Asisebenzise imigomo esinayo ukukhulisa umnotho, kuloba uBusi Mavuso

KUMELE zithakaselwe izindaba ezimnandi ngomnotho. Isimemezelo sabaqoqintela ngesonto eledlule sokuthi baqoqe intela engaphezu kwalena ebilindelekile siyajabulisa. Imali engenile ingaphezulu ngoR38 billion emalini ebilindelekile ngokwesabelomali sango-2020/21.  

Le mali ethe xaxa isho ukuthi uhulumeni uzothi ukuphefumula kancane, uzame ukulungisa inkinga yezikweletu onazo. Isho nokuthi umnotho wenza kangcono kunobekulindelekile. Le mali iqhamuke ngenzuzo ephezulu yezimayini ngenxa yokwenyuka kwamanani okumbiwa phansi.  

Nakuba lo mphumela uletha ithemba kancane kodwa kumele singakhohlwa yisimo sinjengoba sinjalo. Le mali yonyaka eqoqiwe ewuR1.25bn isengaphansi ngoR106bn kunoR1.356bn owawuqoqwe ngonyaka odlule futhi ingaphansi ngoR175.4bn kunoR1. 425bn owawulindeleke kwisabelomali ngoFebhuwari wango-2020. Izindaba ezimnandi wukuthi kube wumphumela ongcono kakhulu kunobekulindelekile njengoba ngenkathi kwethulwa isabelomali esiphuthumayo ngonyaka odlule kwakulindelwe ukuthi imali engenile yehle ngoR300bn.

Uma ubhekisisa lezi zibalo kuyavela ukuthi ucilo uzishaye endukwini, hhayi ukusebenza kwemigomo emihle ukuze kube nalo mphumela. Le mali iqhamuke ngenxa yokuthi izimayini zinyelwe yinyoni esandleni uma kuntenga irandi futhi kunyuka amanani okumbiwa phansi, i-iron ore, i-platinum negolide. Intela eqhamuka ezimayini inyuke ngo-57% uma kuqhathaniswa nangonyaka odlule.  

Kodwa intela embonini enkulu kakhulu yokuhlinzekwa ngemali yona yehle ngo-15.3%, njengoba kwehle inzuzo. Imboni yezokukhiqiza yona yehle ngo-16%, kwathi eye-community and personal services yona yehla ngo-28.7%.  

Izimayini zisihlengile esibhicongweni. Kodwa ake sicabange ukuthi bekungaba ngcono kanjani ukube umgomo wezimayini usebenza kangcono kunaloku oyikho njengamanje? Ake sicabange ukuthi ukube lezi zicelo zokwenza umsebenzi wokumbiwa phansi eziwu-5 000 ezisaduve emNyangweni wezokuMbiwa Phansi namaNdla bezisetshenzwe ngesikhathi bekuzoba njani? 

Ake sicabange ukuthi ukube ukubuyekezwa komqulu olawula izimayini, i-mining charter, bese kuphothuliwe? Imboni yezimayini ngabe inkulu kunaloku eyikona nemali engenile ngabe yinkulu kakhulu. 

Uma kukhulunywa ngokungenelela kukahulumeni kunobufakazi bezinto eziphazamisa ukuqoqwa kwentela. Ukuvalwa kotshwala nogwayi kwenze ukuthi imali engeniswe yilezi zimboni yehla ngoR14.6bn uma kuqhathaniswa nangonyaka odlule.  

Intela eyehle kakhulu eqhamuka ngokudayiswa kogwayi nengaphansi ngo-46%, yize kunenqwaba yemiphumela yocwaningo eveza ukuthi abantu abazange bakunciphise ukubhema ngenkathi ugwayi uvaliwe, kuphela nje basizakale ngodayiswa kwawo ngokungemthetho.

Lezi zibalo zifakazela lokhu engivame ukukusho. Sidinga ukuthi izinkampani eNingizimu Afrika zisebenzisane kangcono. Loku kusho ukunciphisa imidanti nokwenza kube lula ukusebenza. Uma izinkampani zikuthola kulula ukubhekana nemidanti kahulumeni, zisheshe ziwasebenzise amathuba, zitshale futhi zikhulise umnotho nokunyusa intela eziyikhokhayo.  

Uhla lwezinto ezidinga ukwenziwa lude kodwa singaqala ngalezi ezilula. Okokuqala, ukwenza kube lula ukuthi izinkampani zizikhiqizele ugesi, nokungaxazulula inkinga yokushoda kukagesi, okumanje iphazamisa ukusebenza kwazo. Azidedelwe ziphehle ugesi owu-50MW ngaphandle kwemvume.

Okwesibili, ukudedela izinkampani ziqashe abantu bakwamanye amazwe abanamakhono ukuvala izikhala zabantu abaqome ukufudukela kwamanye amazwe. Iqiniso wukuthi izinkampani eziningi azibatholi abantu ezibadingayo ukuze zikhule, ngakho ziyayeka ukutshala imali.

Okwesithathu, ukudedela ukudayiswa kwe-spectrum ukuze izinkampani zezokuxhumana zizotshala imali, kwande nokutholakala komoya wokudonsa i-internet emnothweni. 

Into yokugcina engizoyibala, siyiBusiness Leadership South Africa sesikuvezile ngocwaningo olunzulu ukuthi yini edingekayo ukuze kudobeke abatshalimali kwingqalasizinda. Yincane kakhulu imali esiyitshala kwingqalasizinda ukuze kukhule umnotho uma siqhathanisa namazwe akhula ngamandla. 

Okumqoka wukwenza kube lula kwabemboni ezimele ukuthi balethe amakhono nemali edingekayo ukuze kuzoqhubeka ukutshalwa kwingqalasizinda ngendlela efanele. 

Lokhu kungenzeka ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuhulumeni. Empeleni kungenza ukuthi imali ehlinzekiwe yenze ezinye izinto ezidingwa wumphakathi. Uma singabuyekeza indlela esenza ngayo, nokuyizinto umengameli azibophezele kuzona, imali eqhamuka kwaSARS ingaba ngcono kakhulu. 

Sekuyisikhathi sokuthi sisebenzise imigomo ukukhulisa umnotho nokuzongenisa imali ayidingayo uhulumeni. 

Isimemezelo esisanda kwenziwa sokuthi iJohnson&Johnson izokhiqiza imigomo ewu-30 million siletha ithemba ebantwini baseNingizimu Afrika. Sidinga imininingwane ethe xaxa ngokuthi sizofinyelela kanjani ekutheni kuphele lo nyaka sesigome abantu abawu-40 million. Sinxusa uhulumeni ukuthi lolu hlelo aluphathe ngendlela ezokwenza luthele izithelo ezizosiza ukuvuselela umnotho. 

Siwosomabhizinisi sikulungele ukusiza. Umphumela wobhubhane uzwele yonke indawo. Ulahlekisele abantu ngemiholo, ukudla nokunye okuningi. 

I-Business Leadership South Africa namalungu ayo ingenelele ukusiza abahlwempu ngemali engaphezu kukaR6.5 million eyanikelelwa izinhlangano ezehlukene ezingenzi inzuzo ezweni lonke ukuze kusizwe ngokudla imiphakathi, izikole namakhaya ezintandane.

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page