Ingabe sizobe siphetheni isabelomali esizokwethula ngoLwesithathu?

Izithombe: Zithunyelwe

KUNGABE uzoyisebenzisa kanjani uNgqongqoshe wezeziMali imali yentela eqoqiwe kodwa ebingalindelekile? USLINDILE KHANYILE uyabheka

NGOLWESITHATHU kuzokwethulwa isabelomali sonyaka wezimali u-2020/21 kanti osomnotho bathi enye into abayibheke ngamehlo abomvu wukubona ukuthi umNyango wezeziMali uzoyisebenzisa kanjani le mali elinganiselwa kuR150 billion obungayilindele njengoba kuvele ukuthi ukuqoqa intela kube ngcono kakhulu kunalokhu obekulindelekile.

Ngenkathi ethula isabelomali samaphakathi nonyaka, uNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni wamemezela ukuthi kuzodingeka ukuthi kunyuswe intela ngemali ecela kuR40 billion. Kodwa ngaleso sikhathi kwakubhekwe ukuthi ukuqoqa intela kube ngaphansi ngemali ecela kuR312 bilion.

Usomnotho waseFNB uMnu uSiphamandla Mkhwanazi uthi le mali ethe xaxa engenile kumele inciphise amathuba okunyusa intela, ikakhulukazi njengoba umnotho nabantu beshayekile ngenxa yomonakalo odalwe wukubheduka kweCOVID-19.

“Okunye esikubhekile ukuzwa kahle ukuthi uzokhokhelwa kanjani umgomo (weCOVID-19). Imali edingakalayo akuyona imali enkulu kangako, yikona ukuthi izokwengeza kwezinye izinto ezivele zikhona,” kusho yena.

Usomnotho waseFNB uMnu uSiphamandla Mkhwanazi ufisa intela inganyuswa

UMqondisi-Jikelele emNyangweni wezeziMali uMnu uDondo Mogajane wathi izibalo zibakhombisa ukuthi kuzodingeka uR20 billion ukugoma abantu abawu-40 million; nokuyisona sibalo sabantu iNingizimu Afrika ezimisele ngokusigoma ukuze ifinyelele kwi-herd immunity, nokuzobe kuthathwa ngokuthi sekugonywe abantu abanele ukuvikela izwe lonke.

UMkhwanazi uthe neminye imibuzo emikhulu esadinga izimpendulo yilena ethinta amabhizinisi kahulumeni afana ne-Eskom neSAA okungakacaci kahle ukuthi kuzokwenzakalani ngawo nendaba yomholo wezisebenzi zikahulumeni njengoba uMboweni esesho kaningi ukuthi ngeke uhulumeni ukwazi nokuqhubeka ukunyusa la maholo ngendlela abenyuka ngayo eminyakeni embalwa edlule.  

Kumanje uhulumeni akakayinyusi imali yezisebenzi njengokwesivumelwano esasisayinwe eminyakeni emine edlule kanti kumanje lolu daba lusenkantolo.  

“Imiholo yabantu abasenzela izimboni ezizimele yehle kakhulu. Ngesikhathi kuwe umnotho (i-recession) uhulumeni wakwazi ukuzivikela izisebenzi kodwa kuhlukile lokhu, sidinga ukubona ukuthi izinyunyana zizogcina zikwemukelile yini lokho,” kwengeza uMkhwanazi.

USolwazi uChris Malikane, ofundisa eWits University, uthi bekuvele kungesiwo umqondo ophusile ukufuna ukunyusa intela ngalesi sikhathi njengoba umnotho ushayeke kanjena.

Nokho uthe akazi ukuthi le mali ethe xaxa engenile yinto ezosiza isikhathi esingakanani ngoba ngokubona kwakhe yinto yesikhashana futhi eningi iqhamuke embonini eyodwa, okuyizimayini.

“Uzoqhubeka uhulumeni nokunciphisa izindleko ukuzama ukunciphisa isikweletu futhi uzosibikela ukuthi usuhambe kangakanani nezinhlelo zokuthi amabhizinisi kahulumeni aphathwe abemboni ezimele.

“Empeleni nje ezweni lethu kusadlawa nje uma ubheka umthelela wobandlululo. Uma ubuka izikole, namanje asikakalivali igebe. Kufanele ngabe sisebenzisa iBhange loMbuso ukuxhasa ukukhokhela intuthuko ngoba uma ubuka amabhizinisi ezokuthutha, afana nePrasa, akumele ngabe ahamba ayoboleka imali emabhange ajwayelekile kodwa sisazidlalela nje thina.”

Isabelomali sizokwethulwa ngo-2 ntambama.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page