UMnu uThabani Dube umsunguli wePizza Guy

Izithombe: Zithunyelwe

Iciko elimakhonokhono, okubalwa kuwona ukupenda, ukubaza, ukucula nokudansa, lishaya isidlo samaNtaliyane esiconcisa amathe. ULANGA KHANYILE uxoxe nalo

IBHUNGU laseMlaza elinamathalente amaningi neliqeqeshelwe ubuciko bokudweba, phecelezi i-fine art, liveza ubuciko balo ngendlela ehlukile – esitofini.

UMnu uThabani Dube, oneminyaka ewu-22, uwundabizekwayo kulo dedangendlale welokishi nasezinkundleni zokuxhumana, hhayi ngobuciko abafundele eBAT Centre, isizinda sobuciko esisemtateni eThekwini, kodwa nge-pizza yakhe eshiya abantu bencinda iminwe.

“Ayikho into ethinta ubuciko engingayenzi. Ngiyadweba, ngiyapenda, ngiyacula, ngiyadansa,” kusho leli bhungu ngeqholo.

Lifike kanjani iciko ekhishini, ekudayiseni isidlo samaNtaliyane? “I-pizza ngiyithanda kakhulu… ngiyayithanda. Ngenxa ye-lockdown, izitolo zivaliwe nami nginesizungu, ngezwa ngiyikhumbule. Ngafikelwa wukuthi ngibenzele ekhaya uMa nezingane,” kusho le nsizwa ewuthunjana kubo.

Uthi i-pizza ayenza, yabashiya bencinda iminwe kubo kanti ngoba wayeshuthe izithombe zayo, wazifaka ezinkundleni zokuxhumana. Okwalandela lapho wayengakulindele, ngoba wathola ama-oda ubuthaphuthaphu. Abantu bamkhuthaza ukuthi ayenze, bathi bazoyithenga.

“Ngathi ngidinga abantu abawu-20 (abazofaka ama-oda), ukuze ngiyenze. Ngaqala kanjalo ngoR500; ngathenga amabhokisi, inyama no-flour.” kulanda uDube.

Uthi njengomthandi we-pizza ubethi uma eyidla endaweni yayo abuke ukuthi yenziwa ngani. “Ngiwumuntu oqaphelayo. Bengithi uma ngidla i-pizza, ngibuke ngibone ukuthi wutamatisi lo, ushizi lo, u-flour lo… ngibuke ukuthi ngingayenza le nto. Ngaqala kanjalo ukuyenza, ngingenabhuku, ngingenaresiphi, ngabona ukuthi i-topping kungaba noma yini oyithandayo. Yaphuma kahle,” kukhumbula yena, engeza ngokuthi yena uzifela nge-creamy chicken.

Uthi nama-sauce awasebenzisayo kwi-pizza yakhe uyazenzela.

I-pizza econsisa amathe yasePizza Guy

Ngenxa yokuthi ibhizinisi le-pizza uliqale kubo ngesikhathi sokuvalwa kwezwe, uthi waqala ethatha ama-oda bese edilivela amakhasimende mahhala. “Ngacela omunye wabaf’wethu onemoto ukuthi angisize ngokudiliva. Bengidiliva mahhala. Ngokuqhubeka kwesikhathi (sekuxegiswe imigomo) abantu sebefaka ama-oda bese bewalanda ekhaya,” kusho uDube.

Umsebenzi ususimeme kangangokuthi kubo sebethuthile ukuze ikhaya alisebenzisele umshikashika wakhe. Ukuthutha komndeni wakhe kube yiyona nselelo enkulu ebhizinisini ngoba bahamba nesitofu abesisebenzisa. Nokho uthi loko kwenze ukuthi azekhele isitofu, okuyisona asesesisebenzisa.

Ngenxa yama-oda angena ubuthaphuthaphu uthi usenomsizi omsiza ngokuqoba nokuhlanza indawo yokusebenza ePizza Guy. “Ukuqoba, wenze i-pizza, uhlanze indawo yokusebenzela kuyakhathaza; ngakho ngagcina ngithola umuntu ozingisiza. Kumqoka ukuthi usebenzele endaweni ehlanzekile uma wenza ukudla,” kusho yena.

Limfundiseni ibhizinisi? “Amava. Angikaze ngibe nebhizinisi. Into enkulu engingathi ngiyifundile wukuba namava. Yiyona nto enkulu engingathi ngiyizuzile.”

I-pizza yakhe itholakala ngosayizi ababili okwamanje; ephakathi nenkulu. Ephakathi isingili iwuR50, idabuli libe wuR70 bese kuthi enkulu eyisingili ibe wuR100 bese idabuli liba wuR150.

Facebook: The Pizza Guy

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page