Isizungu esadalwa wukungawutholi umsebenzi awafundele kwenze insizwa yahlala phezu komkhono. Manje akasagcini ngokulima ngendlela engavamile kodwa useqeqesha intsha. UZANELE MTHETHWA uxoxe naye

UBEZAMA ukuchitha isizungu ngenkathi eqala ukulima ekhaya umlimi osemncane waKwaMaphumulo, KwaZulu-Natali, osedlondlobele ngokushesha kulo mkhakha.

UMnu uMhlengi Ngcobo, oneminyaka ewu-22, uwumnikazi weBoyane Agri Farming, ayisungule ngo-2019. Ukungawutholi umsebenzi emkhakheni awufundele we-business management kwenze ukuthi abe wumngani negeja esazama ukuchitha isizungu. 

Uthi ubengenalo ulwazi lwezolimo njengoba engakaze aqeqeshwe kodwa ubebuka kwabanye abajwayele ukulima emakhaya.

“Ekhaya besinomhlaba wokulima kodwa kungekho olimayo. Ugogo wayewuqashisa lo mhlaba, abantu balime kuwona umoba. Nami bengingenandaba nokulima futhi ngikubukela phansi. Kuthe uma ngiqala ukulima ngenza nocwaningo ngivakashela nabanye abalimi. Ngamangala ukuthi kanti mangaka amathuba ebhizinisi,” kulanda yena. 

UNgcobo, osenamasimu amane KwaMaphumulo naKwaDukuza, ogwini olusenyakatho, uthi umhlaba asenawo ungamahekthare awu-120. Utshale umoba nezinhlobonhlobo zamaveji esebenzisa indlela yokutshala ebizwa nge-hyrdoponic farming, okusho ukungatshali ngqo emhlabathini.

Ngonyaka odlule uqale izinhlelo zokuqeqesha intsha KwaMaphumulo.

“Ngikhulele kule ndawo esemakhaya futhi ngabona usizi intsha ebhekene nalo ngenxa yokuswela umsebenzi. Sebewu-80 engibaqeqeshile kusukela ngonyaka odlule, abanye asebeziqalele awabo amabhizinisi. Ngiphinde ngathatha abanye ngabafaka kulona ibhizinisi lami,” kusho uNgcobo.

Usebenzisa uhlobo lokutshala i-hydroponic farming, lapho izithombo zingatshalwa emhlabathini khona

Kulo nyaka uxhaswe yiBaldwin Foundation ukumlekelela ezinhlelweni zakhe zokuqeqesha intsha. Uthi ufisa kuphele uMashi eseqeqeshe intsha ewu-100. 

Ufisa lezi zinhlelo zokuqeqesha zisabalale kuzona zonke izifunda KwaZulu-Natali, zifinyelele nasentsheni ehlala emijondolo. 

Uthi abazoqeqeshwa kulo nyaka bazophinde bafakwe ngaphansi kohlelo lokuchushiswa, bachushiswe ukuthi bangaziqalela kanjani amabhizinisi. 

“Ngithole ukuthi abantu abamnyama bangakwazi ukuba ngabalimi abaphumelelayo njengezinye izinhlanga, wukuthi nje bashoda ngolwazi kulo mkhakha. Yingakho ngiqale uhlelo lokuqeqesha ngoba ngifuna intsha izimele, yazi ukuthi kuyaphileka ngebhizinisi lokulima,” kuchaza yena.

Ngenkathi eqala ibhizinisi uthi ubengenawo ngisho ugandaganda kodwa ubelima ngezinkabi. Usenazo zonke izinsiza zokulima, kuthi okunye ashoda ngako akuboleke. 

Ukuze adlondlobale ngokushesha, uthi usizwe wukuziveza ezinkundleni zokuxhumana. Nenhlangano emsiza ukulekelela ezinhlelweni zokuqeqesha intsha, uyithole ngokuziveza ezinkundleni zokuxhumana nokuhlangana nabantu asebephumelele ebhizinisini. 

“Sengibonile ukuthi kuyaphileka kulo mkhakha. Ngifisa ukungena nasebhizinisini lemfuyo. Okuyongijabulisa kakhulu wukusiza intsha ukuze nayo ibe ngabalimi abadlondlobele kulo mkhakha,” kuphetha uNgcobo. 

Facebook: Mhlengi Ngcobo (Phumowakhe)   

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page