UMnu u-Peter Setou, isikhulu esiphezulu seVumelana, elekelela imiphakathi ebuyiselwe umhlaba uphefumulile ngeSabelomali

Isithombe: Sithunyelwe

ISabelomali sango-2021/22 sibi futhi simnandi embonini yezolimo. USLINDILE KHANYILE uyabika

IMBONI yezolimo ijabula ibuye nganeno ngesabelomali sika-2021/22. Iyakuthakasela ukuthi kunemali ehlinzekelwe ukuqhuba uhlelo lokubuyisela umhlaba kwababephucwe wona kanjalo nokutakula i-Land Bank kodwa ikhala iyazithulisa ngentela yogwayi notshwala, nethi izoyinyusela izindleko futhi ibeka imisebenzi engcupheni.

Ethula isabelomali sika-2021/22 uNgqongqoshe womNyango wezeziMali uMnu uTito Mboweni uthe kunoR9.3 billion weminyaka emithathu ezayo ozosetshenziselwa ukuphothula izicelo zokubuyiselwa komhlaba eziwu-1 409.

Uthe kubekwe noR896.7 million ozosiza ukweseka ababuyiselwe umhlaba uma sebewutholile umhlaba, nathe kuzokwenziwa ngokuqasha ama-extension officers awu-10 000.

“Ngithanda ukugcizelela ukuthi laba kumele kube ngabantu abanesipiliyoni nabayaziyo into abayenzayo. Kumele wazi ngezolimo,” kusho yena.

UMboweni umemezele nokuthi uhulumeni uzolekelela i-Land Bank ngoR7 billion weminyaka emithathu ezayo. Ngo-2021/22 leli bhange lizonikezwa uR5 billion bese kuthi ngo-2022/23 nango-2023/24 linikezwe uR1 billion unyaka nonyaka.

Uthe lokhu kuzosiza leli bhange likwazi ukubuyela emsebenzini walo wokusiza ngentuthuko noguquko.

Leli bhange lilekelela ngokuboleka abalimi abasafufusa nalabo asebemnkantshubomvu imali.

UMnu uKulani Siweya, usomnotho e-Agri SA, uthe lesi bekuyisabelomali ebesiyinselelo kunazo zonke kusukela kwaqala uhulumeni wentando yabantu ngenxa yobhubhane kanjalo nomnotho ovele untenga.

Uthe bayakuthokozela ukutakulwa kwe-Land Bank. “Kodwa-ke siyi-Agri SA sithi imali iyodwa akusona kuphela isisombululo, iyadingeka imigomo nemibandela ezolawula ukuthi kungaphinde konakale. Siyakuthakasela nokwenziwayo ukuvuselela imboni kagesi ngoba ugesi ngezinye zezinto imboni yethu ezisebenzisa kakhulu; ngakho ukwenziwa ngokushesha kwalokhu kuzosiza.” kusho yena.

Ukunqamuka kukagesi ngenye yezinto eziyinselelo emnothweni waseNingizimu Afrika. UmNyango wezeziMali uthe ngisho kade kungenzeki lutho olutheni emnothweni ngesikhathi izwe livaliwe kodwa i-Eskom ayikwazanga ukumelana nezidingo zikagesi njengoba kube nezinsuku eziwu-52 lapho ugesi unqanyulwe khona ngo-2020. Uhulumeni uzibophezele ekutheni uzosheshisa ukulungisa le nkinga njengoba kungekudala kuzomenyezelwa labo abaqokiwe ukuphehla ugesi wokugada ingozi kanti kulindeleke ukuthi uqale ukutholakala lo gesi ngoJulayi ka-2022.

Kuzoqalwa futhi nohlelo lokuthenga ugesi owu-11 813MW kulabo abazimele kanti kulo gesi owu-6 800MW kuzoba yilona ophehlwa ngelanga nangomoya. Ngo-Okthoba wonyaka odlule kuphasiswe imithetho yobuyekezwa ukugunyaza omasipala ukuthi bakwazi nabo ukuthenga ugesi kubaphehli abazimele.

Nokho uSiweya ukhalile ngentela yogwayi notshwala; wathi izobathwalisa kanzima abalimi futhi izokwengeza emthwaleni wokukhuphuka kwezinye izinto njengoba kunyuke ekaphethroli, ugesi kanjalo namaholo ezisebenzi.
Uhulumeni usanda kumemezela ukuthi izisebenzi zasemapulazini sekumele zihole uR21.69 ngehora.

Inhlangano emele abalimi embonini yogwayi iSouth African Tobacco Transformation Alliance (i-SATTA) ithe le ntela yogwayi izoqeda ngabadayisi bogwayi abasemthethweni njengoba ithe izovuna labo abangekho emthethweni.

“Intela ewu-8% isho ukuthi iphakethe logwayi selizonyuka ngo-R1.39, nokuyinto engathi shu kulabo abakhiqiza nabadayisa ugwayi ngokungemthetho futhi kuzokwenza umkhiqizo wabo ubize kahle. Loku kuzoyisa abantu kulabo abadayisa ngokungemthetho; nokusho ukuthi uhulumeni uzogcina eqoqe intela engaphansi kakhulu kunakuqala,” kusho uMnu uZachariah Motsumi, okhulumela iSATTA.

UMotsumi uthe abalimi abaningi bogwayi basavele bashayekile ngenxa yokuvalwa kogwayi. Uthe ngokocwaningo lwabo imboni yogwayi ongekho emthethweni ikhule ngoR3.1 billion onyakeni owodwa; nokusho ukuthi uhulumeni uphunyukwe yintela ecela kuR13 billion.

Inhlangano engenzi inzuzo elekelela abasuke bebuyiselwe umhlaba ukuthi baqhubeke bawusebenzise kahle iVumelana izincomile izimemezelo ezenziwe ngokubuyiselwa komhlaba.

Isikhulu esiphezulu seVumelana uMnu uPeter Setou sithe ukuncishiswa kwesabelomali, ukungasizwa kwabantu uma sebebuyiselwe umhlaba nokushoda kwezinsiza kuyaqhubeka nokuphazamisa izinhlelo zikahulumeni zokulungisa le nkinga nomlando wokuphucwa kwabantu umhlaba.

“Kuyakhuthaza ukubona umNyango wezoLimo, ukuVuselelwa koMhlaba nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya unikezwa uR896.7 million ukusiza abantu uma sebebuyiselwe umhlaba ngoba yiyona nto lena edala ukuthi uhlelo lokubuyiswa komhlaba lufeyile kangaka,” kusho yena.

Nokho uthe kumele kubhekwe ukuthi yini elungile nengalunganga kulezi zinhlelo zokweseka ababuyiselwe umhlaba ngoba loku kungawelekelela kakhulu uhulumeni.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page