UMengameli uCyril Ramaphosa wethule iNkulumo yeSimo seZwe

Izithombe: Zithunyelwe

Osomabhizinisi bayayeseka inkulumo kaRamaphosa kanti bagcizelela ukuthi akubonakale umnyakazo manje, kuloba uSLINDILE KHANYILE

KUHLE konke okuthenjiswe wuMengameli uCyril Ramaphosa ngenkathi ethula iNkulumo yeSimo seZwe ngoLwesine futhi kuyalivuselela ithemba kosomabhizinisi kodwa okuzobajabulisa kakhulu wukubona lezi zithembiso zifezeka. 

Izinhlaka ezehlukene zosomabhizinisi ezixoxe noMbele zithi uRamaphosa utshengisile ukuthi uyaziqonda izinselelo iNingizimu Afrika ebhekene nazo nezinto okumele zenziwe ukuzilungisa. Nokho zikhale ngokuthi imvamisa okukhulunywayo nokwenziwayo ngamanzi namafutha.

Enkulumweni yakhe umengameli ubalule izinto ezine; nathe yizona okuzogxilwa kuzona kulo nyaka.

“Okokuqala, kumele sinqobe ubhubhane i-coronavirus. Okwesibili, kumele sisheshise ukuvuselela umnotho. Okwesithathu, kumele senze izinto ezizodala amathuba omsebenzi futhi zikhulise umnotho ngendlela efaka wonke umuntu. Okokugcina, kumele silwe nenkohlakalo futhi siqinise uhulumeni,” kusho yena.

Kunenqwaba yezinhlelo uRamaphosa azimemezele, nathe yizona ezizolandelwa ukufeza zonke lezi zinto njengoba eqinisekisile ukuthi kuzoqala ukugonywa kwezisebenzi zezempilo ngomgomo wakwaJohnson & Johnson futhi wamemezela neminye imigomo esithengiwe, nokulindeleke ifike maduze.

Bawu-1.4 million abantu asebephathwe yiCOVID-19 ezweni kanti asebeshonile bacela ku-47 000. Ngenyanga ezayo kuzophela unyaka laqala ukutholakala leli gciwane ezweni kanti ngale nje kokugulisa abantu, selicekele phansi umnotho njengoba kuke kwaphoqa ukuthi kuvalwe izwe; kwama nse izimboni. 

URamaphosa usebenzise le nkulumo nokwethula umbiko ngokuthi sezikuphi ezinye zezinhlelo azimemezela phambilini ezithinta ukuthuthukiswa kwengqalasizinda, ukusungulwa kwemisebenzi, ukunezezela isibalo sabantu abaphehla ugesi, ukusiza osomabhizinisi abasafufusa nezinye.

Uthe bavumelene nazo zonke izinhlaka ababambisana nazo ukuhlanganisa umqulu wokuvuselela umnotho, i-Economic Reconstruction and Recovery Plan, ukubambisana ukuze izwe lehlise ukuncika kwalo ekuthengeni izimpahla kwamanye amazwe ngo-20% eminyakeni emihlanu ezayo.

“Bakhethe imikhiqizo ewu-42, okubalwa kuyo amafutha, ifenisha, ijusi eyenziwa ngezithelo, impahla yokuzivikela, okusansimbi nokusetshenziswa ukuvikela imvelo nokungathengwa lapha ekhaya.

“Uma singaphumelela, sizokhulisa umnotho wokukhiqizwa kwempahla cishe kubuye uR200 billion emalini yezwe,” kusho uRamaphosa.

UMnu uSandile Zungu, umengameli weBlack Business Council, uthe amasu uRamaphosa aqhamuke nawo ukubhekana nesimo esikhona ezweni ayazwakala.

“Sihlale siyithokozela inkulumo kaMengameli kusukela kulena kaThuma Mina. Uhlale enamacebo amnandi futhi amahle. Kodwa esikhala ngakho singosomabhizinisi abamnyama wukuthi inkinga isekwenziweni kwezinto. Kukhona okungahambisani phakathi kwenkulumo nokwenziwa kwezinto, nokwenza ithemba lifiphale emphakathini. Kungaba uma ubheka komasipala ubone amanzi egeleza emgwaqweni, umntwana oneziqu ongawutholi umsebenzi.

“Kodwa siyakuthokozela akushilo ngo-Eskom, ukuthuthukiswa kwengqalasizinda, indaba yamanzi; ngoba amqoka amanzi. Siyakuthokozela nokuzibophezela kwakhe emsebenzini weKhomishana kaZondo ngoba konke loko kubalulekile ekutheni sibe nohulumeni osebenza kahle,” kwengeza yena.

