UMnu uNkosie Mokhele othunga amajakhethi esiSuthu

Izithombe: Zithunyelwe

Ukuswela amandla okuyofundela ayefisa ukukufundela esikoleni akumvimbanga umthungi wasemakhaya ukuthi afeze iphupho lakhe. Uxoxe noLANGA KHANYILE

UKUKHULA ebona umshini wokuthunga uduvile, ulele uthuli kubo kwenza insizwa yaseNdawana, e-Underberg, KwaZulu-Natali, ibe nesifiso sokukwazi ukuwusebenzisa. Lo mshini owenza indaba kwakungokagogo wale nsizwa eqhamuke nomqondo wokuthunga amajakhethi angavamile.

UMnu uNkosie Mokhele, oneminyaka ewu-24, ngenxa yokudabuka endaweni enamakhaza aqhashisa ifinyila, lapho oke ubone khona abantu bembethe ublankethi wabeSuthu uqhamuke nomqondo omusha – ukuthunga ijakhethi eyisiSuthu.

“Ngemva kokuqeda umatikuletsheni, ngangifisa ukuyofundela i-fashion design kodwa ngenxa yesimo sasekhaya nesasendaweni, angikwazanga. Ngoba ekhaya ngakhula kukhona umshini wokuthunga okwakungokaGogo, ngazifundisa ukuthunga ngawo,” kukhumbula le nsizwa engande ngamagama.

“UGogo wayethunga izijalimane, enciphisa izingubo zabantu. Ngithe ngiqala ukubheka, ubengasathungi, umshini usuzihlalele nje. Kuno-anti wami ohlala kwenye indawo owumthungi. Uyathunga, usika amaphethini. Ngaya kuyena, ngacela angifundise ukusika amaphethini. Wathi angimbuke usika kanjani, ngazama, ngehluleka,” kulanda uMokhele.

Kusho ukuthi uwumuntu ophokophelelayo nonesiphiwo sokuzalwa. Uthi: “Ngaqala ngebhulukwe, i-jean yami, engangilithengelwe wuMa ngo-2015. Akuhambanga kahle (alinciphisekanga kahle). Ngaphinde ngazama, kwaba ngcono. Ngaxoxela abantu endaweni ukuthi ngiyanciphisa kodwa abangangikholwa,” kukhumbula yena.

“Ngonyaka odlule ngithole ikhasimende lokuqala. Kukhona owayelethe ibhulukwe lakhe ngoba befuna ukuzibonela. Nembala ngimnciphisele, wagculiseka wase etshela abanye. Nabo babe sebeletha ukuthi ngibanciphisele,” kusho uMokhele.

Uthi ibhulukwe ulinciphisa ngoR20. Ngemva kokucija ikhona lokunciphisa, ube eseqala ukuthunga. Uthunga amajakhethi, amashethi, uyaphesha, afake ozipho. Ukuthunga amajakhethi esiSuthu ukuqale ngonyaka odlule ngo-Okhtoba.

“Ngaqala ngazithungele mina ijakhethi. Emva kwaloko, abantu baqala bafaka ama-oda,” kusho yena. Uthi iphethini uyisusela ekhanda bese ethunga.

Ijakhethi yesiSuthu kaMokhele

Ukuphesha kuphakathi kukaR20 noR30, ukuthunga ishethi kuwuR180, ukufaka uziphu kuphakathi kukaR20 noR30 bese ijakhethi iyinye Ibiza uR400.

Uthi nakuba abantu bendawo, bakule ndawo enamakhaza ashubisa umnkantsha, bewathanda amajakhethi akhe kodwa kuyagqoza ukuthi bawathenge. Uthi loku kungenxa yokuthi yindawo esemakhaya futhi nesimo somnotho siyantenga.

Nokho unezifiso ezinkulu ngomsebenzi wakhe. “Ngifisa ukuwubona (umsebenzi wokuthunga amajakhethi esiSuthu) usuyibhizinisi elidlondlobele,” kusho uMokhele.

Uma uzwa indaba yokuphokophela kukaMokhele, makhulu amathuba okuthi lifezeke iphupho lakhe.

Facebook: Nkosie Mkhwenkwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page