UNksz uBusi Mavuso, isikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa

Isithombe: Sithunyelwe

iNingizimu Afrika ilahlekelwa wuR14.5 billion ngonyaka ngemboni katshwala nogwayi engekho emthethweni, nokudlangile ngenxa yeCOVID-19. Uma kunganqandwa, ziningi izinkampani ezisemthethweni ezizowa. USLINDILE KHANYILE uyabika

KUDINGEKA ubuholi obunomgogodla futhi obengakhohlakele, ingalo yomthetho eqinile nomphakathi ongazibandakanyi nobugebengu ukulwa nokudlondlobala kwemboni yokudayiswa kwezimpahla ngokungemthetho kanjalo nempahla ewumkokotelo eNingizimu Afrika.  

Zisho kanje izikhulumi engxoxweni ebihlelwe yinhlangano yamabhizinisi iBusiness Leadership South Africa (iBLSA) obekudingidwa kuyona lesi sihloko kuleli sonto.

Lezi zikhulumi zithe ngeshwa ukuvalwa kwezinye izimboni njengoba kuhlasele iCOVID-19 kubhebhethekise ukudayiswa kwezimpahla ngomgunyathi nalezo eziwumkokotelo, ikakhulukazi izimboni zikagwayi, eyotshwala, eyemithi neyezingubo zokugqoka.

Zithe umphumela waloku wukuthi izinkampani ezihweba ngokusemthethweni ziyawa, kuncipha imisebenzi kanti nemali yentela okufanele ngabe iyangena ezweni iyancipha. Zengeze ngokuthi okunye okubi wukuthi eminye imikhiqizo edayiswayo isuke ingahloliwe ukuthi iphephile yini, nokubeka impilo yabathengi engcupheni.

UNksz uBusi Mavuso, isikhulu esiphezulu seBLSA, uthe izinkinga ezikhona ezweni zokuntuleka kwemisebenzi nobubha sezidlange kakhulu ngenxa yokuvuthwa kwemboni yokudayiswa kwezimpahla ngokungekho emthethweni.

“Asinaye uhulumeni… asinabo ubuholi obukwazi ukuthatha izinqumo. Ukugwamandwa koMbuso kwakuqonde ukwenza amabhizinisi kahulumeni abe ntekenteke… kwenzekile loko. Ukugwamanda koMbuso kwakuqonde ukwenza ntekenteke ingalo yomthetho… kwenzekile loko. Ukugwamandwa koMbuso kwakuqonde ukwenza ntekenteke iSARS (umqoqintela)… kwenzekile loko. Kodwa-ke iSARS iyazama ukulungisa umonakalo njengoba izama ukuvuselela uphiko olulwa nemboni engekho emthethweni,” kusho yena.

Ngesikhathi kuqala ukuvalwa kwezwe ngonyaka odlule ukuzama ukunqanda ukubhebhetheka kweCOVID-19 kwavalwa ukudayiswa kogwayi notshwala. Utshwala sebuvalwe izikhawu ezintathu njengoba kade buvaliwe kusukela ngasekupheleni kukaDisemba kwaze kwaba yileli sonto lapho buvulwe khona kusukela ngoLwesibili.

Ngokusho kwabakhulumela lezi zimboni, iNingizimu Afrika iphunyukwa wuR14.5 billion ngenxa yokudayiswa kogwayi notshwala ngokungekho emthethweni.

UMnu uKurt Moore, isikhulu esiphezulu seSouth Affrican Liquor Brand Owners’ Association, uthe indlela esebenzayo yokuvikela abadayisa ngokusemthethweni wukuthi kungavalwa ukudayiswa kotshwala ngoba ngokwenze njalo kuvulela intuba labo abadayisa ngokungekho emthethweni.

Uthe le mali elahlekayo, ewuR6.5 billion ngonyaka kule mboni, ngabe iyalekelela njengoba uhulumeni edinga imali yokuthenga umgomo weCOVID-19. 

“U-30% walezi zimpahla ziwumkokotelo, nokuyingozi kakhulu. Sinemthetho eqinile ngokuthi imikhiqizo kumele yenziwe kanjani. Njengokuthi i-brandy kumele ithakwe kanjani, ubhiya kunendlela okumele ukhiqizwe ngayo ngoba kuthinta ezempilo. Elinye lamalungu ethu ligqekezelwe lapho ligcina khona izimpahla eThekwini, kwantshontshwa izivalo zamabhodlela kuphela, kuyacaca ukuthi lowo muntu ozithathile ufuna ukuvala amabhodlela ukuze kubukeke sengathi yimpahla esemthethweni,” kusho yena.

Imboni kagwayi nayo ishayekile njengoba kuhlasele iCOVID-19 kanti ibivele idonsa kanzima ngenxa yogwayi odayiswa ngomgunyathi nowumbombayi, nosekunciphise imisebenzi kule mboni.  

UMnu uZacharia Motsumi, umqondisi omkhulu weTobacoo Producers Development, uthe le mboni ibiqashe abantu abawu-14 000 kodwa manje sebewu-8 000 ngenxa yokudayiswa kukagwayi ngokungekho emthethweni.  

Uthe u-33% kuya ku-35% wabantu abadayisa ugwayi bakwenza ngokungemthetho.  

“Sicela uhulumeni abeke intengo okuzothiwa umuntu odayisa ugwayi kumele angadayisi ngemali engaphansi kwayo, imali ephakathi kukaR25 kuya kuR28 (iphakethe le-20) kwaziwe ukuthi umuntu ozotholakala edayisa ngaphansi kwaloko uthathwa njengodayisa ngokungekho emthethweni,” kusho uMotsumi.  

Uthe kuyosiza nokuthi kuqedwe inkohlakalo kulabo abakuhulumeni nathe banesandla nabo ekukhuleni kwale mboni engekho emthethweni. 

“Ngesikhathi izwe livaliwe ngonyaka odlule kuvaliwe nokudayiswa kogwayi, ezinye izikhulu zikahulumeni zabonakala zibhema emngcwabeni, ngicabanga ukuthi kwakungowesinye sezikhulu ze-ANC. Umuntu wazibuza ukuthi bawuthathephi ugwayi. Kumele kuqalwe ngabakhohlakele abakuhulumeni,” kusho yena. 

UMnu u-Abraham Nelson, inhloko enkulu yeConsumer Goods Crime Risk Initiative eConsumer Goods Council of South Africa, uthe kunemithetho eyanele ezweni ukulwa nale nkinga, nakuba ethe mhlawumbe kuneminye edinga ukubuyekezwa.

Wengeze ngokuthi nakuba umthetho ungalekelela ukulwa nale nselelo kodwa wona uwodwa ngeke usize; uyadingeka umphakathi usize nawo.  

Zonke izikhulumi zivumelene ngokuthi umphakathi nabezitolo ezisemthethweni bayadinga ukufundiswa ukuthi zibonakala kanjani izimpahla eziwumkokotelo ngoba kokunye basuke bengazi ukuthi kanti badayisa umkokotelo. Bathe bayadinga nokufundiswa ngokuthi lilahlekelwa kangakanani izwe ngenxa yaloku. 

Zithe kuningi okudinga ukukhucululwa emaphoyiseni. Esinye siphakamise ukuthi kumele ophathina bamaphoyisa bashintshwe njalo ngoba ukusebenza ndawonye isikhathi eside kwenza abantu bagcine sebekhohlakele.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page