Izimpawu zokubona baku‘shayile’ online, kuloba uZama Simelane

EMASONTWENI amabili edlule sinabe ngemizamo namasu okuphepha online kodwa-ke njengoba kuhlale kushiwo ukuthi ayikho into eyimfihlo online, kuyiqiniso ukuthi ngeke uthembele kuphela ekuvikelweni yi-anti-virus software ngoba nakuyona iphutha liyenzeka kanti futhi izigilamkhuba ze-internet ziyakwazi ukuyidida ngokuqhamuka namasu amasha okugadla angakavinjwa kwi-software yokuvika ingozi. Ngakho-ke usengangena engozini esizwe ngayo ezingosini ezedlule.

Ebantwini bezobuchwepheshe abanjengami, kungaba lula ukubona uma uzo“shaywa” ngesikhashana kodwa wazi kanjani uma enye yama-account yakho ishayiwe noma isengozini yokushaywa? Ngezansi nazi ezinye zezimpawu ongazibheka uma usola ukuthi “udatshuliwe”.

Uthola umyalezo we-ransomware

Esikhaleni kuvela i-screen esikutshela ukuthi yonke idatha ine-encryption (noma i-coded) ngakho kudingeka inkokhelo ukuze ivuleke. Amabhizinisi amancane namakhulu, izibhedlela, iziteshi zamaphoyisa namadolobha imbala ake ame nse emiswa yi-ransomware kanti uhhafu wabo uyayikhokha le “nhlawulo”. Noma kunjalo ukukhokha akusona isiqiniseko sokuthi izinto zizosebenza kahle.

Uthola umyalezo we-antivirus owumbombayi

 Kuvela umyalezo ozishaya sa-antivirus, uthi uthole ama-virus amaningi kwi-computer yakho. Loku kwenzeka uma ivele isengozini kodwa-ke akuhlale kunjalo.

Unama-toolbar amaningi angadingeki

Ukuba nama-toolbar amasha amaningi okwenza abukeke ewusizo kuwuphawu lwengozi.

Ama-internet search aya kwenye indawo

Izimpisi ziyakhokhelwa ngokwenza ukuthi ama-click akho avele kwi-website yomunye umuntu, aphila ngokuyisa i-browser lapho ungaqondile khona. Loku kwenzeka ngendlela ehleleke kakhulu kanti akubonakali kumuntu onganakile, ngakho kudingeka ube neso elibukhali ukuze ukubone.

Uvama ukubona ama-pop-up esikhaleni

Loku kufana nokungqongqozelwa emnyango obhalwe ukuthi “Do Not Disturb”, ngenye yezinto ezinesicefe. Uma ubona ama-browser pop-up kuma-website angajwayele ukuba nawo, kusho ukuthi i-computer yakho izulelwa ngamanqe.

Abangani bakho nabakini bathola izimemo zakho ezinkundleni zokuxhumana ongazange uzithumele

Imvamisa uma i-hacker isingene kwi-account yakho ezinkundleni zokuxhumana ivele yenze i-account entsha efana (ngokubukeka) ne-account endala bese ithumela izimemo ebantwini ovele uxhumene nabo ezinkundleni zokuxhumana. Uma kungenjalo, kubonakala nge-hacker isithinta abangani bakho ibacela izinto ongeke uzicele kodwa loku ikwenza ngezindlela ezikholakalayo. Uze wazi ngoba kukhona umngani wakho othukayo bese ekwazisa ngaloku.

I-password yakho ayisebenzi

Uma unesiqiniseko sokuthi uyibhale kahle i-password kodwa ingasebenzi, kusho ukuthi “ushayiwe”. Loku kuvame ukwenzeka uma kunguwena ophendule i-email evela kubantu obasebenzisayo noma othenga kubona.

Esikhaleni uthola ama-software installation

Ama-software installation ongawadingi nenzeka esikhaleni kwi-computer yakho awuphawu lokuthi ugqekezelwe. Azifaka wona njenge-software yangempela kodwa ngenye indlela, ngakho funda izivumelwano zelayisensi kunoma iyiphi i-software oyifakayo.

I-mouse yakho iyazihambela ikhethe izinto ongazikhethanga

Kujwayelekile ukuthi ama-mouse azintantele ngenxa yezinkinga. Kodwa usuke ushayiswe uma i-mouse yakho izikhethela umathanda bese uyakhetheka.

I-Antimalware, iTask Manager noma iRegistry Editor ayisebenzi

Uma uqaphela ukuthi i-antivirus yakho ayisebenzi, ekubeni wazi ukuthi akwenziwanga uwena kusho ukuthi i-computer yakho isengozini, ikakhulukazi uma iTask Manager noma iRegistry Editor yakho ingavumi noma anyamalala ngemva kwemizuzwana uwavulile.

Ubona kuphume imali ongakwenzanga

Kuphuma imali ongayazi kwi-account yakho. Enye imali ephumayo ngeke inakeke kanti kokunye kuphuma imali enkulu; imali ongeke uyisebenzise noma kube yizindodla eziya emabhange aphesheya.

Kuputshuka imininingwane eyimfihlo

Imvamisa izinhlangano ezinkulu (njengamabhange, izibhedlela nezinye) esizisebenzisayo ezinemininingwane ngathi zihlaselwa yizimpisi ze-internet, uzwe kuthiwa kuputshuke imininingwane eyimfihlo eningi yaputshukela ezandleni zamaqola. Loku kuvame ukuzwakala ezindabeni. Ngenxa yokuthi lapha kusuke kuthinteka ama-account amaningi ungaba nenhlanhla usinde amaqola engakafinyeleli kweyakho, lezo zinhlangano sezithathe izinyathelo zokukuvikela. 

Lezi yizimpawu zokuthi uhlale uqaphile, kuthi uma kukhona okubonayo usukume ngokunika i-hacker imvume noma uvike uma usushayekile. Ngokuzayo sizobheka ukuthi wenzenjani uma i-account noma i-computer yakho igqekeziwe.

  • UNksz uSimelane uwungoti wezobuchwepheshe nomunye wabaqondisi eVuyoM

Facebook: EZamangwane Ziphelele

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page