Uzigwaza ngowakho uma ungekho online, kuloba uZama Simelane

Kusukela yasungulwa, i-internet nokusebenza kwayo isingene yagxila empilweni yethu, yathinta kakhulu indlela esenza ngayo izinto. Loku kuyiqiniso futhi kugqame esikhathini samanje noma njengoba kunobhubhane iCOVID-19 noma ngabe alukho. Abantu sebahlale bekwi-internet (noma be-online) kakhulu manje kunakuqala noma ngabe kungenxa yobumnandi, ukufunda, kukhona abafisa ukukuthenga noma “ukuya” emshadweni noma emngcwabeni. 

Uma ngabe ibhizinisi lakho lingekho ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje, ngabe ulindeni? Kulapho amakhasimende akho ekhona ezulazula emigwaqweni ye-internet ngobuningi bawo nsuku zonke eyizigidi, okuyisibalo esikhulu kakhulu kunaleso esingafinyelela emahhovisi enu ngisho kungathiwa asendaweni enhle kangakanani.

Ngisho kungathiwa ukuhweba ngezindlela zokuxhumana ngobuchwepheshe, lapho kuthengwa noma kukhokhwa khona kwi-internet (hhayi ngemali ephathwa ngesandla), akusiyo into yakho noma yebhizinisi lakho kodwa kubalulekile ukwakha igama lakho futhi uxhumane namakhasimende akho ngobuchwepheshe bokuxhumana. 

Uma ngikuchaza ngendlela elula nje, ukuba sezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe kusho ukuthi ibhizinisi lakho linempilo yalo futhi litholakala kalula kwi-internet kungaba nge-website, ngezinkundla zokuxhumana, emabhukwini amabhizinisi ezinkundla zobuchwepheshe, njll. Njengoba ngishilo ngenhla ubukhona bebhizinisi lakho online kufanele kube sezinkundleni noma ezigcawini ezikwi-internet esingazihlukanisa kabili; esokuqala kube yileso esibiza phecelezi ngokuthi yi-owned online presence bese kuthi esesibili kube yi-earned online presence

I-owned online presence yikona konke okwazi ukukulawula, okusho izinto okwazi ukuzifaka ezithinta igama lenkampani nokunye okunjalo. Ngakolunye uhlangothi i-earned online presence yiloko okushiwo ngabantu (okuhle nokubi) ngani kwi-internet. Loku kungaba ngezindlela ezihlukene esingabala kuzona ama-tweet, ama-video abuyekezayo/ahlaziyayo, amabhuku amabhizinisi asezinkundleni zobuchwepheshe, uGoogle. 

Kuzona zombili izindlela abantu bakwazi ukuzwa ngebhizinisi lenu, ngakho-ke ukuba sezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe kuyindlela yokuxhumana efinyelela kude ukwedlula ezinye. 

Ungabuza ukuthi kungani ibhizinisi kufanele lizihluphe ngokutholakala ezinkundleni zobuchwepheshe namhlanje? Ilula kakhulu impendulo. Le nto yibuke kanje: kukangaki ubheka izincomo zento ofisa ukuyisebenzisa noma ukuyithenga wase ugcine ukhethe leyo ebonakala “ithembekile” kwi-internet? Akuwena wedwa owenza kanjalo. Namakhasimende akho enza kanjalo.  

Manje-ke uyabona ukuthi ngokungabi khona kwebhizinisi lakho online ulahlekelwa ngamakhasimende nsuku zonke, ikakhulukazi uma wenza into noma udayisa into engatholakali endaweni eyodwa ngokuhlala. Kungenzeka ukuthi awuyiboni imali engenayo ekuphuthelayo kodwa ngokulahlekelwa ngamakhasimede ongawathola, ulahlekelwa yimali.

Sengivala, nazi izinto ezimbalwa ongazenza ukuthi ibhizinisi lakho lazeke kwi-internet:

  • Yiba ne-website. Ungaqala nge-website enekhasi elilodwa uma ungakabi nesiqiniseko sokuthi ufunani kodwa ungoti/ongoti abenza i-web development bangakweluleka ngendlela efanele;
  • Yiba sezinkundleni zokuxhumana. Mhlawumbe qala ngokuba ezinkundleni zokuxhumana ezimbili, uziqondisise bese kuthi uma usuzazi bese ubheka ezinye;
  • Faka ibhizinisi lakho kuGoogle My Business;
  • Bhalisa kuma-site amabhizinisi amahhala noma akhokhelwayo.

Kodwa-ke khumbula ukuthi ukuzenzela igama online akugcini ngokuba ne-website noma ngokuba sezinkundleni zokuxhumana.

  • UNksz uZama Simelane uwungoti wezobuchwepheshe nomunye wabaqondisi eVuyoM

Facebook: eZamangwane Ziphelele

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page