UMnu uTebogo Khaas, umengameli weSMME Forum

Isithombe: Sithunyelwe

Bathi bazokholwa ngokubona osomabhizinisi abancane abazinze emalokishini abathenjiswe uR4 billion kwiSabelomali. USLINDILE KHANYILE uyabika

OSOMABHIZINISI abancane abazinze emalokishini nasemakhaya bathenjiswe uR4 billion kwiSabelomali sango2021/22.

UNgqongqoshe womNyango wezeziMali uMnu uTito Mboweni uthe umNyango wezokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane kufanele le mali uyisebenzisele nezindlela ezixubile zokulekelela ngemali lezi zinkampani. 

Nokho-ke lezi zindaba akuyona into ebakitazayo osomabhizinisi abancane. UMnu uTebogo Khaas, umengameli weSMME Forum, uthe kade babelizwa leli culo, akuseyona into ebajabulisayo. I-SMME Forum imele izinkampani ezincane eziwu-5 000.

“Enye into uma abantu bekhuluma ngomnotho waselokishini umthetho wabo basuke besho abantu abazoloku beqhubeka bethenga, hhayi abakhiqiza izinto ezidayiswayo,” kusho yena.

“Awukwazi ukukhuluma ngomnotho waselokishini kube sengathi ukhuluma ngomnotho ohlukile komunye noma emnothweni lona umhlaba wonke okhuluma ngawo. Iyaxaka nje nayo le nto ngoba ibhizinisi elisebenzela eSandton asize singezwa kuthiwa kukhona into okuthiwa yi-surburb economy.

Sekuyaye kuloku kuphindwa inkulumo endala nje engathi shu. Enye into okufanele ngabe siyayibona yenzeka kufanele ngabe siyawabona amahhhovisi kahulumeni lapha emalokishini ngoba ukuzinza kwawo khona kungaba nomthelela kwezinye izimboni,” kwengeza yena.

NoMnu uBulelani Balabala weTownship Entrepreneurs Alliance (i-TEA) ukhale esifanayo ngokuthi kade babeyizwa le nto yokuthi kuthiwe kunemali ezosiza osomabhizinisi abasemalokishini nasemakhaya kodwa kugcine kungenzekanga. I-TEA imele osomabhizinisi abawu-47 822.

“Kungakuhle uma singabona kwenziwa ngempela okushiwoyo ngaloR4 billion ngoba ngesikhathi izwe livaliwe kwaba nezimemezelo eziningi zokusiza osomabhizinisi abancane kodwa okungenzekanga. Okushiwo ePhalamende nokushiwo abaholi akuhambisani nokwenzekayo uma uxoxa nosomabhizinisi,” kusho yena.

I-Township Entrepreneurs Alliance ayesese ngesimemezelo sikaMboweni

U-Khaas ukhale kakhulu nangokuthi uMboweni akashongo lutho ngokuthi isikhwama sikaR200 billion esasungulwa wuhulumeni namabhange ukusiza osomabhizinisi abancane abakhahlanyezwe yiCOVID-19 sisabolekise ngo-10% kuphela wale mali futhi iningi lezinkampani ezisahlomulile ngezabelungu.

Okuvelayo wukuthi osomabhizinisi abaningi bamanqika ukuboleka le mali ngoba abathandi ukwandisa izikweletu zabo, ikakhulukazi njengoba isimo somnotho sintenga.

“Amabhange enza sengathi isimo sisafana nesejwayelekile kanti awukwazi ukusebenzisa indlela efanayo ukukhetha okufanele bathole le mali. Kuyakhathaza ukuthi ungqongqoshe akashongo lutho ngale nto kanti-ke kade salahla ithemba ngongqongqoshe womNyango wokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane.

“Ngesikhathi kuqala ukuvalwa kwezwe waqale wabamba eyeka kwase kuthi emva kwaloko wathatha izinqumo yedwa futhi ezinye zaziphikisana,” kusho uKhaas.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page