UmNtwana uMuzi Fodo, usihlalo weNhlangwini Community Co-operative yaseKZN

Izithombe: Zithunyelwe

Isimo sakhe sokuzalwa, imfundo yakhe, isimo sakhe sempilo konke bekungenza kube lula ukuthi ahlale phansi dekle, atamuze umbuso noma abheke izindaba zakhe. Kodwa umntanenkosi usekhaleni lokuthuthukisa umphakathi wasemakhaya. Uxoxe noLANGA KHANYILE

KUNESISHO sesiNtu esithi ukuzalelwa emqubeni, okusho ukuba nenhlanhla yokuzalelwa ebukhosini noma ebugwilini. Yingakho izingane zezigwili noma abantwana basebukhosini zidume ngokuthi izinto zazo zilula, okwazo nje wukulindela ukudlula kwabazali, zidle ifa bese zitamuza ubumnandi.

Ababuswa  yilo mqondo bangakhomba izinkumbi zezingane zezigwili eziwisa amabhisinisi asemakubo noma abantwana basebukhosini abangafundeli msebenzi ukuze bazithuthukise noma bathathe ubukhosi babubeke kwelinye izinga.

Kodwa umNtwana uMuzi Fodo, wasebukhosini baseNhlangwini, eningizimu yaKwaZulu-Natali, uwubufakazi bokuthi akusibona bonke abantwana basebukhosini abango“Bhekifa” no“Khangezile”. Uphila ngesithukuthuku sakhe, aqede lapho afukule isizwe.

Uwusihlalo weNhlangwini Community Co-operative, umfelandawonye olima odedangendlale bamasimu ombila, ubhontshisi namabele. Unenkampani iFodo Development Agency. 

Umfelandawonye wesizwe wenza umsebenzi wokuthi isizwe singagcini ngokulima umhlaba ukuze sidle kodwa futhi kube yibhizinisi elihlelekile nelezizukulwane zangomuso. 

Namhlanje izinto ziyethembisa njengoba umsebenzi wokulima ususimeme kangangokuthi sebephakela izigayo eziseHarding, eKokstad, eMzimkhulu naKwaDukuza imbala. Sebeke baklonyeliswa ngokuba ngeminye yemiphakhathi engabalimi abavelele esifundazweni.

Nokho umNtwana uthi akubanga lula ekuqaleni. Abanye endaweni babephikisana nombono, izinhlelo nomsebenzi womfelandawonye. 

Kanti naye umNtwana, ozalwa yiNkosi uLucky Fodo noNdlunkulu uNomsa, wake wabhekana nezinselelo ezazingenza omunye umuntu aphose ithawula. Kodwa wavuka wazithatha. Useke wedlula ebunzimeni obuningi kanti namhlanje usekwazi uku“hlekisa” ngesimo sakhe. Izimoto ahamba ngazo nezinkundla zakhe zokuxhumana ziyayixoxa indaba. Ama-number plate ezimoto athi CRIPPLE kanti ezinkundleni zokuxhuma uzibiza ngo-cripple farm boy.

UmNtwana usekwazi nokuhlekisa ngokulimala kwakhe azibize ngo-cripple farm boy

Wake waphathwa nawukhwantalala ngenxa yezinselelo ake wabhekana nazo. “NgoMashi 2013 ngehlelwa yingozi yimoto. Ngalimala umqolo, ngaphenduka isigoga. Ngahlala esibhedlela izinyanga eziyisithupha. Ngemva kwaloko ngaya eGoli ukuyolulama.”

Uthi kwakunzima njengoba ayewumuntu wezemidlalo, edlala ibhola lombhoxo, ikhilikithi nebhola, aze wathola imifundaze ngenxa yamangwevu akhe kwezemidlalo.

“Ngenkathi ngiseGoli ngathola ithuba lokucabanga ukuthi konje yini engifisa ukuyenza,” kulanda yena.

UmNtwana, owazalelwa eGugwini, eMzimkhulu, wafunda khona, eHarding, naseXobho High ngaphambi kokuyokwenza iBA Law neLLB eNorth West University, uthi ingozi yemoto yashintsha zonke izinhlelo.

Eyokwenza izifundo zomthetho icebo kwakuwukuzilungiselela ukulekelela emabhizinisini asebukhosini njengeFodo Cultural Village namanye.

“Umthetho nobukhosi kuyahambisana. Ubukhosi budinga ukuqonda umthetho njengoba kunezigcawu zamacala, ukulawula izindaba zesizwe njalonjalo,” kuchaza yena ngokuyofundela iziqu zomthetho.

Ngemva kokwelulama eGoli, wabuyela ekhaya ecabanga ukuthi usekulungele ukubhekana nezinselelo zempilo. Kepha impilo yasemakhaya yamkhumbuza isimo sakhe sokukhubazeka, waphinde wanokhwantalala.

Ngemva kokuzidabukela, ukulahla ithemba nokusola uNkulunkulu, wafikelwa wumzuzu ofana nokaSawulu owashaywa wumbani ebheke eDamaseku.

