Ezempilo zimanaphanapha amacala okumangalelwa nokuyizigidi zamarandi

Izithombe: wuGoogle noCanva

Izikhalo zobudedengu zizoziqumba phansi ezempilo eNingizimu Afrika njengoba kumanje inani lokumangalelwa komNyango liwuR105.8bn. USLINDILE KHANYILE uyabika

INGOZI enkulu, nengase igcine iqumbe phansi ezempilo eNingizimu Afrika, yizikhalo zokuboshwa kwemiNyango yezeMpilo isolwa ngobudedengu njengoba kumanje lezi zikhalo ziwuR105.8 billion. 

Loku kusanda kuvezwa wuMcwaningimabhuku-Jikelele uNksz uTsakani Maluleke.  

UNksz uMaluleke, obethula umbiko wakhe wonyaka wezimali ka-2019/20 ngesonto eledlule, uthe into okubukeka inganqanda ukusebenza kwalo mNyango yilezi zikhalo zobudedengu izindleko zakhona eziloku ziqongile futhi kokunye ezenza lo mnyango ugcine usuthatha emalini yonyaka wezimali olandelayo singakafiki isikhathi.

Uthe inkinga enkulu wukuthi lo mNyango uhlinzeka ngesabelo esincane kakhulu kulezo zikhalo, nokuphoqa ukuthi ugcine uthathe imali yokwenza ezinye izinto ukuze ukhokhe lezo zindleko.

“Imvamisa umNyango wezeMpilo uhlinzekela (lezi zikhalo) ngemali engaphansi kwalena ogcina uyikhokhile, isibonelo nje eGauteng babehlinzeke uR2.6 million kodwa bagcina bekhokhe uR501m,” kuchaza yena.

Ngokwalo mbiko loku kuphoqe umNyango wezeMpilo eGauteng ukuthi uthathe imali obekufanele uvale ngayo izikhala zezimenenja nezinye izisebenzi ukuze ukhokhele izindleko obungazihlelele. Ukwakhiwa, ukulungiswa nokuvuselelwa kwezinye izibhedlela kuphazamisekile, nokuba nomphumela omubi endleleni okuhlinzekwa ngayo ezempilo. 

Emalini obekucwaningwa ukusetshenziswa kwayo yimiNyango kuzwelonke nasezifundazweni iwuR1.706bn, u-13.7% usetshenziswe wumNyango wezeMpilo kuzwelonke nasezifundazweni.  

Lo mbiko uveze ukuthi ukushoda kwemali kulo mNyango kubi kudlula okwenzeka emNyangweni wezeMfundo.  

Uqhuba umbiko woMcwaningimabhuku-Jikelele uthe imiNyango yezeMpilo e-Eastern Cape, eFree State naseNorthern Cape iveze ukuthi iyangabaza kakhulu ukuthi izokwazi ukuqhubeka nomsebenzi uma ibuka isimo sayo sezimali.

Tsakani-Maluleke_AG_Umbele
UNksz uMaluleke ukhala ngesimo somNyango wezeMpilo 

Njengoba izinto zimapeketwane nje kwezempilo, izwe lisalwa nokubheduka kweCOVID-19, osekunonyaka yahlasela kuleli, kanti kungekudala kulindeleke ukuthi kuqale uhlelo lokugonywa komphakathi nokuhloswe ukuthi kuthi kuphela unyaka kube sekugonywe abantu abawu-40 million nokuzothathwa ngokuthi yisibalo esanele ukunqanda ukubhebhetheka kwegciwane.

UmNyango wezeMpilo kuzwelonke awutholakalanga ukuphawula ngalo mbiko njengoba ungayiphendulanga imibuzo obuthunyelelwe yona kusukela ngoLwesibili.

I-South African Medical Association ayitholakalanga ukuphawula kanti iNational Education, Health and Allied Workers Union ithe ayikawuboni umbiko.

Umbiko kaNksz uMaluleke uveze ukuthi inkinga yokungahlinzekelwa kwamacala agcina elahle uhulumeni ibhokile kuyona yonke imiNyango njengoba selilonke inani lalezi zikhalo emiNyangweni yonke liwuR147.12bn.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page