UNksz uDaisy Moleko umsunguli weMPBizRabbits Model

Izithombe: Zithunyelwe

Igama lebhizinisi liyixoxa yonke indaba. Umnikazi weMPBizRabbits Model uwusomabhizini owenza konke ongakucabanga okuthinta onogwaja; kusukela ekubafuyeni kuye ekubadayiseni nokufundisa ngabo. Uxoxe noLANGA KHANYILE

USOMABHIZINISI ohweba ngonogwaja usuka kude nalezi zilwane ezidume ezinganekwaneni njengezikhaliphe ukwedlula ezinye. Iwu-19 golokoqo uNksz uDaisy Moleko esebenza ngonogwaja.

Uthi yimpilo eyayingeyinhle eyamholela konogwaja. “Eminyakeni ewu-19 edlule ngenxa yempilo eyayingemnandi, ngelulekwa ukuthi ngidle inyama emhlophe yodwa; nonogwaja uyinyama emhlophe,” kukhumbula “uMama Dee”, isiteketiso esisuselwa egameni lakhe.

“Ngelulekwa ukuthi ngidle inyama emhlophe ngoba inezakhi ezilungele umzimba, amaphrotheni nama-nutrient. Ngemva kwaloko, ngaqala ngacwaninga ngonogwaja, ngagcina sengibheka amathuba akhona. Ngathola ukuthi kuningi abantu bakithi abangakwazi ngalezi zilwane ezinenyama enempilo. Ngaba nentshisekelo yokufundisa abantu ukudla ngendlela enempilo,” kusho le ntokazi eyafundela ukuba wuthisha wabadinga ukucathuliswa, phecelezi i-remedial teacher.

Ngemva kwaloko “uMama Dee” waqala indawo yokufuya onogwaja ePitoli. Umsebenzi ususimeme kangangokuthi manje wenza konke okuthinta onogwaja, kusukela ekubafuyeni kuye ekubadayiseni kanti maduze uzoqala ibhizinisi lokuthi abanye osomabhizinisi bathenge ubunikazi bezitolo ezifuze esakhe.

Osomabhizinisi abavula izitolo, abazobizwa ngamaRabbitpreneur, bazocathuliswa ngako konke kusukela ekuqeqeshweni, ukubafuya kuye ekudayiseni inyama yonogwaja. Kunezifundo ezenziwa uma ufisa ukungena kuleli bhizinisi kanti ngaphezu kokufundiswa umuntu uqasha onogwaja noma abathenge bese esizwa ngokuthola izimakethe.

E-MPBizRabbits kunophiko okuthiwa yiRent a Rabbitry, iThjesa Rabbit, iRabb Butcheries nezitolo ezingomahambanendlwana ezidayisa izikibha.

Ukuba wumakadebona ebhizinisini kuka“Mama Dee” kuzwakala olimini. “Indaba yokucwaninga nokuthuthukisa ibhizinisi yinto engiyazisa kakhulu. Kumqoka ukuphucula inqubo nezindlela osebenza ngakho ebhizinisini. Kumqoka ukuqinisekisa ukuthi unenqubo nezindlela zokusebenza ukuze izinto zihambe ngononina,” kusho le ntokazi edabuka eVereeniging, eVaal, kodwa yakhulela eSebokeng, eGauteng.

“Sengifake nabantwana bami ebhizinisini ukuze baqale baqonde ibhizinisi,” kusho “uMama Dee”.

E-MPBizRabbits basanda kuvula isitolo sokudla eMidrand kanti baqashe ipulazi namadela abhaliswe ngokusemthethweni. Emadeleni kwenziwa yonke ongayicabanga ngenyama kanogwaja ngisho i-wors imbala. “Inyama kanogwaja ungayenza noma yini okwazi ukuyenza ngenkukhu; kakade nayo iyinyama emhlophe,” kusho yena.

‘UMama Dee’ nezithandwa zakhe

Unogwaja oluhlaza ubiza phakathi kukaR120 kuya kuR150, kuye ngesisindo sawo.

“UMama Dee” uyakwazisa ukuthuthukisa abantu besifazane. Uthi ngenyanga yakhe yokuzalwa u-Agasti ukhetha abantu besifazane abahlanu bese ebacija ukuthi babe ngabafuyi bonogwaja.

Udumo lwakhe selufinyelele nakwezinye izifundazwe njengoba esesebenza nabafuyi besifazane baseNewcastle, KwaZulu-Natali. “Ngiqale ngonyaka odlule ukubacija ngemva kokuthi bangicela.”

Inselelo enkulu uthi yimali. “Inselelo enkulu engike ngabhekana nayo wukuxhaswa ngemali nomhlaba. Uma uphuma ungena ufuna imali, abantu bavala iminyango. Angidikibalanga, ngasebenzisa nemali yami. Okuhle ngaloku (ukusebenzisa imali yakho) wukuthi akekho okulawulayo nofuna ubunikazi ebhizinisini lakho,” kusho yena.

Uthi ungene emakethe eyonogwaja mhlawumbe iku-5% kodwa manje isiphakathi kuka-20 no-30%. Isabelo sakhe emakethe siphakathi kuka-40 no-50%.

Osomabhizinisi abaningi bakhala esikaNandi ngomphumela omubi wokuvalwa kwezwe ukunqanda ukubhebhetheka kweCOVID-19. “Thina ukuvalwa kwezwe kusilethele amathuba amasha. Sikwaze ukwethula izinhlelo zethu sisebenzisa i-website nangokuphuma singena, senza imicimbi yababaliwe; lapho ebesiba nentsha nogogo sibafundisa ngebhizinisi lenyama kanogwaja,” kusho “uMama Dee”.  

E-MPBizRabbits banaziphi izinhlelo ngekusasa? “Ezinhlweni zethu sifisa ukufundisa amakhasimende aseNingizimu Afrika adla inyama ngokudla inyama enempilo. Okukhulu kakhulu wukuthi sifisa ukuthi inyama kanogwaja ifinyelele kubantu abantulayo; abantu bakithi bayeke ukukholwa wukuthi unogwaja uzingelwa ehlane, bazi ukuthi uyafuywa futhi ungenza izibiliboco eziningi ngawo,” kuphetha “uMama Dee”.

Facebook: MPBizRabbits

Instagram: @rabbitpreneur

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page