UmQondisi-Jikelele womNyango wezeziMali uMnu uDondo Mogajane

Isithombe: Sithunyelwe

UmNyango wezeziMali uthi wenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi uhlelo lokuthengwa komgomo weCOVID-19, olulinganiselwa kuR20 billion, alunawo nomncane ugcobho wenkohlakalo. USLINDILE KHANYILE uyabika

YIMICIKILISHO yezingxoxo nabadayisayo nezinto okumele zihlelwe ukulungiselela ukugomela abantu iCOVID-19 ebambezelayo, hhayi ukushoda kwemali yokuthenga le migomo.

Usho kanje umQondisi-Jikelele emNyangweni weziMali uMnuz uDondo Mogajane esithangamini nabezindaba kuleli sonto. 

Uthe nakuba kungesikho ukuthi imali ibuthwa ngamahalavu ezweni njengoba zaziwa izinselelo ezikhona kodwa bakulungele njengabantu abalawula imali yesizwe ukukhokha uma konke sekumi ngomumo. 

Uqhube wathi ngokwezibalo abanazo, kuzodingeka cishe uR20 billion ukuze kugonywe abantu abawu-40 million.

“Akuyona (imali) inkinga. Sizoyithola imali, akukwazi ukuthi leso kungaba yisizathu esingavimba ukuthi sithole umgomo. Kade nje sinomNyango wezeMpilo sihlangene nabamele osomabhizinisi, (iBlack Business Council, (iBusiness Unity South Africa) neBusiness Leadership SA), sabachazela ukuthi kuhamba kanjani. Bese kuwumhlangano wesithathu nabo seloku ngibuyile emsebenzini mhla ka-11 Januwari. Siyazama ukusheshisa izinto. Ungahlela kodwa ngeke yonke into iqonde,” kusho yena.

UMogajane uthi uma kusuke kufanele kukhokhelwe into kuyaye kubhekwe izindlela ezintathu okungaba wukunyusa intela, ukuboleka imali noma ukuthatha kuleyo esuke isiyabelwe izinhlelo ezithile bese zona zimiswa.

“Sonke siyasazi isimo semali ukuthi sibhede kanjani kulezi zinyanga eziwu-18 ezedlule nesesisibi kakhulu ngenxa yeCOVID-19. KuneLekgotla (inkundla/umhlangano) yeKhabhinethi kule mpelasonto ezobhunga ngezinto eziningi,” kusho uMogajane.

Isikhulu esiphezulu seBUSA uMnu uCas Coovadia sithe bazomeseka uhulumeni ngezinhlelo zokugoma nangokuthi kusetshenziswe ingqalasizinda abanayo.

Mayelana nokusiza ngemali uthe bazoholwa wuhulumeni njengoba kwaziwa ukuthi uhulumeni uzibophezele ekulukhokheleni lolu hlelo.

I-BLSA neBBC abatholakalanga ukuphawula.

Ngokwezibalo ezintsha eziqhamuka emNyangweni wezeMpilo bawu-8.1 million abantu asebehloliwe, kuthi abawu-1.4 million batheleleka ngeCOVID-19 kanti asebeshonile bawu-43 105 kuthi abasindile bawu-1.2 million.

Uhulumeni usugxekwe kakhulu ngodaba lokuthenga umgomo njengoba kusolwa ukuthi udembeselile futhi kuvele nokuthi iNingizimu Afrika izokhokha imali ephindiwe uma kuqhathaniswa namanye amazwe.

UMogajane uthe nakuba bewuvumele umNyango wezeMpilo ukuthi ungayilandeli imigudu ejwayelekile yokuthenga impahla ukuze kuzoshesha kodwa uthe bakwenza loku ngesinono ukuze kungabi bikho ihlazo lenkohlakalo elibonakele kuthengwa izimpahla zokuvikela, amaPPE.

Uthe yingakho nje futhi uhulumeni uzoyithenga ngqo imigomo ezinkampanini eziyikhiqizayo. “Kuyaphuthuma kodwa sizoqinisekisa ukuthi yonke into yenziwa ngendlela efanele. Ngithe kubalingani bethu kukho konke esikwenzayo asiqinisekise ukuthi kungabi bikho uZondo (iKhomishini ephenya ngokugwamandwa koMbuso) wesibili eminyakeni ewu-30 noma eyishumi ezayo ngoba singawenzanga umsebenzi wethu,” kusho uMogajane.

Lo mnyango uthi usuvumile futhi ukuthi umNyango wezeMpilo uxoxe nezinkampani ezine ozokhetha kuzona ozozisebenzisa ukugcina imigomo njengoba kunemicikilisho ethize ngesiqandisi okumele sisetshenziswe. Loku bakugunyaze izinyanga eziyisithupha.

Mayelana nokuthi izinkampani ze-medical aid zilekelele ngokukhokhela umgomo walabo bantu abangesiwo amalungu azo, uMogajane uthe izingxoxo zisaqhubeka nalezi zinkampani.

I-Board of Healthcare Funders, inhlangano eyengamele ama-medical aid, isanda kuthi uhulumeni uyicele ukuthi isize ngoR6.8 billion.

Isabelomali sika-2021/22 sizokwethula ngoFebhuwari 24, nokuyilapho kuzocaca khona ngezinye izinto njengokuthi kuzoqhutshekwa yini nokulekelela abangasebenzi ngoR350 ngenyanga.

UMogajane uthe kuneziphakamiso abazenzile kwiKhabhinethi bebheka izinhlangothi zonke njengoba umnotho untenga kodwa futhi bayazi ukuthi abantu abaswele abakwazi ukuyekelelwa nje kanjalo.

Uthe nakuba kuyisisombululo abangasisebenzisa ukunyusa intela kodwa asikho isinqumo esithathiwe mayelana naloko okwamanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page