UNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni wethule iSabelomali

Isithombe: Sithunyelwe

Kusinda kwehlela kuMboweni uma kubhekwa isabelomali sika-2021/22. Nokho zikhona izinto eziqinisa idolo. USLINDILE KHANYILE uyabika

UNGQONGQOSHE womNyango wezeziMali uMnu uTito Mboweni wethule isabelomali esifakazele ukuthi impela uma sekuzosa kuba mnyama kakhulu. Isithombe esivezwe yilesi sabelomali siyatshengisa ukuthi iseyinde indlela esazohanjwa ngaphambi kokuthi kulunge umnotho waseNingizimu Afrika kodwa zikhona izinto ezimbalwa eziletha ithemba.  

UMboweni uthe entswinya futhi eqhumisa isitswebhu kwezinye izindawo kodwa futhi kwezinye wakhombisa ukuthi uhulumeni uzimisele ukuvikela abantu kubhubhane iCOVID-19, ukuvuselela umnotho, ukulwa nokuntuleka kwemisebenzi nokuqeda ubugebengu babantu abangayikhokhi intela.

Ethula isabelomali sika-2021/22 ngoLwesithathu, uMboweni umemezele ukuthi kunoR19.3 billion ohlinzekelwe ukuthenga umgomo weCOVID-19 eminyakeni emithathu ezayo. Kule mali kunoR9 billion wokuthenga umgomo, uR2.4 billion ozonikwa izifundazwe ukuthi ziqhube lolu hlelo, uR100m okuzohlinzekwa ngawo iMedical Research Council ukuze yenze ucwaningo ngomgomo, uR12 billion ozoya esikhwameni sokugada ingozi noR50 million ozoya ophikweni lukahulumeni lezokuxhumana iGCIS ukuze kuchazelwe umphakathi ngalolu hlelo lokugoma.

Ukulwa neCOVID-19 kwabelwe uR19.3 billion weminyaka emithathu ezayo

“Sinyusa isikhwama sikagadingozi, sisisusa kuR5 billion sisiyisa kuR12billion ukuze sizoba nemali uma sekudingeka enye imali yokuthenga imigomo nezinye izimo eziphuthumayo,” kusho yena.

INingizimu Afrika idinga ukugoma abantu abawu-40 million ukuze ifinyelele kwi-herd immunity, okusho ukugoma isibalo sabantu esanele ezweni ukuvika igciwane.

UMboweni umemezele ukuthi nakuba kunemali ecela kuR100 billion ethe xaxa yentela abayitholile kodwa imali yentela abazoyiqoqa ngalo nyaka wezimali osuzophela u-2020/21 izoba ngaphansi ngoR213 billion njengoba bebheke ukuthi kungene uR1.21 trillion.

Yize kunjalo uthe ngeke esayinyusa intela njengoba ayexwayisile kwisabalomali samaphakathi nonyaka wezimali ukuthi uzoyinyusa ngoR40 billion. Kunaloko uthe intela ezokhokhwa yizinkampani izokwehla, isuke ku-28% iye ku-27% kusukela ngo-2022/23 kanti nabantu bazothi ukuphefumula kancane njengoba ama-tax brackets enyuswe ngo-5% nokuzongela abakhokhintela uR2.2 billion.

Kodwa intela yezinto ezinjengotshwala nogwayi yona akayixolelanga njengoba inyuke ngo-8% kusukela ngoLwesithathu kanti nekaphethroli inyukile ngo27c ilitha.

NgoLwesibili kuvele ukuthi isibalo sabantu abangasebenzi sesifinyelele ku-7.2 million noma u-32.5%. UMboweni uthe kuzohlinzekwa ngoR11 billion ukuze kwakhelwe intsha amathuba omsebenzi.

Isimo sokukhula komnotho asikashintshi okutheni. UMboweni uthe kulo nyaka babheke ukuthi umnotho ukhule ngo-3.3% bese kuthi ngo-2022/23 khona unyuke ngo-2.2%. 

Ugcizelele ukuthi uhulumeni usazibophezele ekutshaleni kwingqalasizinda njengoba ethe bazosebenzisana nemboni ezimele ukuheha abazotshala uR791 billion ekuthuthukiseni ingqalasizinda.

Uthe nohlelo lukaVulindlela, okuhloswe ngalo ukuthi kube nokubambisana okungcono phakathi kwezinhlaka zikahulumeni ukuze kuzolethwa intuthuko, luyaqhubeka.

Iphini likaMboweni uDkt uDavid Masondo, nokuyilona elihola iVulindlela, lithe lolu hlelo luhlose ukugudluza izingqinamba ezikhona ekusebenzeni kukahulumeni kanjalo nokushoda kwamakhono.  

