UNksz uPhumelele Myeza, umnikazi wePure Elegance @Home, eyenza izinhlobo zikajamu ezehlukene

Izithombe: Zithunyelwe

Uthando lokupheka, ukuba yisiphekepheke nesizungu esibangwe wumgonqo kumholele ekusunguleni ibhizinisi lokwenza ujamu owehla esiphundu. Umnikazi walo uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UKUFUNA into ehlukile angachitha ngayo isizungu ngesikhathi sikathaqa kumzalele ibhizinisi elikhula ngamandla.

UNksz uPhumelele Myeza, umsunguli wePure Elegance @Home usehlale ematasa ediliva izinhlobo zikajamu awenza ekhaya amakhasimende akhe angawuvali umlomo ngawo.

“Emasontweni amabili okuqala sivalelekile ngangingazi ukuthi (ngenzeni) ngoba impilo umuntu ayeyijwayela yokuya emsebenzini, ukuvakasha yayingasekho. Ngoba ngiwumuntu okuthandayo vele ukupheka ngelinye ilanga ngenza ama-pancake ngase ngenza i-strawberry sauce eyaba mnandi kakhulu,” kuchaza yena.

“Emva kwalokho ngathi awuthi ngizame ujamu, bawuthanda ekhaya. Ngase ngiwenzela nezinye izihlobo zami, nazo zawuncoma zase zithi ‘uyazi ungawudayisa?’.”

Okwalandela lapho kwaba wukuthi acwaninge kabanzi ngokuthi wenziwa kanjani ujamu ukuthi uhlale isikhathi eside ungaboli futhi wabheka namabhodlela amahle angawufaka kuwona njengoba ayefuna into ozothi ungakayivuli nje ikuhehe ngenxa yendlela ebukeka ngayo. 

“Ujamu wethu uhlala izinyanga eziyisithupha ungaboli uma ungakavulwa kanti uma usuvuliwe uhlala izinyanga ezimbili. Kukhona owama-mixed berries, okapopo nophayinaphu besekuba yi-marmalade exutshwe ne-passion fruit.

“Abantu abeve besincoma, bachazwa nangamabhodlela esiwasebenzisayo. Siwakhetha sasibheka nokuthi senzela nabantu abangathanda ukuwuthenga ujamu njengesipho lezi ezisetshenziswa emicimbini nasemishadweni ukubonga izihambeli,” kusho uNksz Myeza.

Amabhodlela asePure Elegance @Home adle ngokukhanga esweni

UNksz Myeza, oyi-arts facilitator kuMasipala waseThekwini, usebenza nomzala wakhe, uNksz Samukelisiwe Lembethe, kule nkampani.

Okunye inkampani ekwenzayo wukupheka nokuhlobisa ezindlini, i-interior design.

“Ngaqala ngibuka uhlelo lukaJamie Oliver lapho ayenza khona ukudla okuvuthwa ngemizuzu ewu-15, ngachazeka ngase nami ngiyaqala kancane kancane ngikuzama ekhaya.

“Okokuhlobisa ngaqala ukukuthanda ngesikhathi ngisasebenza e-library, abantu abazi ukuthi akufanele nje ubeke usofa oyinoma yimuphi umbala noma (yikuphi) endlini ngoba umbala nombala kukhona okushoyo,” kuchaza yena.

Ikhono lokuhlobisa lihlala obala kumkhiqizi kajamu wekhethelo

Nakuba esazi ukuthi ukuba wusomabhizinisi kusegazini kuye kodwa usazihlela kahle ukubheka ukuthi kufanele yini agcine esezisebenza ngokugcwele.

“Sengifundile ukuthi ukuzisebenza kunzima futhi kumele uzikhandle. Kumnandi ukuhlangana nezinhlobo (ezihlukene) zabantu kodwa imiphumela ithatha isikhathi. Kumele kucace ukuthi yini oyiphokophele, ufunde ngomkhakha okuwona futhi wazi kabanzi ngoncintisana nabo.

“Ngoba lona wumsebenzi owaqala ngizenzela nje ngasekuqaleni, ngangingazibali izindleko zami kodwa manje sengiyabeka zonke iziliphu, ngizame ukuba nesabelomali. Akulula nokuthembela emholweni ngoba imali iqhamuka kokuncane osala nako uma usukhokhele izindleko zakho,” kuphetha uNksz uMyeza.

Ibhodlela likajamu libiza uR40 lilodwa.

Instagram: @phumelele3333

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page