Kunezinto ezincane ongazenza ukukhulisa ibhizinisi lakho, kuloba uNtokozo Biyela

NAMHLANJE ngithanda sikesigxile ekubukeni izindlela ezincane nezinganakekile ongazisebenzisa ukukhulisa ibhizinisi lakho. Ayikho into ebaluleke njengoxhaxha lwabantu ozwana nabo ebhizinisini ngoba ngabo ungakwazi ukukhulisa ibhizinisi lakho lidlondlobale noma lisabalalele kwezinye izindawo.

Abantu abaningi bayakwazi ukudayisa ibhizinisi labo ebantwini abaningi abahlangana nabo kodwa iningi futhi liyehluleka ukuguqula ukwazana kwalo nabantu ukuthi kungenise imali. 

Uma usukwazile ukuguqula ukwazana kwakho nabantu kwakungenisela imali, yenza isiqiniseko sokuthi ubaphatha kahle labo asebe ngamakhasimende akho. Yenza ngokwedlulele endleleni obaphatha ngayo.

Loku kuzokwenza ukuthi bakhulume kahle ngawe noma ngebhizinisi lakho kwabanye abantu. Khuluma kahle namakhasimende akho, ungawathathi kancane noma uwaphathe ngesidlozana. Ungayekeli imigomo nemibandela engathi shu iphazamise ubudlelwane bakho namakhasimende akho. Uma kudingeke ukuthi wena uzibambele mathupha ukuze ikhasimende lakho lithole elikudingayo, yenza njalo, ungabambeleli ekutheni akekho lowo okufanele enze lowo msebenzi.

Ungakuthathi kancane ukuthi izimpahla zakho zibe sezingeni eliphezulu. Loko nje kukodwa kuyazikhulumela emakhasimendeni akho. Yenza isiqiniseko sokuthi njalo umkhiqizo wakho usezingeni eliphezulu ukuze amakhasimende angadumali uma kwenzeka ethenga impahla yakho ngelinye ilanga. Gcina ubudlelwano obuhle namakhasimende akho; amasha namadala.

Thola izisebenzi ezisezingeni eliphezulu, eziwaziyo umsebenzi kodwa uma ungenayo imali yokuziqasha, yenza isiqiniseko sokuthi lezi ezikhona uyazithuthukisa izinga namakhono azo omsebenzi nolwazi mayelana nenkampani. Kufanele wena nazo zonke izisebenzi zakho nibe ngompetha kwezobuchwepheshe nasekusebenziseni izinkundla zokuxhumana.

Zazise futhi izisebenzi zakho ngobungozi bokusebenzisa izinkundla zokuxhumana budedengu ngoba kulesi sikhathi esiphila kusona okwenzeka ezinkundleni zokuxhumana kuba nomthelela nasemisebenzini yethu. Loku kubaluleke ukudlula konke. Thathela izikhalo zamakhasimende akho phezulu ukwedlula izincomo ozitholayo. 

Loku kwenza amakhasimende akho abone ukuthi uwakhathalele kangakanani. Uma uhluleka ukwenza loko wena qobo, kumele ube nethimba labantu ababhekana ngqo nezikhalo zamakhasimende ngokushesha.

Qeqesha izisebenzi zakho zibe neso elibukhali lokubona amathuba angasiza ekukhuliseni ibhizinisi. Kulesi sikhathi maningi amathuba avelayo okuqala noma okukhulisa ibhizinisi, kuye ngokuthi wubani osebenzisa ithuba kuqala, kube wuyena ophumelelayo. 

Kuhle ukuthi wena noma ibhizinisi lakho libe yibhizinisi elenza imisebenzi engandile, loko kwenza ukuthi amakhasimende adinga usizo lwakho noma umkhiqizo bathembe wena kuphela ngoba bengekho abanye abantu abanobuchule onabo.

Ukuthola umsebenzi kubalulekile kodwa kufanele wenze isiqiniseko sokuthi amanani akho awambi eqolo. Angamba eqolo kuphela uma kuwukuthi kunento amakhasimende azoyithola kulowo mkhiqizo wakho engaphezulu, njengokuthi uma esewusebenzisile izinga lawo lokuphila emzimbeni noma empilweni lizoba ngcono noma izifo ebeziwaphethe zizonyamalala.

Kubalulekile ukwazi ukuthi wobani kahle amakhasimende akho. Wenze ahlale ethokozile amakhasimende. Xhumana nawo ngezindlela eziningi. Wanikeze izinto ezizowakhuthaza ukuthi ahlale kuwena. Wacele ukuthi uma kukhona amanye amakhasimende awaziyo angathanda ukusebenzisa imikhiqizo yakho akwazise.

Kwenye inkathi akusho ukuthi kufanele wena uzenzele konke qobo lwakho kodwa ungakwazi ukuthi uhlangane nabanye noma uhlanganyele nabantu abasemkhakheni owenzayo. Phambilini kule ngosi sike sakhuluma ngokuhlobisa ibhizinisi kodwa kubalulekile ukuthi nawe uzihlobise njengosomabhizinisi oqotho, futhi omela iqiniso.

Zicije ekuzidayiseni nokudayisa ibhizinisi nokukhuluma nabantu nokuxhumana nabantu nje, nokukwazi ukuba wumuntu ogcina isikhathi futhi uthembeke. Noma sisenkingeni nje okwamanje kwezomnotho kodwa akulahlwa mbeleko ngakufelwa. 

Noma ungazithola usenkingeni okwamanje kodwa ungalilahli ithemba. Bheka amathuba amasha ongawathatha. Noma konakele kanjani kodwa asekhona amathuba avelayo kulowo monakalo. Vula amehlo nengqondo ubhekisise ukuthi amathuba angakuphi.

Ungalilahli ithemba, yilwa noma kukubi. 

  • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi enkampanini yakhe iMindset Shift

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page