Ukungasigcini isikhathi kungenza ukuthi uphunyukwe yiqatha emlonyeni, kuloba uNtokozo Biyela

NAMHLANJE ngithanda sike sibheke ukubaluleka kokukugcina isikhathi ebhizinisini noma empilweni nje. Ukugcina isikhathi kukhombisa labo osebenzisana nabo ukuthi uyasihlonipha isikhathi nokuthi uyabahlonipha nabo. Ukugcina isikhathi kukhombisa inhlonipho. 

Umuntu ongasigcini isikhathi kusho lukhulu ngaye. Kukhombisa ukuthi lowo muntu akathembekile neze. Umuntu ongakwazi ukuhlela izinto zakhe kahle ngoba empeleni umuntu ohlale ephunyukwa yisikhathi kukhomba ngokusobala ukuthi akwakwazi ukuhlela izinto zakhe kahle. Konke kuqala ngokuhlela kahle izinto zakho, ukuhlela kahle impilo yakho, ukuhlela kahle usuku lwakho, inyanga yakho nonyaka wakho.

Uma ungenawo umbono thizeni ngempilo yakho, kuzoba lukhuni ukukwazi ukuhlelela izinto ezimayelana nebhizinisi. Ngakho-ke kuhle ukuthi njengomuntu osebhizinisini uhleleke. Nawu umzekelo engiye ngithande ukuwuveza njalo uma ngikhuluma nabanye osomabhzinisi abasafufusa uma ngibakhuthaza ngokubaluleka kokugcina isikhathi. Ngiye ngibabuze lo mbuzo labo abajwayele ukuhamba ngendiza uma beya emihlanganweni noma behamba ngenxa yebhizinisi.

Wake washiywa yindiza uya emhlanganweni obalulekile lapho kuzothathwa isinqumo sokuthi umsebenzi wenkontileka thizeni bazokunika yini noma cha?

Abaningi baye baphendule ngokuthi, loko sekwake kwabehlela. Ngiye ngilandelise ngokuthi kwabaphatha kanjani? Abaningi baye bathi leso sehlo wusuku abangafuni ukulikhumbula empilweni ngoba balahlekelwa yithuba lokuthola inkontileka eyayingashintsha ibhizinisi labo noma impilo yabo.

Kwabake bashiywa yindiza ebizobasiza ukuthi babambe enye ezobaqhubeza kwelinye izwe basho nokuthi bangena kwezinkulu izindleko sekufanele bakhokhele elinye ithikithi lendiza elandelayo ngenxa yokuthi bashiywe yilena obekufanele babe kuyona ngesikhathi esifanele.

Ngiye ngibuze ngisebenzisa lesi sibonelo ukukhombisa ukuthi yimiphi imiphumela yokungasigcini isikhathi. Kuba wukulahlekelwa yizinto ezinkulu nokulahlekelwa yimali futhi. Ngakho-ke akusiwo umkhuba omuhle ukuthi wena waziwe nje ngokuthi uwumuntu ongasigcini isikhathi. Loko kukapakela kuyona yonke into esempilweni yakho, ngisho nasebhizinisi lakho uyohlale ungumvakwezinye.

Ngikhuluma nje baningi abafunda le ngosi abasebenza amathenda. Bazi kahle ukuthi ngikhuluma ngani. Kukaningi belahlekelwa amathuba ngenxa yokuthi abafikanga ngesikhathi ngenkathi bebizelwe ukuzonikezwa imininingwane ngemibandela yaleyo thenda abayigaqele noma abazange bafake amaphepha ayo ngaphambi kwesikhathi esasishiwo ebhokisini okwakufanele babesebewafakile ngaso. Baningi abalahlekelwe amathuba ngenxa nje yokuthi isikhathi abakwazanga ukusigcina.

Gcina isikhathi ngazo zonke izikhathi ukuze ungazitholi usulahlekelwa empilweni. Zifundise ukubaluleka kwesikhathi. Ngiyacabanga ukuthi nakuwena njengosomabhizinisi, kuthanda ukubanga isicefe ukuloku ukhuzana nezisebenzi ukuthi zigcine isikhathi, ziyeke ukufika sekudlule isikhathi sokuqala emsebenzini. 

Loko kuphazamisa ukusebenza kahle kwenkampani, kulimaze nomkhiqizo. Ekugcineni kulimaza nokufinyelela komkhiqizo wakho emakhasimendeni akho ngesikhathi. Akukuhle loko.

Ngaphandle nje kokulahlekelwa, akubukeki kahle ukuthi wena njengomholi wenhlangano ethize uhlale uba wumvakwezinye. Uthi abantu obaholayo babukeleni kuwena, benzenjani? Ngeke ukwazi ukukhuza abantu obaholayo ukuthi bagcine isikhathi kodwa wena ube uhluleka. Hola ngokuba yisibonelo, ungabi wumuntu okhuluma into kwayena emhlulayo. Akusibona ubuqotho bokuba umholi lobo. Yenza isiqiniseko sokuthi uyasigcina isithembiso sakho.

Uma kwenzeka kuba khona lapho uphazamiseka khona, yazisa abakulindele kusenesikhathi ukuthi kukhona inkinga esakuvelele ukuze bangabambi udonga balinde into engekho. Kwenza nokuthi nabo bakwazi ukuhlela ngenye indlela.

Ayikho into eyisicefe njengokubanjiswa udonga kuze kuyoshona ilanga. Hlonipha abantu nesikhathi sabo. Ungacabangi ukuthi wonke umuntu uqhomolozile ulinde wena akazi ukuthi enzeni ngesikhathi sakhe.

Ukuhlonipha isikhathi wukuzihlonipha wena kanti kuqala kulabo osuke usebenzisana nabo. Qaphela, kuthatha umzuzwana nje ukuthi wonke amaphupho akho ashabalale ngenxa yokuthi awusihloniphanga isikhathi. Yiba umabizwa asabele.

  • UBiyela wumeluleki wosomabhizinisi enkampanini yakhe iMindset Shift Consulting  

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page