UDkt uStella Khumalo, iPhini lomQondisi-Jikelele emNyangweni wezemiDlalo, ezobuCiko, namaSiko eNingizimu Afrika

Izithombe: Zithunyelwe

Kwezesayensi uyashelela, kwezobuciko nobugugu uyashibilika, kwezokuvakasha uyazintwezela. Lo makadebona emikhakheni ehlukene ulandise uLANGA KHANYILE ngohambo lwakhe

NGEMVA kokuphasa umatikuletsheni kwenye yama-boarding school aziwa ngokukhiqiza ubisi lwabafundi wayefisa ukuba wudokotela, nokho wagcina engalifakanga ijazi elimhlophe. Noma agcina engeyena udokotela owelapha iziguli kodwa namhlanje uwudokotela – udokotela ngokwemfundo.

Okugqamayo ngomsebenzi kaDkt uStella Khumalo, iPhini lomQondisi-Jikelele emNyangweni wezemiDlalo, ezoBuciko namaSiko, wukuthi unekhanda layo yonke imikhakha. Mnike ezesayensi, usho entshweni. Mnike ukufundisa, ufike ekhaya. Mphathise ezobuciko nezobugugu noma ezokuvakasha, wenza ezibukwayo.

Umatikuletsheni wawuphothula eSt Francis College eMariannhill. “Cishe sonke ekhaya safunda ema-boarding school.” Bazalwa beyisikhombisa kubo, amantombazane ayisithupha nomfana oyedwa, yena engowesibili.

“Ngenxa yokuthi ngikhule ngaphansi kwesandla sikathisha nomabhalane, ngikhule ngifisa ukuba wuthisha. Ngenkathi ngiqeda umatikuletsheni ngase ngifisa ukuba wudokotela. Kodwa ngenxa yokuthi imiphumela yami yesayensi yayingangivumi, esikoleni sobudokotela bangeluleka ukuthi ngiqale ngenze iBSc, i-pre-med, i-pre-medical, eyandulela ukufundela ubudokotela. Ngagcine ngiyenze ngaze ngayiqeda iBSc. Kwathi ngiqeda uthando lobudokotela lwase lwehlile,” kulanda intombazane yaseMpumalanga, KwaZulu-Natali.

Ngemva kokuphothula i-BSc oNgoye, wabamba itoho ebuthisheni. “Ngangithi ngizobamba unyaka ngoba nginqena ukuba wumthwalo kubazali emva kokufunda. Abanye babengibiza ngothisha ongenaziqu (zokufundisa). Ngagcine ngifundise iminyaka ecela kweyishumi.”

Emva kwaloko wayesegabe ngezicucu zokufundisa i-Higher Diploma in Education. Kamuva wenza i-Bachelor of Education. Ngemva kokufundisa isayensi ne-biology, zakhwela wagcina eyinhloko yomnyango wezesayensi kwathi emva kwaloko waba yiphini likathishanhloko.

UDkt uKhumalo uyayithanda inselelo entsha. “Ngemva kokuba yiphini likathishanhloko, okulandelayo kwase kuzoba wuthishanhloko; kanti ngaleso sikhathi amathuba aseyevuleka kubantu besifazane. Kodwa kwavela ithuba lokuba wumeluleki wezifundo. Ngawuthatha lowo msebenzi. Akubanga yisinqumo esihle ngokwezimali ngoba imali yaylingana neyokuba yiphini likathishanhloko kanti ngase nginezindleko ezintsha njengezokusebenza kude,” kukhumbula yena.

Muzwe ekhuluma ngenselelo yakhe kwezamasiko.

Ngaphambi kokuthuthela ePitoli emnyangweni, ubesefike esicongweni emsebenzini, eyisikhulu esiphezulu e-uShaka Marine World.

Naye imisebenzi yakhe isike yaklonyeliswa ngezindondo ezehlukene, okubalwa kuzona i-2016 Business Award in Government Category yeKZN Business Women’s Association, i-2018 SHERO Award: Public Service ne-Top Businesswoman Award: Top Gender-empowered Organisation in Tourism.

