Kuyethembisa okuqhamuka kwiSabelomali, kuloba uBusi Mavuso

ISINQUMO (sangeSonto) sokwehlisela ukuvalwa kwezwe esigabeni sokuqala sizosiza abantu abaningi baseNingizimu Afrika babuyele emsebenzini futhi sizosiza ukuvuselela umnotho. Ukushintshwa komthetho wewashi kuzosiza kakhulu imboni yezindawo zokudlela cishe okuyiyona eshayeke kakhulu ngenxa yobhubhane nokuvaleleka. Isekhona imithetho eyinqandayo kancane kodwa kungcono ngoba isizokwazi ukucishe ivule nokudayisa utshwala njengokwejwayelekile.  

ISabelomali sangesonto eledlule nokho sikhombisile ukuthi sibhekene nomqansa ongakanani emnothweni wethu. Ngixakwe kakhulu okushiwo wumNyango wezeziMali ngengqalasizinda – ukuthi kuncane kangakanani okwenziwayo kodwa nokuthi yiziphi izinguquko ezihlongozwayo emthethweni oyinqindayo.

Ingqalasizinda iyona eletha ithemba elikhulu lokuthuthukisa umnotho. Ingenye yezindlela esebenzayo yokukhulisa umnotho ngokwakha ojantshi nezezitimela, amachweba, ugesi nokunye okulekelela ukuphucula izindleko zokuphatha ibhizinisi.

UMengameli uCyril Ramaphosa uyibeke eqhulwini eyengqalasizinda emgomweni wakhe womnotho futhi abamabhizinisi benza izinto ezihlukene ukweseka uhulumeni ukuthi aphumelele kuloku.

Nokho ngiphoxekile ukubona ukuthi imali esetshenziswa wuhulumeni kwingqalasizinda ingaphansi kobekuhleliwe ngonyaka odlule. Okuvezwe wu-2019/20 wukuthi kusetshenziswe uR187 billion, ekubeni kwakulindelwe ukuthi kube wuR257 billion. Loku kungaphansi ngoR70 billion emalini ebihleliwe. 

Yehlile futhi kakhulu imali okubhekwe ukuthi isetshenziswe kule minyaka emithathu ezayo. Loku kuyadumaza kakhulu futhi kusho ukuthi siyaqhela enjongweni yeNational Development Plan yokusebenzisa u-30% wenani lomnotho wethu, i-gross domestic product ekutshaleni kwingqalasizinda. 

Amazwe akhula ngamandla yilawo atshala kwingqalasizinda. Yiloku nathi esidinga ukukwenza ukushintsha isimo sethu somnotho. Kumele sibhekane nalesi simo esisiphoxayo. Loku kutshengisa ukuthi uhulumeni uyehluleka ukwenza umsebenzi. Akumangazi loku uma ubheka ukuthi abantu abanamava bashiyile kule minyaka eyishumi edlule kanjalo nezinkinga zemali emazingeni ahlukene kahulumeni kanjalo nasemabhizinisini kahulumeni.

Kodwa umengameli kade asho ukuthi imboni ezimele yiyo okumele ihambe phambili ekutshaleni kwingqalasizinda. Ngihlale ngivumela phezulu.

Kodwa kwiSabelomali uhla lwezinhlelo esikhwameni sengqalasizinda luveze ukuthi zisesesigabeni sokuhlongozwa, akukakabi yizinhlelo imboni ezimele engathi izofaka imali kuzona.

Nokho kuvelile futhi kwiSabelomali ukuthi umNyango wezeziMali uyabona ukuthi sidinga izindlela ezingcono zokudoba imboni ezimele ukuthi itshale imali. Enye yazo ama-public-private partnership (amaPPP), indlela yokwakha ingqalasizinda ngokubambisana phakathi kwemboni ezimele nohulumeni.

Okuxakayo wukuthi yize kukhulunywa kangaka kodwa akukaze kube khona neyodwa iPPP ebhaliswayo eNingizimu Afrika kusukela ngo-2017.