UMnu uSandile Zungu, umengameli weBlack Business Council

Kusukela ngesonto eledlule kuqale phansi ukucishwa kukagesi nokungenye yezinto ezikhubaza umnotho. URamaphosa umemezele ukuthi maduzane umNyango wokuMbiwa Phansi naMandla uzomemezela izinkampani ezikhethiwe ukuphehla ugesi owu-2 000MW. 

Uthe kuzoqala kucelwe izinkampani ezikwazi ukuphehla ugesi ngelanga nangomoya ukuthi zifake iziphakamiso njengoba kuzofunwa ezizophehla ugesi owu-2 600MW. Ngonyaka odlule wamemezela ukuthi kuzokwengezwa ugesi owu-11 800MW ongaphehlwa ngamalahle. Uthe nango-Agasti kuzophinde kucelwe ezinye izinkampani ukuthi zifake izicelo. 

UMnu uChristo van der Rheede, isikhulu esiphezulu se-Agri SA, uthe bengabalimi kubajabulisile ukuzwa umengameli ekhuluma ngokulungisa inkinga kagesi, amanzi nengqalasizinda yezokuthutha ngoba yizinto ezimqoka lezi kubona.

“Sinethemba elikhulu uma sizwa izinto umengameli akhulume ngazo ngoba isikhathi sezethembiso siphelile, kudingeka umnyakazo. Zicace kahle izinto ezizokwenziwa futhi siyameseka umengameli. Umsebenzi wethu wokuqinisekisa ukuthi kunokudla okwenele ezweni umqoka futhi siyaselula isandla kuhulumeni kodwa sidinga ukuthi naye asilulele isandla,” kusho yena. 

Uthe badinga ukusizwa ngemali ngandlela thize ukuze bezokwazi ukuncintisana nabalimi bangaphandle futhi badinga ukuthi kulungiswe iLand Bank ngoba imqoka kakhulu emsebenzini wabo. 

I-Business Leadership South Africa ithe iyakuncoma kakhulu ukuthi uRamaphosa wethule umbiko oshoyo ukuthi ayekumemezelile kuhamba kanjani, hhayi  owezinye izethembiso. 

Ithe iyazeseka lezi zinto ezine umengameli athe yizona ezimqoka. 

Nokho le nhlangano ithe bekungakhathulwa indima engaphezu kwalena ekhathuliwe ezinhlelweni ezinhlobonhlobo. Ikhale ngokuthi kugcine kuvele amathuba emisebenzi ewu-430 000 esikhundleni sewu-800 000 eyayithenjiswe wumqulu wokuvuselela umnotho.

Umengameli uthe kuzoqhutshekwa nokusiza abantu abangasebenzi ngoR350 njengoba kwengezwe ngezinye izinyanga ezintathu. Kanjalo nopoyinandi uzoqhubeka kodwa kulezo zimboni kuphela lapho abantu bengasebenzi nhlobo.

I-Cosatu ikuncomile lokhu kanjalo nenkulumo iyonke njengoba nayo ithe kube kuhle ukuzwa ngosekwenziwe kunokuloku abantu betshelwa ngezethembiso.

Nokho kunezinto ekhale ngazo njengoba ithe akusheshiswe ukwethulwa komshwalense wezempilo iNational Health Insurance, kumele kwenziwe kangcono ukusiza osomabhizinisi abatabalasayo ngale mali eyakhishwa wuhulumeni, ukuphucula amabhizinisi kahulumeni, ukwakhiwa kwamathuba emisebenzi nokunye.

Uhulumeni ngokubambisana namabhange amakhulu kuleli wakhipha uR200 billion ukuthi kulekelelwe izinkampani ngokuziboleka imali kodwa kule mali kusabolekiswe ngoR18.9 billion izinkampani eziwu-13 000. 

Isikhulu esiphezulu seBusiness Unity South Africa uMnu uCas Coovadia sithe bayasebenzisana nohulumeni ekugqugquzeleni ukuthengwa kwempahla ezweni nangodaba lukagesi futhi uthe ukholwa wukuthi ukhona umehluko okhona lapho, nakuba sebekutakutane nalezi zinto iminyaka emithathu.

Kodwa-ke naye ukhale ngokuthi kunezinto ezimqoka umengameli angazange akhulume ngazo njengokunyuka kokuntuleka kwemisebenzi, inkinga yomnotho, ukungabi bikho kwabatshalimali, ukungakhuli komnotho; nathe yizona zinto ezidinga ukusukunyelwa kodwa ngeshwa uRamaphosa angazange azithinte.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page