UDkt uKhumalo uthanda ukufunda izincwadi zababhali base-Afrika

Pho ukushiya umsebenzi wokuba yisikhulu esiphezulu ayoba yiphini lomqondisi akusiko yini ukuhlehlela emuva na?

Uthi: “Ngangingaqondile ukuthatha omunye umsebenzi ngemva kowaseShaka Marine World. Inhloso yami kwakuwukuthi eminyakeni emibili sengibheke ku-60, uma sengithatha umhlalaphansi ngiqale ukuzisebenza. Ngangithi ngizongena kwi-executive coaching (ukucija abaphathi bezimenenja). Ngangihlose ukuba nenkampani yami. Ngase ngixoxisene nabanye (izinkampani) eCape Town, sibheka ukuthi singasebenzisana yini.

“Kwathi esithubeni ngeshelwa wumNyango wezobuCiko. Ngalithatha kanjalo ithuba,” kusho yena.

Mayelana nokwamenza athathe leli thuba, uthi: “Ngiyayithanda inselelo. Angiyenqeni inselelo enhle,” kusho lolu galagala oluzalwa kwaMtolo, eMzinto, eningizimu yaKwaZulu-Natali.

Amathuba aqhamukaya, amfica ehlomile. Uyayikazela amajazi. Une-BSc yasoNgoye, i-Higher Education Diploma yase-Unisa, i-Bachelor of Education (ka-first class) yasoNgoye, i-Diploma in Human Resource Management yase-UNEIF (e-University of Natal), i-Diploma in Computer Literacy (e-Universty of Nata), i-Master’s in Business Administration yase-University of Natal ne-Doctorate in Business Administration yase-University of KwaZulu-Natal ne-Certiticate in Executive Management Coaching yase-University of Cape Town.

Mayelana nokuthi umnyango kwabanye udume ngkuthi “wumNyango wezokuDuduza” kodwa uDkt uKhumalo uthi abantu banelungelo lokucabanga abakucabangayo ngomnyango kodwa yena ufike wamangazwa wumsebenzi umnyango owenzayo. “Ngifike (ngoJulayi 2020) ngamangazwa yizinhlelo (ezinhle) umnyango onazo. Mhlawumbe siwumnyango sinephutha lokungaziqhakambisi izinto ezinhle esizenzayo nesihlela ukuzenza. Asizikhulumi kahle izinto esizenzayo, Ziningi zinto ezinhle esizenzayo kodwa abantu abazazi. Kuye kuthiwe ziyagijima izindaba ezingezinhle. Kodwa sidinga ukuhlela umkhakha wethu. Sidinga ukuqinisa ubudlewano bethu neminyango yezifundazwe neyohulumeni basekhaya. Leli yijoka likahulumeni kazwelonke, wesifundazwe nowomnyango wezasekhaya. Mina kuningi okuhle engikubonile. Ngihlale ngithuka ukuthi ‘hhawu kunonhlelo olunje. Sibazisa kanjai abanti ngakho?’

Umbono wakhe ngemboni yezobuciko.

Phakathi kwezinselelo ake wedlula kuzona ubalula ukushayisana phakathi kokuba wumama wenkonzo nokuba wumphathi eKZN Liquor Authority. “Kwake kwanzima. Kwaba yinselelo enkulu kimina ngenkathi kuphasiswa umthetho wokuthi utshwala sebungadayiswa ngeSonto. Ngapha enkonzweni sithi iSonto wusuku lokukhonza, ngapha sithi akudayiswe utshwala. Kwaba nzima kimina,” kukhumbula yena.

Ukhona umehluko phakathi komholi nemenenja? “Kuye kuthiwe kunezinhlobo ezihlukene zabaphathi, omunye unesandla sensimbi, omunye uphethe ngokwentando yabantu, kukhona nezinye.

