Sihalalisela futhi sifunda kowesifazane wokuqala osungule ibhange, kuloba uNtokozo Biyela

NAMHLANJE ngithanda sihalalisele uNksz uNthabeleng Likotsi okusanda kumenyezelwa ukuthi ungowesifazane wokuqala othole ilayisensi yokuba nebhange.

Loku kuqopha umlando eNingizimu Afrika ngoba inqwaba yamabhange iphethwe noma yasungulwa ngabantu besilisa abamhlophe.

Ngakho kuyathokozisa ukubona umuntu wakithi osemncane wesifazane efeza iphupho okudala abanalo lokusungula ibhange labantu besifazane abawosomabhizinisi.

UNksz uLikotsi uthi uchichima injabulo ngoba leli phupho kudala abanalo, kwazise wakhula emndenini owawunamabhizinisi lapho ulimi lwezamabhizinisi lwalukhulunywa imihla namalanga. Uthi loku kwamqinisa ukhakhayi kangangokuthi ngisho nangenkathi abaningi bethi leli phupho lakhe ngeke lifezeke, wabashaya indiva bonke labo, waphokophela ukulifeza.

Igama lebhange alisungulile nabanye abantu besifazane yiYoung Women in Business Network Mutual Bank. Uthi bazoqala ngoJuni ukudayisa amasheya kwabafisa ukuba yingxenye yaleli bhange njengoba befuna lisabalale futhi lisetshenziswe abantu abaningi abawosomabhizinisi amancane.

Ucacisile ukuthi okwamanje ibhange labo lisazotholakala online, okusho ukuthi ngeke babe namagatsha kodwa bazosebenzisa ubuchwepheshe besimanje.

Naku engithanda sikubhekisise kulolu daba oluhle kangaka noluwundabamlonyeni. Lusho ukuthi amaphupho ayafezeka, ngisho ngabe iphupho abanye abacabanga ukuthi libheda kanjani kodwa wena uma wazi ukuthi uphokophele kuphi kanti futhi yini ofuna ukuyizuza, uzophumelelela.

Baningi abantu abahluleka bengakaqali ngenxa yokuthi bathatha yonke into eshiwo ngabantu uma bethi ngeke baphumelele, nabo bese beyikholwa. Uma ungaphika nabantu ngeke wafika ndawo ngoba isikhathi esiningi abantu basuke beveza ukusaba kwabo kuwena, befuna ukuthi nawe ube nalolu valo abanalo.

Loku kungikhumbuza udatshana engike ngalufunda obeluthi uYouTube usunexhala lokuthi abantu abaningi ababewusebenzisa sebefudukele kuTikTok. Uma ubheka loku uyabona ukuthi kwaYouTube abakaze bacabange ukuthi kungaba khona inkampani engafika ne-app engabaphazamisa.

Kodwa kuyacaca ukuthi abanikazi bakaTikTok balwenze ngokwanele ucwaningo lwabo ukuthi kukhona izikhala abazibona ngoYouTube, base beqhamuka ne-app eyenza abantu bathokozele ukuyisebenzisa.

Naku engingakubalula ngoTikTok wukuthi ukwenza kwabo ukuthi ukwazi ukwenza i-video ewu-15 seconds noma ewumzuzu kwenza kube lula ukuthi noma wubani akwazi ukudlulisa umlayezo wakhe ngaphansi komzuzu. Abantu bakukhonzile ukubuka ama-video angemade kakhulu ngoba abanaso isikhathi.

Uma sengibuyela ebhange elisungulwe wuNksz Likotsi, naye wathi uma ebuka amabhange akhona wabona kunegebe elikhona lokuthi okukuqala alikho ibhange labantu besifazane futhi alikho ibhange elibhekelele abantu bezitok’fela.

Loku kwenza ukuthi kube lula ukuthi athole abantu abazomeseka ngoba ziningi izinhlangano zabantu bezitok’fela ezingazi ukuthi zizoyigcinaphi imali yazo noma inzuzo yemali yezitok’fela.

Sekuzoba lula ukuthi abantu abadlala imifelandawonye bathole ibhange elizokhuluma ulimi lwabo. Loku kwenza kube lula ukuthi uma uqale into entsha emva kokucwaninga babe baningi abantu abasekela umbono wakho. Kuyajabulisa ukubona abantu bakithi abanomqondo osabalele ngale ndlela, abathi uma bengena ebhizinisini bacabange ukuthi bangawuthuthukisa ngaziphi izindlela umphakathi noma izwe labo.

Nawe mfundi wale ngosi ngiyethemba ukuthi ekucabangeni kwakho uzowusabalalisa umqondo wakho ucabange ngale kwaloku ocabanga ngakho njengamanje. Nawe ungaba nelakho ibhange, nawe ungaqala i-app yakho yezinkundla zokuxhumana enganikeza inqwaba yalama-app akhona inkinga.

Ungesabi ukuphupha, ngoba wonke amaphupho agcina efezekile. Kodwa-ke kubalulekile ukuthi ungabanaki abafuna ukukudikibalisa. Phokophela phambili, ungapheli amandla.

  • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page