UMnuz uSboniso Mtshali, ungoti wezobuchwepheshe, uthi abantu kumele baqaphele abakufaka ezinkundleni zokuxhumana ngoba kunomphumela

Izithombe: wuFacebook

Kuhle ugawule ubheke indlela oziphatha ngayo ezinkundleni zokuxhumana ngoba kungakuphuthisela noma kukuqedele umsebenzi. UZANELE MTHETHWA uyabika

OKWAKOBANI ukulahlekelwa yithuba obukade ulithandazela lomsebenzi noma lebhizinisi? Phezu kokubamba umoya nokucela ukuthi abakini bakubheke kodwa ukuphunyuke kanjalo umsebenzi ngenxa yezono zakudala. Yiloku kanye okwehlele unobuhle obengomunye wabangenele umncintiswano kaMiss SA ngonyaka odlule.

Waba yindaba egudwini uNksz uBianca Schoombee, nokwaphoqa ukuthi ahoxe emncintiswaneni. 

Yize le ntokazi yayibonakala inako konke okudingeka ezintokazini ezibanga isicoco kulo mncintiswano, isono sayo kwaba wumbhalo eyawubhala kuTwitter. Lo mbhalo eyawubhala ngo-2013 wawunenhlese yokucwasa ngokwebala nenhlamba.

Isitatimende sabahleli bakaMiss SA sathi abangenela lo mncintiswano akumele babenomlando wokungaziphathi kahle. 

Kusanda kumiswa udokotela waseGoli ngenxa yombhalo wakhe kuTwitter. Lo dokotela, owumqondisi wesikhungo sezempilo esizimele esidumile, ubeqhosha ngokuthi wathwalisa kanzima umuntu waze wazibulala emva kokubhala amagama ayecwasa abathandana nobulili obufanayo kuFacebook. Nakuba abuye awucisha lo mbhalo kodwa uthathelwe izinyathelo zokuqondiswa ubugwegwe, yize isigameko sokuzibulala komuntu senzeka kudala.

Loku kungezwakala kuyimpicabadala kwabanye kodwa abaqashi nabanikazi bamabhizinisi sebesebenzisa izinkundla zokuxhumana ukupequlula ukuziphatha kwababheka umsebenzi. 

Ukuthuthuka kobuchwepheshe kusho ukuthi nabaqashi sebeyalunguza ezinkundleni zokuxhumana, abasagcini ngokuqasha ngezicucu nesipiliyoni.

Ongoti bathi abaqashi bayakubheka ukuthi bangaqashi lonke uvucu oluzongcolisa igama lenkampani.

UNkk uLindiwe Khuzwayo, ungoti wakwandabazabantu, uthi kukhona abaqashi abasebenzisa izinkundla zokuxhumana ukubheka ukuziphatha kwezisebenzi. 

Nokho uthi ezinye izinkampani azikwenzi loku.

Weluleka abaqashiwe ukuthi baqaphele abakubhala ezinkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi uma besebenzela izinkampani ezinemigomo nemithetho eqinile.

UNkk uLindiwe Khuzwayo, ungoti wakwandabazabantu, uthi imithetho yezinkampani ayifani

Mayelana nokuthi kuyenzeka yini umuntu axoshwe ngenxa yokuziphatha budedengu ezinkundleni zokuxhumana, uthi kuya ngemithetho yenkampani ayisebenzelayo.

“Imithetho nemigomo yezinkampani ayifani. Kungenzeka okubonakala kuwukwephula umthetho kwenye inkampani kungabi njalo kwenye,” kusho yena.

UMnu uSboniso Mtshali, ungoti wezobuchwepheshe nowumqondisi we-Afronic Data, uthi izinkundla zokuxhumana zifana nezinkundla zomphakathi. 

Uthi abanye abantu banomqondo wokuthi azihlangene nomsebenzi kanti bashaye phansi.

“Abantu kumele bazi ukuthi sesiphila esikhathini sokulawulwa yizinkundla zokuxhumana nobuchwepheshe. Ukuziphatha kahle kulezi zinkundla kubalulekile ngoba akuseyona nje indawo yakho wedwa. Akusafani nakudala lapho abaqashi bebepequlula kuphela isimo sakho sezimali nesipiliyoni kodwa bayangena nasemakhasini ezokuxhumana,” kusho yena. 