Enye imbangela yaloku yimicikilisho yemithetho ethinta amaPPP; nefuna ukuphatha yonke imisebenzi ngendlela efanayo, kungaba yiGautrain noma ukwakhiwa kwendawo yamanzi edolobheni elincane; (konke) kudinga ukuhlolwa ngendlela nokuphathwa ngendlela efanayo.

Ngicabanga ukuthi kuyinto enhle ukuthi iSabelomali sikhombisile umsebenzi owenziwayo ukulungisa lesi simo ukuze kuhambisane nezidingo nanamandla esinawo njengezwe.

AmaPPP kumele ahlanganiswe ngendlela ezosiza umphakathi – kunciphe izindlela zokwakha ingqalasizinda futhi kukhule indlela esiza ngayo emphakathini. 

Ngokuphucula iqhaza elibanjwa yimboni ezimele ekuthwaleni ubungozi obuhambisana nokwenza nokwakha kanjalo nalelo likahulumeni lokuphatha ubungozi bemali senza lo msebenzi wenzeke kangcono kunokuzama ukwenza izinto ngokuhlukana. Sonke siyadinga ukugxila ekuhlanganiseni le ndlela ebuyekeziwe yokwenza amaPPP bese siba nezinhlelo esizozenza. 

Esinye isimemezelo kwiSabelomali yileso sokuguqula uRegulation 28, uhlaka lomqulu waso oshicilelwe ngoLwesihlanu. Lona wumgomo olawula ukuthi yini izikhwama zempesheni ezivumeleke ukutshala kuyona. Izinguquko ezihlongozwayo zizovumela izikhwama zempesheni ukuthi zikwazi ukutshala imali yazo kuze kufinyelele ku-45% kwingqalasizinda yize kufanele ziqhubeke zikwenze loku ngendlela ejwayelekile yokuxuba ukubolekisa namasheya. 

Loku kweseka iqhaza eliya phambili elingabanjwa yimboni ezimele njengabatshalimali kwingqalasizinda nakuba eminye imininingwane kulolu hlaka lomqulu okhishiwe izodinga ukucutshungulwa ngaphambi kokuthi kukhishwe owokugcina. 

Ngakho nginethemba. Nakuba iSabelomali sikhombise okuphoxayo uma kukhulunywa ngomsebenzi owenziwe kodwa sikhombise izinto eziningi ezinhle zokulungisa umthetho onomthelela kwimiphumela.

Siyajabula ngesibona kungase kwenzeke, uma kungalunga umthetho; singakwazi ukuletha osomabhizinisi abangaxhasa, bakhe futhi basebenzise ingqalasizinda ezokhulisa umnotho futhi ihlinzeke izidingo zomphakathi kangcono.

Ngesonto eledlule ngithe asithi sicabanga ngeSabelomali kodwa singakhohlwa wukuthi into okumele siyiphuthumise wukugonywa kwabantu ngempumelelo. Ngaphandle kwalokho ngeke sikwazi ukukhulisa umnotho ngo-3.3%, lokhu okuqagulwa umNyango wezeziMali – nokuyobe kusho ukukhula kakhulu eminyakeni ewu-10.

ISabelomali sikaNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni siveze izithelo ezingcono kakhulu kunobekulindelekile ekuvuselelweni komnotho kanjalo nokuqoqwa kwentela kulezi zinyanga ezidlule. Lilonke, iSabelomali besisihle sitshengisa ukuthuthuka ezimalini zikahulumeni.

Ukukhuphuka kwamanani okumbiwa phansi kusisizile sathi ukuphefumula futhi kwaphucula isimo somnotho sikahulumeni okwamanje. Kumqoka ukuthi sikhumbule ukuthi yinto yesikhashana, ukuze sikhulise umnotho okwangempela kumele senze lezi zinguquko osekuvunyelwene ngazo uhulumeni, amabhizinisi nezinyunyana.

  • UNksz uMavuso yisikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page