UMnu uMpho Mangquzana umlimi omncane waseNtabankulu, eMpumalanga Kapa

Izithombe: Zithunyelwe

Ukuphinda umatikuletsheni kahlanu nokufelwa yimfuyo akumthenanga amandla umlimi omncane osehlabane ngethuba lokukhiqizela uSPAR wangakubo. Uxoxe noNOKWANDA NCWANE

EKHULA wayefisa ukuba wusomabhizinisi kodwa wayengazitsheli ukuthi lelo bhizinisi lingaba semkhakheni wezolimo. Kodwa namhlanje uMnu uMpho Mangquzana usengomunye wabalimi abasebancane kodwa osekucacile ukuthi banekusasa eliqhakazile.

UMangquzana, oneminyaka ewu-24, udabuka eNtabankulu, eMpumalanga Kapa. Eqala kwezolimo waqala ngezinkukhu kanti kwakuthembisa njengoba emachwaneni awu-100, wadayisa awu-92. Kodwa kwathi ngokulandelayo kwabhimba uhlelo; afa wonke.

“Ngibe sengigxila ezinkukhwini. Ngathenga amachwane awu-150 ayenamasonto amahlanu ubudala, ebiza uR45 lilinye. Yize kwakuwuhlobo lwezinkukhu olufanayo nalolu engake ngalukhulisa ngaphambilini, lezi zangisokolisa kakhulu. Ngangigqigqa yonke indawo ngifuna imithi yokuzisiza ukuthi zikhule kahle. Isigcino kwaba wukufa kwazo zonke. Ngicabanga ukuthi nokungabi nesikhathi sazo esanele kwaba nomthelela ngoba bengihlezi ngisemasimini,” kusho yena.

Uthi umbono wokuqala leli bhizinisi wamfikela ngo-2018 emva kokubuya eGoli kade ethi uzoyama amadlelo aluhlaza. Wayenomshini wokudayisa i-airtime futhi edayisa umthunzi wezinkukhu, nokuyiyona mali eyamsiza ukuqala leli bhizinisi lezolimo. Nokho wagcina ekuyekile ukudayisa insangu emva kokwelulekwa ngabazali bakhe ngobungozi bayo.

Nakuba ibhizinisi lakhe lingakabhaliswa ngokusemthethweni kodwa uMangquzana usekhiqizela uSPAR oseFlagstaff. “Ngaphambi kokukhiqizela uSPAR, bengidayisa emgwaqweni emadolobheni aseFlagstaff, eMount Ayliff naseBhizana, ngikhiqizele izitolo zamaNdiya ezimbili o-10kg abawu-50 kanjalo nalabo abadayisa ukudla okuthosiwe emgwaqweni.

UMangquzana namaklabishi akhe ekhethelo

“Ngaphambi kokuba uvume uSPAR bengigqigqa zonke izitolo ngikhangisa ngezitshalo zami. Izitolo bezicela amasampula emikhiqizo yami, zingichithe. Kepha angizange ngililahle ithemba. Nginqume ukuphindela eSPAR ngemuva kwesikhathi eside ngizama kanti kuloku kuzolunga. Abazange bangichithe futhi ngikholwa wukuthi yisiqalo sezinto ezinkulu lezi. Okwamanje ngisahambisa amakesi amathathu ka-green pepper kathathu ngenyanga. Nginethemba lokuthi sizokhula lesi sibalo, ngandise neminye imikhiqizo yami,” kusho uMangquzana.

Leli bhizinisi ngenyanga likhiqiza amaklabishi awu-5 000, u-green pepper owu-1 000 kanti amazambane awukwazi ukuphuma nesibalo esiqondile kepha basebenzisa izikhwama zembewu eziwu-10 ezingo-25kg ukuwatshala.

Namazambane ayamvuma uMangquzana

Ubambisene nomndeni wakhe ebhizinisini. “Umndeni wami ungisiza kakhulu. Angikhathazeki ngokuningi uma ngabe ngingekho ekhaya ngoba ngiyethemba ukuthi sengiludlisile ulwazi; bayakwazi okuningi.

“Okwamanje sinabantu abahlanu esisebenza nabo, abangaqashiwe ngokugcwele kanti futhi nginethemba lokuthi sizokhula lesi sibalo baqashwe ngokuphelele,” kusho yena.

Lo somabhizinisi uthi kubalulekile ukuthi abantu abafuna ukukhulisa nokudayisa izinkukhu bazihluphe ngokuthola ulwazi nosizo ngaphambi kokungena kuleli bhizinisi ukuze bakwazi ukufunda emaphutheni enziwe ngabantu abafana naye.

Ezinye zezingqinamba asebhekane nazo empilweni wukuphinda umatikuletsheni kahlanu. “Kwakumele ngiphothule umatikuletsheni ngo-2015 kepha unyaka nonyaka uma sekuyisikhathi sokuthi ngiphindele ngiyobhala izifundo zami engingenzanga kahle kuzona bekuba khona okungivimbayo, ikakhulukazi ukugula obekungaqondakali.”

Okwamanje usahlabe ikhefu ekukhuliseni izinkukhu, ugxile ekukhuliseni izingulube nokuthola amacebo nohlelo oluzomvumela ukuthi kokubili kusebenzisane.

Njengomlimi osemncane, isifiso sakhe esikhulu wukukhulisa ibhizinisi lakhe ukuze akwazi ukusiza umphakathi aphinde athuthukise nendawo yangakubo. “Ezinye zezifiso zami (zithinta) ukukhulisa ibhizinisi, ngenze inzuzo eyenele ukuze ngizokwazi ukuthengela abantwana umfaniswano wesikole, ngiphinde ngisize labo abangenabo abazali ukuze baqhube izifundo.

“Ngifisa nokukhiqizela amabhusha nezitolo ezidumile ezweni njengoba ngikhulisa nemfuyo nje,” kuphetha uMangquzana.

Facebook: Mpho Sanele Mangquzana

Instagram: Sanelem2

Podcasts

https://iono.fm/p/2014

Inqolobane

You cannot copy content of this page