UNksz uNompumelelo Mtshali we-599 Foods Services

Izithombe: Zithunyelwe

Ukusheshe azuze impumelelo kumlimazile kodwa futhi leso sifundo yisona asesisebenzisa ukukhulisa ibhizinisi lakhe lokubhaka elisimamayo. Ulandise USLINDILE KHANYILE

NGEMVA kokudilizwa emsebenzini wasungula inkampani yokudla eyaqala igxile ezikhaftinini zabantwana nokwalandelwa wukugcina esephekela imicimbi yezinkampani ezinkulu. 

UNksz uNompumelelo Mtshali, umsunguli we-599 Food Services, uthi umsebenzi wokuphekela izinkampani ezinkulu wavele wadlondlobala ngale ndlela yokuthi wayengasiboni isidingo sokuzixaka ngezinye izinto njengokubheka ukuthi iyiphi enye indlela ibhizinisi angalikhulisa ngayo, nokwagcina kuholele ekuweni kwalo. 

“Akukho engizisola ngakho kodwa ngiyazi ukuthi ngangingenza kangcono kakhulu kunaloku engakwenza futhi ngiyazi ukuthi angiwasebenzisanga kahle amathuba engawathola. Ukube ngawasebenzisa nje, ngabe angisasebenzeli ekhaya. Ngangiphekela imicimbi yeMultichoice neBusiness Fair kodwa angibange ngisabheka okungale kwaloko, ngavele nganethezeka ngalokhu enganginakho,” kukhumbula yena. 

UNksz Mtshali, oneminyaka engu-45, uthi okunye okwamlimaza wukuthi wasuke wagxila kakhulu kuloku akwaziyo okungukupheka, akangabe esazihlupha ngalokhu angakwazi njengokukhangisa ibhizinisi lakhe.

“Ngangisebenzisa izinkundla zokuxhumana ukukhangisa ibhizinisi lami kodwa ngaxakeka kuFacebook yize babebaningi abantu ababengilandela kodwa leso siphithiphithi sangihlula. Ngavela ngathuthela ku-Instagram ngoba khona kupholile. Sengiyazi kodwa manje ukuthi kuyinselelo ukuthi ngiphucule nalokho engingemandla kukona ukuze izinto zizohlangana kahle.

“Enye into wukuthi njengoba ngangiphekela inkampani enkulu kwangenza ngafuna ukugxila kuyona kuphela ngoba ngangisaba ukuyiphoxa,” usho kanje.

Nokho-ke into uma ubizelwe kuyona kuyacaca ngoba uba nayo indlela yokuqhamuka neqhinga elisha. Namhlanje i-599 Food Services ayisapheki; kunalokho imandla ekubhakeni njengoba ibhaka amakhekhe kanti ngaphezu kwalokhu isinane sinkwa esidliwa zonke izinsuku esenzayo. 

Lesi sinkwa sidayiselwa ama-tuck shop KwaMashu njengoba ngenyanga ediliva olofu abawu-600 ezitolo ezahlukene.  UNksz Mtshali uthi isinkwa yingane yakhe ayizale ngesikhathi izwe livaliwe.

Izinkwa zase-599 Food Services

“Ngesikhathi izwe livaliwe abantu bebengawathengi amakhekhe emicimbi ngaphandle kwalawo abebezowasebenzisa emingcwabeni. Kodwa namanje ayikabi miningi imicimbi futhi abantu abanayo imali yokuthenga ikhekhe elilodwa eliwuR700. Kodwa isinkwa yinto abantu abayidla zonke izinsuku. Ngibe nenhlanhla nje ukuthi kube khona ama-tuckshop avumayo ukuthi athenge kimina.

“Ngibheke manje ukuthi ngikhulise lowo msebenzi futhi ngiyazi ukuthi yinkulu inselelo engihlalele ngoba (ngibangisana) nezinkampani ezinkulu okwangempela. Kodwa ngizitshelile ukuthi angifuni ukuloku ngiyobanga nazo emashalofini ezitolo ezinkulu; kunaloko ngizodayisela abantu ngqo njengakho ukuya kuma-tuckshop emalokishini. Konke engikwenzayo manje wukuthi ngitshala imali ekukhuliseni loko ngoba kumele nje ngibe nanomshini wokusisika isinkwa,” kusho yena.

E-599 Food Services kubhakwa nezinkwa ezinomkhuba phakathi

UNksz uMtshali uthe useyazi manje ukuthi ukuzuza impumelelo ethize akusho ukuthi kumele usonge izandla, weneliswe yiloko kodwa kumele uphokophele okunye; uziphucule. Uneminyaka eyisishiyagalombili aqala ukuzisebenza.

Ngaphambi kwalokho usebenze emikhakheni ehlukene njengoba eneziqu zeBusiness Management zaseDamelin College.

Instagram: 599_foodservices

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page