UMtshali uthi okujwayele ukufaka abantu enkingeni yizinkulumo ezithinta ipolitiki, ukucwasa ngebala, ezenkolo nezobulili. 

Ucebisa abasabheke ukuqashwa nokuthola ithuba ebhizinisini ukuthi bangalokothi baphawule ngalezi zihloko. 

Ubalule nokuthi ngisho ukuphawula emakhasini abanye ngendlela engemukelekile kungafaka enkingeni wena ophawulile.

Ukhuze nomkhuba wokufaka izithombe zotshwala nezocansi, wathi loku kukuveza njengomuntu ongaziqoqile.

“Inselelo enkulu wukuthi ubuchwepheshe besimanje buyashesha kakhulu. Ngisho ungawucisha umbhalo noma ikhasi lakho ngoba usuzivikela, kukhona abasuke sebewukopolotile bawugcina. Okubalulekile wukuthi ugweme noma yini ezokudalela amazinyo abushelelezi kubaqashi nakubaphathi bakho,” kweluleka uMtshali.

Uthini umthetho wezezisebenzi ezweni?

UMnu uMpumelelo Zikalala, ummeli kwezamabhizinisi nezindaba zezisebenzi, uthi umuntu angazithola ejika nelanga ngenxa yobudedengu ezinkundleni zokuxhumana. 

Uthi uma umuntu ezithola kule nkinga, inkampani ibheka ukuthi ingamthwesa yini icala lokungaziphathi kahle. Uthi icala lokungaziphathi kahle lihambisana nemithetho yezezisebenzi ezweni.

“Uma kuthethwa leli cala, kubhekwa ukuthi akuhlazekanga inkampani kwathikamezeka nezimiso zayo. Kulolu hlobo lwamacala kujwayele ukuthi kuthinteke ezokucwasa nokuhlukumeza ngokobulili. Yize kuleli umuntu enelungelo lokukhuluma, akumele kunyatheleke amalungelo abanye,” kusho yena. 

Mayelana nokuthethwa kwecala lokuziphatha, uZikalala uthi inkampani inelungelo lokubheka ukuthi umbhalo osezinkundleni zokuxhumana ufakwe nini. Uma kuwukuthi bekuyisikhathi somsebenzi futhi kwasetshenziswa nezinto zokusebenza, umuntu angazithola esenkingeni enkulu. 

Yize abanye bethi abakubhala emakhasini abo akuhlangene nombono wenkampani abayisebenzelayo, uZikalala uthi abaqashi ababuki kanjalo. 

“Ekhasini lakho uyabhala ukuthi usebenzela yiphi inkampani, ubuye ukhangise nemikhiqizo oyisebenzelayo. Uma sekunjalo, ngeke uzihlangule ngokuthi ububhala enkundleni yakho ngoba abantu bakumatanisa nenkampani oyisebenzelayo,” kusho yena.

Naye useke wazithola ethwala amacala amadala. Uthi kudala waphawula eseka owayewumdlali we-Orlando Pirates uBenedict “Tso” Vilakazi ngenkathi ebhekene necala lokudlwengula. 

Wathuka woma kwinhlolokhono ebuzwa kabanzi ngokuphawula kwakhe.

Uthi kusukela lapho usesheshe azicebe uma kunethuba lomsebenzi noma ibhizinisi. Isizathu sokuziceba wukuthi abaqashi abaningi sebelandela ukuthi uziphatha kanjani ezinkundleni zokuxhumana.

UMnu uMpumelelo Zikalala, ongummeli, wake wabuzwa ngombhalo wakhe omdala

Uthi kubalulekile ukubheka imigomo yenkontileka ukuze ungazitholi uxoshelwa amacala amadala. 

Nokho uthi abanye abaqashi bathatha ngenhliziyo, bazithole bephula imigomo. Ugcizelela ukuthi kumele kulandelwe yonke imithetho yokuqondisa ubugwegwe, obekwe icala anikwe nethuba lokuziphendulela.

“Kungenzeka obekwe icala aziphendulele ngokuthi ucingo belungekho kuyena ngesikhathi okuvele ngaso umbhalo ezinkundleni zokuxhumana. Konke loko kumele kuphenywe kusenesikhathi ngaphambi kokuthi umuntu achithwe,” kweluleka uZikalala.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page