Imboni yezolimo izohlomula ngoR132 million ngonyaka wezimali wango-2021/22

Isithombe: wuCanva

Ziningi izinhlelo abalimi baKwaZulu-Natali abazohlomula ngazo kulo nyaka wezimali wango-2021/22. USLINDILE KHANYILE uyabika

UMNYANGO wezoLimo nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya KwaZulu-Natali unezinhlelo eziwu-64 ozozethula nohlose ngazo ukuqhubeka nemizamo yokuguqula le mboni ukuze abantu abamnyama babambe iqhaza kuzona zonke izigaba zokukhiqiza. 

Loku kuvele kwisabelomali sesifundazwe esethulwe wuNgqongqoshe wezeziMali uNkk uNomusa Dube-Ncube emasontweni amabili edlule.

Kulezi zinhlelo kukhona eziyisishiyagalolunye zokukhiqizwa kwamaveji, eyodwa yama-herb, ezintathu zamakinati ama-macademia, ezimbili zezithelo, eziwu-23 zokufuywa kwezinkomo, eziwu-11 zezinkukhu neziwu-15 zezingulube.

UNgqongqoshe uthe kulindeleke ukuthi kutshalwe uR132 million kulezi zinhlelo ngo-2021/22. 

Kulindeleke ukuthi kuqale ukusebenza kwendawo yokuhlumelelisa izitshalo (i-nursery) yakwaMakhathini kanti kuzokwakhiwa lezi zindawo ezinkulu eCedara naseDundee. 

Lezi zindawo zizokhiqiza izitshalo ezizosatshalaliswa kubalimi abayingxenye yohlelo lokuguqula le mboni, iRadical Agrarian Socio-Economic Transformation, kanjalo nasemizini yabantu.

Lo mnyango wabelwe uR2.5 billion kanti izinhlelo eziseqhulwini wukuqinisekisa ukuthi kunokudla okwanele esifundazweni, ukwandisa izinhlelo zokuthuthukisa abalimi, ukukhulisa imboni nokunciphisa ukubheduka kwezifo zezilwane.

“Ukuthuthukiswa kwezolimo kusalokhu kugxile ekuguquleni nasekukhuthazeni abakhiqizi abebencishwe amathuba ukuqinisekisa ukuthi bayaba yingxenye yomnotho kawonkewonke ukuze bakhulise umkhiqizo wabo, bakwazi ukuncintisana nokudayisa, ikakhulukazi laba abangabakhiqizi abancane,” kusho uNkk uDube-Ncube.  

Nokho-ke nakuba zikhona lezi zinhlelo ezinhle kodwa lo mnyango awusalanga ngaphandle kuleyo okubuye kwancishiswa ezinye izinhlelo kuyona njengoba kushoda imali eNingizimu Afrika futhi kuzanywa nokwehlisa isikweletu, okumanje siwu-R3.9 trillion nokuwu-80.3% wenani lomnotho kanti kulindeleke ukuthi kuphele unyaka wezimali wango-2021/22 sesiwuR4.3 trillion, okuwu-81.9% wenani lomnotho. 

Kuncishiswe izinhlelo zezolimo ngoR42.6 million eminyakeni emithathu ezayo. Lezi zinhlelo yi-Agriculture Support Programme ne-Ilima.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page