UNGASALI EZINTWENI

KUNEZINTO ezimbalwa esizaziyo ngabafundi baleli ziko lethu lezindaba. Yizinto lezi esingazifuniseli. Siyazi ukuthi bangaki, iningi labo ngabesifazane, basezifundazweni eziyisikhombisa, baneminyaka ephakathi kuka-25 no-44 futhi siyazi ukuthi abaningi bangena kwi-website besebenzisa amaselula. 

Siyazi futhi ukuthi abaningi baseGauteng bese kulandela abaKwaZulu-Natali. Okunye esikwaziyo wukuthi kunabaningi abathola ngeziko lethu ngoba besebenzisa inkundla yokuxhumana uFacebook

Konke loku sikuthola ngo-Google Analytics, uphiko lwalesi sikhondlakhondla oluqoqa futhi lucwaninge imininingwane ngabantu abahweba noma amabhizinisi abo ancike kakhulu kwezobuchwepheshe njengoMbele.  

Lezi zibalo zisitshela futhi nokuthi yiluphi udaba olufundwe kakhulu, lufundwe ngabantu abangaki futhi siyazi nokuthi umuntu ongena kuleli ziko uhlala isikhathi esingakanani ngaphambi kokuphuma.

Lolu lwazi besingeke siluthole ukube uGoogle awuqoqi imininingwane yabantu abangena kuwona bebheka noma ngabe yini abasuke beyifuna.   

NoFacebook uyakwenza loku, nokungakho uma ufuna ukufaka isikhangiso kule nkundla yokuxhumana ukwazi ukukhetha ukuthi ufuna sibonwe abantu abaneminyaka emingaki, abakuphi nabakhonze ukufunda ngani.

Lobu ngobunye ubuhle bokusebenzisa ubuchwepheshe obukhona nezinkundla zokuxhumana esezaba khona. Yonke le mininingwane umuntu akwazi ukuyithola ngabantu abafinyelela kuyena iyasiza siqonde kahle abantu esibaphakela izindaba nokuthi siphucule umsebenzi wethu.

Sibhekephi ngaloku na? Kube nemvunge muva nje, okuwudaba nathi esilushicilele kweZinohlonze, ngemithetho emisha ezokwethulwa wuWhatsApp, nesiyenze abanye bayigxeka le nkampani, abanikazi bayo okuwuFacebook, njengoba beyisola ngokuthi ukufuna kwayo imininingwane ngabantu abawusebenzisayo kuwukugcwaneka futhi kuzobeka engozini imininingwane yabantu ngoba kungenzeka iputshuke.

Kukhona nabakhala ngokuthi ukufinyelela kwale mininingwane kuFacebook kusho ukuthi izoyidayiselwa labo abafisa ukukhangisa. Kuyiqiniso loku ngoba yiyona ndlela le nkampani eyenza ngayo imali.

Nokho kukhona okunye okushiwoyo ongoti bezobuchwepheshe asebeqinisekisile ukuthi kungamampunge; njengokuthi kungenzeka babone imiyalezo abantu ababhalelelana yona kuWhatsApp futhi bazothola nemininingwane yabantu yasebhange kulabo abasebenzisa izingcingo zabo ukungena kuma-app asebhange.

Azidingi lezi zinkampani ukukhulunyelwa yithina kodwa naku esicela ukuqaphele – ungaphuthelwa yithuba lokuhlomula noma lokuthuthukisa impilo yakho ngobuchwepheshe besimanjemanje ngenxa yezinto othi uma ulandela uthole ukuthi abantu abasuke bezikhuluma basuke bengaziqondi kodwa abakushoyo bayahlawumbisela noma yinzwabethi.

Siyavuma ukuthi ubuchwepheshe, njengayo yonke into, kunokuhle nokubi ngabo. Bheka zonke izinhlangothi, uzenelise kuqala ukuze uzokwenza isinqumo esiphusile.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page