UMnu uMinenhle Mthiyane, umlimi odlondlobalayo waseDundee, eKZN

Izithombe: Zithunyelwe

Uqale ibhizinisi engenalo ulwazi lwezolimo kodwa ukuncela kwabanye kumsizile. Akagcinanga lapho ngoba ungene ngesikhathi se-COVID-19 osewumlimi nomfuyi. Uxoxe noZANELE MTHETHWA

UMLIMI osemncane waseDundee, KwaZulu-Natali, osengene shi kulo mkhakha uthole ugqozi kumzala wakhe obemeseka.

UMnu uMinenhle Mthiyane, oneminyaka ewu-24, ungene kuleli bhizinisi kuqala ukubheduka iCOVID-19 ngonyaka odlule. Ubone ithuba lokuqala ibhizinisi elisha ukuze aziphilise.

Ubengenalo ulwazi lwezolimo njengoba ebenza izifundo ze-Bachelor of Arts e-University of Free State, angaziqedanga. Ulwazi ngalo mkhakha uluthekela kwabanye abalimi asebemnkantshubomvu.

Uqale ngezinkukhu eziwu-100, izimbuzi eziwu-25 kanti usenezinkomo ezilishumi; nathi uhlela ukwandisa isibalo sazo. Ngaphandle kokuba nemfuyo, uphinde alime insimu engama-hekthare awu-23.

Ziyamvuma izinkukhu uBiyela

“Ngaqala ibhizinisi ezinyangeni ezimbili kubheduke iCOVID-19. Amabhizinisi amaningi awile ngenxa yeCOVID-19, okwenze ukuthi nami ngicabange ukungena ebhizinisini elizongiphilisa,” kulanda yena.

Umzala wakhe uNksz uSenamile Sithole umkhuthaze ngokumnika imali yokuqala ibhizinisi engeze ngayo kulena abeyibeka. Ulinganisa ngokuthi kudingeka uR6 400 ukulima ihekhtare, okusho ukuthi kudingeke uR147 200 ukulima insimu yonke.

Usebenzise uR10 000 wokuqala ukufuya izinkukhu kwathi ngezimbuzi kwaba wuR25 000. Ipulazi alisebenzisayo eWasbank uyalikhokhela njengoba kungewona umhlaba wakhe. Utshale ummbila kanti usezinhlelweni zokutshala nobhontshisi.

“UMasipala ungisize ngokungiboleka ogandaganda bokulima. Ngiqashe abantu ababili abangisiza ekulimeni noyedwa osiza ukubheka imfuyo. Sengiqalile ukubiyela umhlaba engizotshala kuwo iklabishi, okumanje ngisawuhlola ukuthi uvunde ngokwenele yini,” kusho uBiyela.

Usezingxoxweni nosomabhizinisi omhlophe ozothenga kuyena ummbila bese ewuthuthela amakhasimende eThekwini. Uyawuchitha umqondo wokuthi abamhlophe abafuni ukuthi abamnyama bangene kwezolimo njengoba ethi bakhona abamsizayo.

UBiyela uphokophele ukwandisa izinkomo zakhe

Uthi akubanga lula esaqala ngoba ubengazi ukuthi umsebenzi uzoba mningi.

“Ngathatha kalula ngicabanga ukuthi akuyona into enzima ukulima. Ngibone sengiphakathi ukuthi akulula neze ngoba kunemigomo okumele uyilandele ukuze izitshalo zikhule kahle. Njengomuntu obengazi lutho ngezolimo, okuningi ngikufunde kanzima endleleni. Okuhle wukuthi angiyena umuntu osabayo ukuncela ulwazi futhi nginabangani asebebadala kulo mkhakha,” kusho yena.

Umyalezo wakhe kontanga yakhe wukuthi basukume kube khona abakuzamayo kunokulindela ukuqashwa.

“I-COVID-19 isifundise ukuthi akusizi ukuncika kumuntu kodwa kumele sizizamele ukuphila. Akudingeki ukuthi ube nomhlaba omkhulu, ungaqala ngengadi encane ulime kuyona. Kuyasiza kakhulu ukucela usizo kwabanolwazi (emkhakheni) ongena kuwona,” kucebisa uBiyela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page