Ukuhlala uphephile online, kuloba uZama Simelane

AYIKHO into esiyenze impilo yethu yaba lula ukudlula i-internet. Sikwazi ukwenza noma yini noma siye noma yikuphi ngokuphazima kweso. Sikwazi ukuthenga nokudayisa, sibuke amafilimu noma siye “esiqiwini”; konke sikwenza kwi-internet. Kodwa ngabe konke loku ngamakhekhe noswidi? Ngeshwa, akunjalo. Iqiniso lithi noma i-internet iyinhle kodwa futhi ingasilimaza.

Inselelo yokuphila emhlabeni wezokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje wukuthi izigilamkhuba (ababulali, amasela, abathumba abantu, njll) bahlakaniphile kodwa-ke nawe ungahlakanipha ngaphezu kwabo, uzivikele wena nomndeni wakho ngokuqala uqonde ukuthi kuyini ukuphepha ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje (phecelezi i-internet safety noma i-online safety noma i-cyber safety noma-ke i-e-safety), ibaluleke ngani nangokulandela amasu okuphepha nezeluleko (esizozidingida engosini ezayo).

Kafushane nje, ukuphepha kwi-internet kusho ukuphepha (ukubalekela ingozi) online ngokwazi ubungozi ehambisana nezinto ozenza online nokusebenzisa izindlela ezithile ukugwema lobu bungozi. Kungani kumqoka ukuphepha? Yibuphi ubungozi obuhambisana nezinto ozenza online?

Ukuqaphela online kungakuphephisa ogibeni lolwazi oluyingozi nongaludingi olungaba yingozi ezintweni zakho (ezinjengamaselula nama-computer), imininingwane yakho, nawe nomndeni wakho.

Ngesikhathi lapho okungebona abantu abadala bodwa kodwa futhi nezingane ezihlangana ne-internet, kuhle ukufundisa izingane (nawe) ngokuphepha ukuze zingangeni ogibeni lwezingozi ezivamile kwi-internet: Kulezi zingozi singabala:

  • Qaphela ukuntshontsha: Lapha ngisho ukuntshontshwa kwemininingwane yakho enjengegama lakho nethinta izimali, izinto ezivame ukusetshenziswa ukwenza umgunyathi;
  • I-cyberbullying: Wukuhlukumeza ngokuthumela umuntu noma abanye izinto ezimbi noma ezingamanga ngomunye umuntu;
  • Izimpisi za-online: Laba ngabantu abahlukumeza abantu ngokocansi, ikakhulukazi izingane. Bavame ukuzifihla ukuze bathole imininingwane ngabantu ababagilayo;
  • I-phishing: Lolu wuhlobo lobugebengu ba-online lokuntshontsha imininingwane yabantu njengama-username nama-password, izinombolo zamakhadi abo asebhange ngokuzenza inkampani ekhona;
  • I-malware: njengegciwane elithathelanayo, iyi-software eyenzelwe ukugadla nokudala umonakalo kwi-computer yomuntu;
  • Izinto ezingalungile: Yizinto ezingalungele ukubukwa ngabantu abazibukayo;
  • Ukudoba nokushintshisa: Leli yisu lokudayisa lapho umthengi edotshwa ngesikhangiso sempahla ebiza kancane kodwa bese enziwa ukuthi agcine ethenge impahla ebizayo.
  • UNksz uSimelane uwungoti wezobuchwepheshe nomunye wabaqondisi eVuyoM

Facebook: eZamangwane Ziphelele

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page