Uthi: “Ngasekupheleni kuka-2013 ngafikelwa wukuthi angivuke ngizithathe. Ukukhubazeka akusho ukuthi ngeke ngizimele. Ngabona umhlaba wesizwe, ngabona ukuthi isizwe siyalima ukuze siziphilise. Ngafikelwa wukuthi kufanele isizwe siyeke ukulimela ukuziphilisa… ukudla kuphela kodwa kufanele sikwazi ukwenza ibhizinisi,” kukhumbula umNtwana, oneminyaka ewu-33.

“Ngabhala uhlaka lwebhizinisi. Inhloso kwakuwukwenza ibhizinisi elizoqasha abantu, liqeqeshe abantu, likwazi ukufundisa izingane zesizwe; kube yibhizinisi elisimeme,” kusho yena.

Wawubhalisa kanjalo umfelandawonye nenkampani ezimele. Umfelandawonye wesizwe, ogabe ngomhlaba ongamahekhtare awu-400 owawungalinyiwe, wahlwaya usizo lokuxhaswa. “Ngo-2015 uhulumeni waxhasa amahekthare awu-200 ombila. Ngemva kwaloko, izinto zasimama, zasimama, zasimama…

“Ngemva kwaloko sathola abanye abaxhasi. Sasimama, sagcina singasalimi umbila, sesilima ubhontshisi. Sadlula kubhontshisi sedlulela kumabele. Nabantu ababengayiboni le nto esiyenzayo bajabula. Kwabuya abantu (besizwe ababesebenza) eGoli naseThekwini, nabo bafisa ukubamba iqhaza,” kukhumbula umNtwana.

Nokho uthi akubanga wuju nobisi, njengoba sebeke babhekana nabantu abaphikisana nentuthuko yesizwe. Abanye banegqubu nobukhosi base bephazamisa intuthuko yesizwe.

“Abanenxa nendlunkulu bayasiphazamisa. Babodwa abafaka izinkomo emhlabeni esiwulimile, abanye bashisa amasimu kube njeya. Abantu esinabo bathatha ngenhliziyo bafune ukubalwisa. Ngiye ngithi asehlise umoya, sixoxisane nabo; ukuze babone ukuthi esikwenzayo sikwenzela isizwe.

“Ngiye ngithe nabo singabanika umhlaba wabo, bawulime. Sizimisele ukubalekelela; sibacathulise. Kunzima…,” kusho yena.

Uthi ngonyaka wokuqala wesivuno sombila, u-2015, nakuba bengenzanga nzuzo kodwa bathola uR500 000. Ngo-2016 benza uR800 000. Babe sebeqala ukulima amabele kanti manje ngo-2020 benze phakathi kukaR1.2 noR1.3 million.

Uhlaza lombila weNhlangwini Community Co-operative

Isivuno sabo sombila singamathani amabili ihekthare kanti esamabele singamathani amathathu ihekthare. “Nokho akukahambi kahle kubhontshisi. Kuyalunga, kubuye kubhede. Sisadinga ukuyibamba kahle ekabhontshisi,” kusho umNtwana.

Ilungu lomfelandawonye uMnu uJama, Inkosi uLucky Fodo, i-project facilitator uNksz uNobakho Msuthu bejabulela amabele

Bangaki abantu bendawo kulo msebenzi osimama ngamandla kanje? “Ah, lowo mbuzo ngiwuthanda kabi. Ungithinta emanonini. Saqala nabantu abaphakathi kuka-25 kuya ku-30. Namhlanje singamalungu (omfelandawonye) awu-125 kanti siqashe abantu abawu-12 ngokugcwele nabetoho abawu-50. Ngiziqhenya kakhulu ngaloku.”

Ngale kwabantu abafaka imfuyo emasimini, ezinye izinselelo asebeke babhekana nazo wukushiselwa amasimu angamahekthare awu-70 nesimo sezulu nesichotho, esake saqothula isivuno samahekthare awu-80 amabele. “Ne-COVID-19 isiphazamisile kodwa hhayi kakhulu. Besingakwazi ukufinyelela ezimakethe, abantu besaba ukugula uma beza emasimini kodwa siphokophele,” kusho yena.

Ngokwezinhlelo zekusasa, umNtwana uthi: “Sifisa ukuzimela, sikwazi ukuzondla. Sifisa ukufana nesizwe saBafokeng (saseNorth West), sona esicebe kunazo zonke izizwe e-Afrika ngenxa ye-platinum yaso.”

UmNtwana unomphako kubalimi abasafufusa. “Iseluleko sami sithi bangasabi ukuqala. Akulula kodwa imfihlo ilele ekuqaleni. Okunye, kumqoka ukwenza ucwaningo, ukwenza into oyizwa ngaphakathi, ungalindeli ukuceba ngokushesha,” kuphetha umNtwana.

UmNtwana uwubufakazi ukuthi ukuzalelwa emqubeni noma ukukhubazeka akusho ukuthi hlala phansi dekle. 

Instagram: cripplefarmboy

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page