AKUBANJISWANE NGESABELOMALI

KUPHELILE ukuqagela ngeSabelomali sango-2021/22, esethulwe kuleli sonto. UNgqongqoshe womNyango wezeziMali uMnu uTito Mboweni uzamile ukwethula iSabelomali esizokweseka lezi zinto ezine uMengameli uCyril Ramaphosa athe zimqoka kulo nyaka.

KunoR10.3 billion wokuthenga umgomo weCOVID-19 eminyakeni emibili ezayo kanti wengeze ngenye imali njengoba kukhona neyokwenza ucwaningo ngomgomo, eyokugada uma sekudingeka enye imali kanjalo neyokufundisa abantu ngomgomo.

Kukhona uR11 billion wokusungulela intsha amathuba omsebenzi kanti nentela ayinyuswanga njengoba ngisho izinkampani zincishiselwe eziyikhokhayo, nokuzosiza njengoba eziningi zimabokoboko ngenxa yeCOVID-19.

UMboweni ukuqinisekisile ukuthi sekusemome ukuthi kuqale umsebenzi wokuthi abaphehli bogesi abazimele baqhubeke nalo msebenzi njengoba ethe kukhona okulindeleke ukuthi ube usuphehlwa ngoJulayi ngonyaka ozayo. 

Izinhlelo ezimqoka njengezemfundo, ezempilo, ezenhlakahle, ezokuphepha ziphinde zahlinzekwa ngemali enkulu njenganjalo, nokungenye yezindlela uhulumeni asaqhubeka ngayo nokweseka abantu.

Esinye isimemezelo esimqoka esenziwe ngesokwabela uphiko lwabaqoqibentela i-South African Revenue Service uR3 billion ukuze luzokwazi ukuqhuba kahle umsebenzi walo, lulandele abakhokhintela futhi luphucule nobuchwepheshe olubusebenzisayo.

Loku kuzolekelela kakhulu ukuphucula isimo somnotho sezwe njengoba kumanje lolu phiko selukwazile ukuqoqa uR2 billion kubantu abebengayikhokhi intela.

Kukhona-ke abakhalayo njengabalimi ngenxa yokunyuswa kwentela yogwayi notshwala ngo-8% nabagxeka uhulumeni ngokuthi inani anyuse ngalo izibonelelo alisizi ngenxa yokuthi lingaphansi kwamandla emali kanti futhi abanye bathi ukunyuswa kwentela kaphethroli kuzolimaza abampofu ngoba kuzonyusa amanani okudla.

Kukhona nabagxeka ukutakulwa kwe-Land Bank ngoR7 billion njengoba bethi kumoshwa enye imali ngamabhizinisi kahulumeni angasebenzi kahle. 

Sinzima isimo somnotho, hhayi nje eNingizimu Afrika kuphela kodwa emhlabeni jikelele futhi kusazothatha isikhathi ngaphambi kokuthi izinto zilunge kodwa kuyazanywa.

UMboweni nethimba lakhe bazamile futhi bekungeke kwenzeke ukuthi bajabulise wonke umuntu. Yebo, izibonelelo azinyukanga ngenani elitheni kodwa siluliwe isikhathi sokukhokhwa kwesibonelelo seCOVID-19, nokusho ukuthi uhulumeni uzama ukusiza abantu abathe xaxa kunokwejwayelekile. 

Yebo kumele kubuye kuphele ukutakulwa kwamabhizinisi kahulumeni kodwa umsebenzi we-Land Bank umqoka kakhulu ukuthi kungavele kuyekelelwe nje ezolimo ziwumgogodla womnotho. 

Yebo, kubonakala sengathi uhulumeni uxabene nemboni yotshwala nogwayi kodwa akuzona kuphela lezi izimboni ezithwele kanzima. 

Iseyinde futhi iwumqansa indlela ngaphambi kokuthi umnotho uvuseleleke, ngakho akubanjiswane, hhayi ukukhombana ngenjumbane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page