UNkk uPhetsile Gamede uwumthungi ozifundisile

Izithombe: Zithunyelwe

Ukungawutholi umsebenzi awufundele kumkhumbuze ikhono elidala osevule ibhizinisi lokuthunga. Uxoxe noZANELE MTHETHWA

AMALUNGISELELO omshado wakhe amvule amehlo wabona ithuba lebhizinisi uNkk uPhetsile Gamede osewumthungi.

UNkk uGamede ubegcwalisa umshado omhlophe eSwazini ekupheleni konyaka odlule nomyeni wakhe uMnuz uSanele Gamede. Bobabili bathweswa iziqu zeBachelor of Science e-University of KwaZulu-Natal (e-UKZN) ngosuku olulodwa ngo-2017.

Udaba lwabo lwaba yidumela emaphephandabeni nasezinkundleni zokuxhumana. UNkk uGamede uthe yize baphenduka izilomo ngenxa yodaba lwabo, ubesewufune wancama umsebenzi. Uthi bekuvele kuyisifiso sakhe ukuqala ibhizinisi kulo nyaka kodwa ubengazi ukuthi kuzohlangana. Uthi ibhizinisi abelicabanga kulo nyaka elokupheka kodwa kwasheshe kwahlangana elokuthunga.

“Indaba yokuqala ibhizinisi lokuthunga ivele ngokuthi ngifune umuntu ozongithungela izingubo zomshado. Indlela engibone kulula ngayo ngesikhathi esengithungela, nami ngibone kuyinto engingakwazi ukuyenza,” kusho yena.

Uthe ubevele enalo ulwazi lokuthunga kodwa akazange akufundele.

“Ngisafunda esikoleni ngangenza i-Home Economics, sifundiswa ukupheka nokuthunga. Ngagcina ngikuthanda ukuthunga kodwa bekunzima ukuyofundela kona enyuvesi ngoba bekuba sengathi akuwona umsebenzi ongaziphilisa ngawo,” kusho uNkk uGamede.

Uthi ukucija ulwazi lokuthunga ngaphambi kokuqala ibhizinisi ucele umthungi owamthungela izingubo zomshado ukuthi amfundise ukusebenzisa umshini. Akumthathanga sikhathi ukubamba. Mayelana nemali yokuqala ibhizinisi uthi ubengeke aphumelele ngaphandle kokwesekwa wumyeni wakhe. Wuyena omhlanganisele imali yokuthenga imishini emithathu. Imishini ayisebenzisayo yilena emikhulu esetshenziswa emafemini okuthunga.

UNkk uGamede ushaya ngemishini emikhulu yokuthunga

Umsebenzi uwenzela ekhaya njengoba engakabi nayo indawo yokuthunga. Uthi kumsizile ukuthenga imishini emikhulu ngoba uyakwazi ukuthunga izimpahla eziningi ngesikhathi esisodwa. 

Okwamanje usathunga izimpahla zabesifazane kodwa kuningi ahlose ukukuthunga ngokukhula kwebhizinisi.

“Abantu bayasaba ukuqala ngegiya eliphezulu uma bengena ebhizinisini. Mina ngivele ngaqala ngemishini emikhulu ngoba iphupho lami wukuthunga bese ngifakela izitolo. Ngithole ukuthi abantu bayanqena ukuthungisa ngoba kuyabiza. Ngifisa ukuthunga izimpahla ezinhle kodwa zingabizi,” kusho yena.

Yize esanda kuqala kodwa useyawathola ama-oda ezimpahla eziningi. Usanda kuthola i-oda lezindwangu zokuhlobisa ezingu-500, athi kudingeke ukuthi aqashe abantu abambalwa ukuze bamsize. 

Uthi kumthathe izinsuku ezimbili ukuqeda leli o-da lezindwangu. Ubalule ukuthi kubalulekile ukwenelisa amakhasimende ngokusheshisa ukuqeda umsebenzi. 

Isifiso sakhe ukuthi uma kukhula ibhizinisi akwazi nokuvulela abanye amathuba omsebenzi. 

Uthi okunye okwenza abantu bangathandi ukuthungisa wukuthi imvamisa abanye abathungi abawuhloniphi umsebenzi wabo ngokuphuza ukuqeda ukuthunga.

Izinselelo asezibonile kuleli bhizinisi wukuthi izindwangu zibuye zingatholakali kalula. Uthe lokhu kuwumthelela weCOVID-19 nokwenza ukuthi izindwangu zibize.

UNkk uGamede ukhuthaza ezinye izifundiswa ukuthi zingalindi ukuqashwa ngoba zigabe ngamajazi emfundo. Uthi naye kudingeke acabange ukuthi yini ayenekhono lokuyenza ngaphambi kokuya enyuvesi. 

Facebook: Phetsile Lerato Gamede

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page