Impumelelo ebhizinisini isendleleni ophatha ngayo amakhasimende, kuloba uNtokozo Biyela

NAMHLANJE ngifisa sibheke udaba olubalulekile lokuthi uwaphatha kanjani amakhasimende ebhizinisini. Lesi sihloko sivuswa wudaba engilubone ezinkundleni zokuxhumana omunye wabangani bami, umfokaNgqulunga, ekhala ngempatho engeyinhle ayithole kwesinye isitolo ngenkathi eyothenga ukudla kwakwakhe.

Ngiyazi baningi abake bahlangane nale nkinga, imvamisa okungosisi abashaya isisefo nabasizi babo abapakishayo. Kungenzeka ukuthi wake waqondana nosisi ongakubingeleli nhlobo, aqudule umlomo kodwa ekade emamatheka kumthengi obengaphambi kwakho owumlungu noma iNdiya. 

Ngisho kunguwena ombingelelayo kube sengathi uyamthunuka usisi wabantu, avume sengathi kubuhlungu.

Uma kukhona akushoyo kube wumbuzo othi “uplastiki?”, ngale kokukubingelela kuqala. Noma mhlawumbe ufice nje bobabili osisi bezixoxela ngezinkinga zabo empilweni noma ngomqashi wabo. Bathi bekusiza kodwa bebe beleva begxeka noma bekhala ngendlela izinto ezenziwa ngayo emsebenzini wabo. Lapho wena kufanele ulalele yonke ingxoxo yabo.

Kuyothi sebeqedile, usisi oshaya isisefo abuze ukuthi yiloku kuphela ozokuthatha bese ekutshela imali okufanele uyikhokhe. Lona wumkhuba omubi esiwubona mihla namalanga enxanxatheleni yezitolo ezidayisa ukudla esithenga kuzona. Iningi lalabo sisi likwenza inhlalayenza, ikakhulukazi uma kuwukuthi ikhasimende limnyama. Impatho iyahluka uma limhlophe noma kuyiNdiya.

Yile nto insizwa yakwaNgqulunga ebhekane nayo futhi ekhala ngayo. Ngiyazi iningi ingcindezi izisebenzi ezibhekana nayo kulolu hlobo lomsebenzi. Ziningi futhi izikhalo ezinazo ngabaqashi bazo kodwa akukuhle ukuthi lezo zinkinga ziphazamise impatho okumele ziyinike umthengi okhokha imali yakhe ukuze kwazona zikwazi ukuba nemisebenzi.

Okubuhlungu kakhulu wukuthi umuntu omnyama akahlonishwa ngemali yakhe ayiletha kulelo bhizinisi kodwa uthola ukuthi inhlonipho enkulu inikwa ezinye izinhlanga kube sengathi zona eyazo imali ingcono.

Lesi sihlava kufanele sibhekane naso ngqo sisisuse siphele nya emphakathini nasemabhizinisini esithenga kuwona. Ngibalula loku ngoba kungenzeka ukuthi nawe mfundi wale ngosi kuke kukwehlele noma unebhizinisi elinabantu abenza njalo. Kubalulekile ukuthi sishintshe ukwenza sazi ukuthi ikhasimende libalulekile ukudlula yonke into esinayo ebhizinisini.

Uma uphatha kahle amakhasimende kwenza ukuthi abathengi bahlale bethokozile. Bayakwazi nokuthi baxoxe nabanye ngempatho abayithola ebhizinisini lakho. Loko kwenza ukuthi nabanye abathengi bafise ukuba nomuzwa wabanye abathengi bese beza ngobuningi ebhizinisini lakho bese bebuya bephindelela futhi. Loku empeleni ungakubuka njengenye indlela yokukhangisa ibhizinisi lakho kodwa okungabizi ngaleyo ndlela.

Kunezinto eziyishumi ongazenza ukuguqula impatho oyinika amakhasimende:

 1. Yiba nesikhathi nje ukhulume namakhasimende akho uma ungekho matasatasa;
 2. Yiba nobungani, hhayi isankahlu emakhasimendeni;
 3. Bingelela amakhasimende uma engena esitolo;
 4. Wabuze ukuthi ungawasiza kanjani;
 5. Uma kwenzeka ukuthi usawakhumbula amagama awo, wabize ngawo;
 6. Kuhle njalo nje uhlale wenza ucwaningo ngokuwacela ukuthi bagcwalise amafomu noma aphendule imibuzo emifishane nje mayelana nempatho;
 7. Buza ukuthi yini ongayenza ukwenza ukuthenga kwabo kube mnandi;
 8. Phendula noma buyela ngokushesha mayelana nezikhalo zabathengi;
 9. Yenza ngendlela efanayo eseqophelweni eliphezulu, uwaphathe ngenhlonipho njalo;
 10.  Phatha wonke umuntu ngenhlonipho.

Kodwa phezu kokwenza njalo wena nezisebenzi zakho kubalulekile ukuthi njengomnini webhizinisi nizihlolisise. Kunezinto okufanele wenze isiqiniseko sokuthi uyazenza ukwenza ukusebenza kwezisebenzi zakho kube mnandi. 

Nazi ezintathu eziseqhulwini:

 1. Phatha izisebenzi zakho kahle nangenhlonipho;
 2. Uma zijabule zizokwenza isiqiniseko sokuthi ziphatha kahle abathengi;
 3. Nazo zizokhuluma kahle ngawe nangebhizinisi, ziyeke ukukhononda.

Okokugcina yenza isiqiniseko sokuthi zonke izisebenzi zakho ziyaqeqeshwa ukuphatha amakhasimende. Loko kuzokwenza ukuthi kungabi nezigameko zokungaphathwa kahle kwamakhasimende uma ezothenga.

 • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page