Phuma kulelo bhizinisi uma sekubheda, kuloba uNtokozo Biyela

NAMHLANJE ngithanda sibheke ukuthi yisiphi isikhathi esifanele sokuvala iminyango yebhizinisi lakho. Siyazi sisesimweni esibucayi kwezomnotho, ezepolitiki nesimo sempilo ngenxa yobhubhane iCOVID-19. Sibona amabhizinisi amaningi ewa, kwamanye kwembulwa kwembeswa kuthi kwamanye kuvalwe amehlo.

Emasontweni amabili edlule ngishaywe wuvalo ngibona izinkampani ezinkulu ezimnkantshubomvu endimeni yazo kuthiwa seziphosa ithawula. Yinto lena engingakaze ngisho nasemaphusheni ami ngiyicabange ukuthi siyobona lezi zingqungqulu ziwa. Ngithanda ukubhekisisa ezintathu ezisematheni kuyimanje.

Ngibambe ongezansi ngibona umbhalo othi ihhotela elikhulukazi emhlabeni iHilton Hotel liyavala eThekwini. Likhansele konke ukubekisa amagumbi kulabo abebekade sebebekisile ukuthi bangathanda ukulisebenzisa ezinyangeni ezizayo.

Lithe lizobuye liwazise amakhasimende ukuthi liyophinde livule yini. Ngiyacabanga ukuthi loku kufakwe yingcindezi yokuthi imboni yezokuvakasha ayenzi kahle neze. Leli hhotela lithathe isinqumo sokuvala wonke amahhotela alo awu-1 000 umhlaba wonke. Loku kushaqise iningi. Kuyacaca ukuthi isimo asisihle kahle ekwenzeni ukuthi le nxanxathela yamahhotela isebenze ngokwenza inzunzo ngoba abasekho abavakashi.

Ngithe ngisashaqwe yiloko ngezwa kuthiwa uClicks, lo odayisa imithi nezimonyo nongabanikazi bezitolo ezidayisa umculo iMusica, nawo usuphosa ithawula usuyazivala lezi zitolo. 

Angithukanga-ke kangako ngoba kade ngangizibuza ukuthi yini ngempela eyenza baqhubeke nesibindi esingaka, badayise amacwecwe omculo ngoba abathandi bomculo kudala bayeka ukuthenga la macwecwe njengoba umculo sebewuthola ezinkundleni zobuchwepheshe ezifana no-Apple Music noSpotify. Lezi zinkampani ebezingekho nhlobo endimeni yomculo kodwa manje yizona ezihamba phambili ngokudayisa umculo kuma-app azo.

Kuye kuthiwe isukamuva likholwa yizagila. Yiloku impela okwenzeke eMusica. Kuyaxaka ukuthi le nkampani bekuyiyona ebiyisikhondlakhondla uma kuziwa ekuthengiseni umculo kodwa namhlanje isiphucwe iqatha emlomyeni ngenxa yokungahambi nezikhathi. Kufanele ngabe eminyakeni eyishumi eyedlule yiyona nkampani yokuqala eyangena kwezobuchwepheshe yafaka umculo wayo ezintanjeni.

Ngithe ngisamangazwe yiloko, kwavela ukuthi iSter-Kinekor, ekhombisa izingqayi ezintsha, nayo kwembulwa kwembeswa njengoba isifake isicelo sokulekelelwa ngezimali zokuyitakula ngoba kubi akusaphefumuleki. Kwaze kwanzima. 

Uma ubheka kuzo zonke lezi zinkampani, into evulele amanzi angena endlini wukuthi eminyakeni eyedlule azicabanganga ukuthi kungahle kube khona ingozi ezayo engaziqumba phansi. Zivele zanethezeka ezihlalweni zazo zobukhosi.

Njengoba kuhlale kushiwo kwezamabhizinisi noma kwezemidlalo umlando awusho lutho. Iqiniso lithi manje asikho isikhathi sokudembesela. Uma uwumholi wenkampani noma uyinkampani ekade yaba khona kufanele uzihluphe ngokuthi yini entsha endimeni okuyona? Yibuphi ubuchwepheshe obusha osebusebenza emkhakheni okuwona? Cwaninga kabanzi ukuthi imakethe yakho imi kanjani, ubheke futhi njalo ukuthi abantu abasemkhakheni okuwona emhlabeni benzani, yini okusha asebeze nako.

Izinto sezijikile manje. Alikho nelilodwa ibhinizinisi elingazishaya isifuba ngokuthi lona aliyi ndawo. Nawe-ke musa ukudaza inkani noma ubona ukuthi isimo siyabheda. Uma amanzi eseqala ukungena endlini, phuma kulelo bhizinisi ngoba loko kuyizinkomba zokuthi sekonakele. 

Ungazami ukuzimisa isibindi uzitshele ukuthi izinto zizoba ngcono. Izinto zisazolunga emva kweCOVID-19 zibuyele esimweni. Lutho, khohlwa selishonile ilanga, sekophuma enye inhlamvu yelanga manje engafani nalena oyijwayele. 

Cwaningisisa ibhizinisi lakho ngosizo lwabacwaningimabhuku nabanolwazi ngamabhizinisi. Thatha iziyalo zabo uma bethi baleka kusekuhle, usenesikhathi, ungaze usale otakwini nezikweletu. Dayisa kusekuhle, uthathe imali ozoyithola lapho ubheke amanye amathuba ebhizinisi. 

  • UBiyela uwumeluleki wamabhizinisi enkampanini yakhe iMindset Shift  

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela 

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page