivume… saxoxa cishe izikhawu eziyisishiyagalombili kanti kuzona zonke kwakuvela ukuthi yini ehlukile ngalesi sikole,” kusho uNkzs uNdebele. 

Uthi wagcina evumile ngoba wabona ukuthi njengomuntu oyisishoshovu sabesifazane nemfundo yithuba elihle lokusiza ukukhulisa amantombazane, nokuthi naye njengomuntu owumlandeli ka-Oprah wakuthanda ukuthi lo saziwayo akaziphakamisi futhi wayithanda nendlela izinto ezihlelwe ngayo kulesi sikole njengoba kunakekelwa zonke izidingo zomntwana, hhayi ekilasini kuphela.

Akaqali kulesi sikole uNksz uNdebele ukuba semkhakheni wezemfundo. Empeleni nje, cishe impilo yakhe yonke usebenze kwezemfundo, ngaphandle kweminyaka emibili ayisebenza ebhange. Eqala kwezemfundo wayesebenzela inhlangango engenzi inzuzo eyayihola uhlelo lokubhalwa komqulu oyisisekelo semfundo ngesikhathi uhulumeni wentando yabantu uthatha izintambo.

Ufike e-OWLAG eqhamuka enhlanganweni engenzi inzuzo iSave the Children South Africa, lapho ayeyisikhulu esiphezulu khona.

Ngaphambi kwaloko usebenze iminyaka ewu-17 emNyangweni weMfundo eyisiSekelo. Waba wumqondisi wokuqala wophiko olubhekele imfundo yabantu abadala, i-ABET. 

Wafika kulo mnyango eqhamuka eTransnet kanti wayesenaneziqu ezimbalwa, ephakeme futhi ezethemba ukuthi uzoshintsha izinto. Kodwa uthi ngonyaka wokuqala kwaphela “ukuphapha”.   

Ukuphucula ezemfundo ngenye yezinselelo eziyisimbelambela kuhulumeni wentando yabantu njengoba nakuba lo mkhakha kuyiwona owabelwa imali enkulu kunazo zonke njengoba uthole uR387 billion kwisabelomali sango-2021/22 kodwa imiphumela yokusebenza ayikhombisi futhi inqwaba yezingane ithola imfundo engekho ezingeni. 

Uthi enye imbangela yaloku wukuthi sezayekwa izinto ezaziyisisekelo semfundo, okuwukugxila ekufundiseni izingane ukufunda, ukubhala nokubhala njengoba ethi kukhiwa phezulu manje kulezi zinto.

“Iphutha lesibili esalenza kwaba wukudedela othisha abazi umsebenzi, bahamba bathatha imali yabo. Labo thisha abashiya yilaba ababeqeshwe emakolishi; amakolishi ayekuqeqesha ukuthi ufundisani nokuthi ukufundisa kanjani. Amanyuvesi mahle kodwa awakuyisi ekilasini,” kusho yena.

Uthi abanye othisha baba ngothishomkhulu. Enye imbangela uthi wukuthi akubanjiswana phakathi kweminyango ehlukene ukuze umntwana aphumelele ngoba wonke umuntu wenza okuqondene naye esekhosombeni lakhe kanti kumele ngabe wonke umuntu akwenzayo ukwenza ngenhloso yokulekelela umfundi. 

Ephawula ngokuba wumholi, uthi lona ngumsebenzi odinga ukuthi umuntu azi ukuthi ukuhola kusho ukusebenzela abantu. Uthi indaba iqala ekhaya njengoba kuyilapho umuntu efunda khona ukubaluleka kokuziphatha ngendlela eyemukelekile. Uthi kuyadingeka nokuthi abantu bangajahi ukuphatha bengakabi nesipiliyoni esanele. 

Okunye ngaye:  

  • UnePost-graduate Diploma in Adult Education, iManagement Advancement Programme Certificate zaseWits University;
  • Unabantwana abathathu;  
  • Nguyena kuphela intombazane kubo, unabafowabo ababili;
  • Uthanda umculo, ukudansa nokuvakashela izindawo ezihlukene;  
  • Abanye babaculi abathandayo nguNina Simone, uLuther Vandross, uBusi Mhlongo, uBrenda Fassie, uSibongile Khumalo, uKwesta nomculo wamakwaya;
  • Uthanda ipapa, inyama, iklabishi, amagwinya, umleqwa, ukhari waseThekwini, isnoek fish ne-atchar; 
  • Ukhonze ukufunda izincwadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page