“Mina angikuboni kuhlukene. Ngikubona kuyinto ehlangane. Mina ngibona ukuthi uma uyisikhulu esiphezulu kufanele uhole. Kodwa ekuholeni kufanele ubuye uphathe. Abathe abantu, izinto konke kuthinta ukuhola ngendlela enhle. Ekugcineni uye uthi nangu umholi ngenxa yendlela ahola ngayo. Uhola kusho ukuthi kunabantu abakulandelayo… Kimina kuhlangene.”

Umbono wakhe ngomholi nemenenja.

Uwumphathi onjani yena? “Kuya ngendawo okuyona nabantu obaphethe. Kwenye indawo uthola umuntu ongadingi ukulandelwa ukuze asebenze. Kwenye indawo uthola umuntu ongeke enze lutho uma umnike umsebenzi wase umyeka. Uze uthole imiphumela ngoba usumlandela. Ngakho-kuya ngohlobo lwabantu obaphethe nobaholayo.

“Emsebenzini wami ngikuxubile konke ngoba ngike ngihlangane nezimo lapho kufanele ngibe wundlovukayiphendulwa khona, kwezinye izimo ngiwudwebe umugqa, ngishaye ngonyawo phansi ngenxa yomuntu okufanele umphathe. Ngeke loko ngikuchaze ngokuthi yintando yabantu kodwa ngibona njengokunika lowo wumuntu inkululeko yokuthi ungaloku umlandela. Kanti kukhona omunye omuntu ongeke enze lutho uma umyeka. Kufanele usebenzise izindlela ezihlukene kuye ngezinhlobo zabantu ohlangana nazo. Kuya ngendawo nabantu,” kusho uDkt uKhumalo.

Iseluleko sakhe emsebenzini sithi kufanele uzibonakalise phakathi kwabanye. “E-uShaka uma sinabantu betoho langamaholide kaDisemba, ngangiye ngithi ‘kule ndlu egcwele, zibuze ukuthi wena uhluke ngani kwabanye. Yini eyokwenza umuntu umphathi noma imenenja iphinde ikubize phakathi kwabanye owawunabo?”’

Ezintweni ezimphatha kabi ubalula ukwehluleka ukwenelisa ikhasimende. “Ukubona ukuphawula okungemnandi ezinkundleni kwenza ngingalali. Kuye kuthiwe ayinuki ingosiwanga, kusho ukuthi kukhona esisuke sisengakwenza kahle. Angilali ngicabanga ukuthi izinto zingashintsha kanjani,” kusho uDkt uKhumalo.

Ngamava akhe okuba wumholi nomphathi usemabhodini ehlukene. UkwiKZN Liquor Authority, angusihlahlo weKomidi lakwaNdabazabantu nezemiVuzo khona, i-Grand Tenori nelungu lomKhandlu weDurban Chamber of Commerce and Industry.

Wake wayilungu lamabhodi iKZN Tourism Authority, iKZN Sharks Board, i-Music House neFEDHASA KZN.

Ngemva kwazo zonke izinto asezenzile akubuzwa ukuthi kusenesikhala somsebenzi wakhe endimeni yokucija abanye abaphathi mhla wathatha umhlalaphansi

Okunye ngaye:

  • Udume ngelikaStella (inkanyezi) kodwa amagama akumazisi wuNtombifuthi noCynthia. Walethiwa wuyise ngenxa yokuvama ukuphuma phambili emazingeni aphansi;
  • Uzalwa emndenini wamaKhatholika aRoma;
  • Uthanda umndeni. Yinto yakwaMtolo nakwaKhumalo;
  • Uthanda ukufunda. Muva unqwamane nababhali base-Afrika, ikakhulukazi ababhali ngempilo yabo nalabo ababhala abakususela ekhanda;
  • Ucebisa izitshudeni ezenza iMaster’s nezifundo zobuDokotela eDurban University of Technology;
  • Uyalishaya ibhodwe. Upheka zonke izinhlobo zokudla kodwa ukhonze ukupheka umgxabhiso namathambo ngendlela uyise ayewupheka ngayo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page