Selokhu aba wuNgqongqoshe walo mNyango, uMboweni uhlale exwayisa ngesikweletu esikhulu saseNingizimu Afrika kanti nakuloku uphinde wakhala njengoba ethe kumele izizukulwane ezilandelayo zithole izwe elingcono.

“Kukhona inkolelo engekho yokucabanga ukuthi uhulumeni unezindodla zemali. Yebo, uma siqhathanisa no-Okthoba nyakenye sisesimweni esingcono kodwa esasikubone ngoJuni kuseyikho namanje, imali kahulumeni iyashoda kakhulu. 

“Njalo ngonyaka sisazodinga ukuboleka imali engaphezu kukaR500 billion, yize isimo sethu sithe ukuba ngcono. Ngenxa yaloko imali esiyikweletayo izonyuka isuka kuR3.95 trillion kulo nyaka wezimali, ifinyelele kuR5.2 trillion ngo-2023/24. Sikweleta abantu abaningi imali eningi. Laba ngabatshalimali bakwamanye amazwe, izikhwama zempesheni, amabhange akuleli nawakwamanye amazwe; ama-unit trust; izinkampani ezibolekisayo nomshwalense,” kuqhuba uMboweni. 

Izindleko iNingizimu Afrika ezikhokha ngenxa yezikweletu njengamanje ziwuR269.7 billion.  

UnyakaIsikweletuIzindlekoGDP%
2020/21R3.9 trillionR232.9b80.3%
2021/22R4.3 trillionR269.7b81.9%
2022/23R4.8 trillionR308b85.1%
2023/24R5.2 trillionR338.6b87.3%

Le mininingwane itholakale emNyangweni wezeziMali

Olunye uhlelo olumqoka ekuvuselelweni komnotho ngolokulungiswa kophiko lwabaqoqi bentela, iSouth African Revenue Service, njengoba yabelwe uR3 billion ukuze luzihlele kahle, kulandelwe bonke abangayikhokhi intela, kuqashwe abanamakhono afanele futhi kusetshenziswe nobuchwepheshe besimanjemanje ukuphucula umsebenzi.  

Ezemfundo zonke, okuyizikole, amanyuvesi namakolishi ngokuhlanganyela zabelwe uR402.9 billion, ezehlalakahle zathola uR335.2 billion, ezempilo zanikwa uR248.8 billion, ezokuvikela zathola uR208.6 billion kwathi ezokuthuthukiswa komnotho zabelwa uR207.5 billion. 

UMboweni uthe labo abathi uhulumeni uzama ukunciphisa ukushoda kwemali ngokunciphisa izinhlelo zikahulumeni abayazi into abayishoyo. 

“Akusona isabelomali esinciphisayo lesi njengoba zisekhona izibonelelo zikahulumeni nezikole azivaliwe kanjalo nempesheni ayincishiwe njengoba sabona kwenzeka eGreece. Lesi… hhayi khona… asinciphisile lana,” kusho yena.

Nokho izibonelelo azinyukanga okutheni njengoba “uchatha” ungaphansi kokunyuka kwamandla emali. Izaguga sezizothola uR1 890 ngenyanga, izingane zithole uR460 ngenyanga, abanakekela izingane okungezona ezabo bazosizwa ngoR1 050 ngenyanga bese kuthi ababengamasosha bathole uR1 910.

UMboweni uthe kumele kukhunjulwe ukuthi ayikho into ebabophezelayo ukuthi bakhuphule izibonelelo ngenani elithile minyaka yonke. “Asikho isidingo sokuthi sixolise ngalokho, u56% wemali (udliwa yizibonelelo) nokuyimali eningi. Esikwabile yilokhu esinamandla akho.”

Ezinye zezindleko osekukhalwe ngazo kuleli zwe yilezo esezikhokhelwe iKhomishane eholwa yiPhini leNhloko yamaJaji uRaymond Zondo ephenya ukugwamandwa koMbuso. 

Le khomishane isisebenzise imali engaphezu kukaR1 billion njengoba isikhathi sayo silokhu silulwa. UMboweni ubhoke wakhahlela wathi ngeke esayikhipha imali ezoya kule khomishini.

“Le nto yokulula isikhathi into engapheli ayisisebenzeli, abaqede manje. Ngokwami umsebenzi abawenzayo ungaphansi kowekhomishini eyayiphenya nge(Public Investment Corporation) kodwa akubizanga kanje. Abaqede manje,” kusho uMboweni.  

Ikhomishane eyayiphenya iPIC yadla R54.5 million.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page