UNksz uLynette Ntuli, isikhulu esiphezulu e-Innate Investment Solutions, ujwayele ukuthola izicelo zokucathulisa abantu kwezamabhizinisi

Izithombe: Zithunyelwe

Kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Kodwa ngabe kusho ukuthini ngempela loku uma sikhuluma ngobudlelwano bokucathuliswa emsebenzini, phecelezi i-mentoring. USLINDILE KHANYILE uyabika

“MINA abantu abangicathulisayo ngiyazi bahlale bematasatasa, ngakho angibangi isicefe ngokubafonela njalo. Enye into engiyigadayo wukuthi bakubone ukuthi nami ngiwusizo empilweni yabo. Uyabona nje omunye wayedinga uDJ umntwana wakhe ezoba nomcimbi, ngambhekela uDJ futhi ngamkhokhela ngoba ngiyazi ukuthi nami ngelinye ilanga ngiyothola usizo olukhulu. (Ukucathuliswa) akubona ubudlelwano bokuthi wena uhlale uthatha nje.”

Lawa ngamazwi ashiwo wusomabhizinisi futhi owumculi noDJ, uMnu uSbu Leope, odume ngelikaDJ Sbu, ngenkathi engesinye sezikhulumi kwiDurban Business Fair ngonyaka odlule.

Ngala mazwi uLeope wayeluleka ababehambele lo mcimbi ngokuthi uma benabantu ababacathulisayo, kumele babuphathe kanjani lobo budlelwano.

Indaba yokucathulisa abantu, phecelezi i-mentorship, ikakhulukazi kwezamabhizinisi nasemsebenzini, yindaba ehlale isematheni. Abasafufusa kwezamabhizinisi bahlale befisa ukucathuliswa ngasebemnkantshubomvu kanti nalabo abasuke sebeqala ukuphatha emsebenzini bayathanda futhi kuyabasiza ukuthi kube khona umuntu noma abantu abakwazi ukuhlale bahlale babonisane naye.

ULeope, usomabhizinisi, uthi izandla ziyagezana

Labo umsebenzi wabo ohlale usemehlweni abantu, okungaba osomabhizinisi abadumile, abaholi abaphethe izinkampani ezinkulu, bazithola mihla namalanga izicelo kubantu abafisa ukucathuliswa.

Emasontweni amabili edlule, usomabhizinisi ophinde abe wumbhali wezincwadi, uNksz u-Amanda Dambuza, uqale ikilasi lamahora amabili lokucathulisa abantu kuYouTube.

Uthe leli kilasi uzolenza njalo ngenyanga. Labo abafisa ukucathuliswa wuNksz uDambuza bathumela imibuzo ayiphendulayo kuleli kilasi.

Enza lesi simemezelo enkundleni yokuxhumana, uLinkedIn, uNksz uDambuza uthe: “Sengineminyaka ngitshala isikhathi sami ngokucathulisa abantu abaningi abasuke bengicelile ngisasebenza nasebhizinisini. Ukusebenza nomuntu ngayedwa kugcine kungasenzeki kahle ngabe sengenza abantu ngamaqoqo kwi-online. Ngakho loku engikwenzayo kuzongisiza ngihlanganise yonke leyo mizamo kube ngamahora amabili kuVastly Sage YouTube (iziko lakhe kule nkundla yokuxhumana) kanye ngenyanga.”

Isikhulu esiphezulu e-Altron uMnu uMteto Nyati sithi esinye sezizathu esasigqugquzela ukubhala incwadi ngempilo yaso, iBetting on a Darkie: Lifting the Corporate Game yingoba sasizama ukuphendula nokusiza bonke laba bantu abahlale besicela ukuthi sibacathulise kodwa singakwazi ngenxa yokungabi nesikhathi.

UNyati uphose esivivaneni sokucathulisa ngokubhala incwadi ethi Betting on a Darkie: Lifting the Corporate Game

Omunye wabantu abathola lesi sicelo wuNksz uLynette Ntuli, isikhulu esiphezulu e-Innate Investment Solutions, inkampani egxile ekwelulekeni abatshala imali kwingqalasizinda nezakhiwo. Uthi akumele abantu bacele usizo lokucathuliswa bengaqondi ukuthi kuyabanjiswana ekufundisaneni. 

“Kumele wena muntu ofuna ukucathuliswa uzibuze ukuthi iyiphi le nkinga ozama ukuyixazulula ukuze uzokwazi ukuthi wumuntu onamaphi amakhono nesipiliyoni ozokwazi ukukusiza. Ungamhlonipha umuntu kodwa uma ungalwenzi ucwaningo uzogcina usufuna nihlangane niphuze ikhofi kanti phela kumele sikhumbule ukuthi naye umuntu osuke ufuna akucathulise akanaso isikhathi ngoba naye umatasa unezinto azama ukuzakha.

“Abantu abafuni ukwenza umsebenzi wokucwaninga, bazifune ukuze bezokwazi ukubona ukuthi yikuphi lapho bedinga khona usizo. Enye into abantu abathandi ukubuzwa imibuzo elikhuni kanti phela leyo mibuzo iyona ekusizayo uthole izimpendulo ngoba umuntu okucathulisayo kumele akusize ukwazi ukubona izinto ezithile bese ukwazi ukuzitholela izisombululo,” kusho yena.

UNksz uNtuli uthe enye inkinga wumuntu osuke ethi ufuna ukucathuliswa kanti empeleni ufuna umenze afane nawe (i-clone).

“Nale nto yokucabanga ukuthi kunomuntu okumele athathe nje yena kodwa angalethi lutho iyinkinga. Asiyeke ukucabanga ukuthi umuntu osephumelele uphoqelekile ukuthi akucathulise. Asibona abangani ngoba nakhu ngiyakucathulisa futhi akusho ukuthi kumele sihlale sixhumene impilo yethu yonke,” kweluleka yena.

UNksz uLebogang George, ummeli futhi onenkampani egxile ekucathuliseni amatshitshi nabesifazane abancane iDreamGirls Academy, uthi umuntu okucathulisayo ufana nosisi noma ubhuti omdala osehambe indlela ende kunawe kungabe yisemsebenzini noma empilweni nje; nokwenza babe nobuhlakani nolwazi oluthe xaxa abakusiza ngalo ugweme ukwenza amaphutha abawenza bona ngoba sebeyihambile bona indlela.

Ugcizelele ukuthi kulobu budlelwane izandla ziyagezana. “Bobabili ocathulisayo nocathuliswayo kumele kube khona abakuhlomulayo. Wubudlelwano okumele bubasize futhi bubenze bakhule, omunye afunde komunye ngoba akusikho nje ukuthi ocathulisayo uyafundisa kodwa nocathuliswayo kukhona angakufundisa omcathulisayo izinto abengazazi ngohlobo lomuntu awuyena.

“Abacathulisayo kumele babeseke ababacathulisayo, babancome kodwa futhi kumele bakwazi ukubagxeka ngendlela eyakhayo. Ocathuliswayo kumele alisebenzise kahle leli thuba, alihloniphe futhi alibuke njengomsebenzi kwazise abacathulisanayo abaningi bangabantu abamatasa kodwa bakunika isikhathi ukukusiza ukuze uqhubekele phambili,” kuqhuba yena.

UNksz uGeorge uthi kumele abantu bazi ukuthi ukucathulisa umuntu akufani nokumsiza njengomqeqeshi ngoba akukho mali oyikhokhela okucathulisayo futhi asikho isikhathi esibekiwe sokuthi ubudlelwano buphela nini futhi kuyenzeka abanye bagcine sebengabangani nokuyinto engenzeki ngomqeqeshi.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page