AKUBUYEKEZWE EYOTSHWALA

ENKULUMWENI kaMengameli yomhla ka-28 Disemba 2020 uMengameli uCyril Ramaphosa wazuma wonke umuntu ngenkathi ememezela ukuvalwa kotshwala “ngokuphazima kweso”. Nemboni ekhiqiza utshwala nezimboni ethelelana nazo njengemboni yezokudla nezokungcebeleka, ithi yazumeka yilesi sinqumo sikaMengameli.

Phambilini osomabhizinisi bale mboni bathi kwadingidwa nabo, baziswa ngaphambi kokuvala utshwala “ngokuphazima kweso”.

Echaza, uMengameli wathi imbangela yokuvalwa kotshwala wukutheleleka ngegciwane iCOVID-19 ngesivinini kwabantu. Wathi izibalo ziveza ukuthi bawu-50 000 abantu abatheleleka kusukela ngosuku olwendulela uKhisimusi. Waqhubeka wathi kuvela ukuthi abathelelekayo babebaningi KwaZulu-Natali, eNtshonalanga Kapa, eGauteng, eMpumalanga Kapa naseLimpopo.

UMengameli, ngokwelulekwa wongoti bezempilo, wathi kuvela ukuthi uma abantu sebephuzile bababudedengu, bakhumule izifonyo, baphuzisane, bangaqhelelani kube njeya. Wayeqinisile futhi. Sonke siyakwazi loku.

Bavalwa kanjalo utshwala. Ababunyanyayo basishayela ihlombe lesi sinqumo. Kakade ezweni lethu, nasemhlabeni, utshwala bunegama lokuba wumbulalazwe, ngezizathu uMbele ongeke uziphinde kule ngosi. Yicala elisihlalele leli.

Nakuba kunabathi bona abahlulwa wutshwala kodwa-ke kuthiwa zifa ngamvunye. Abamsulwa bafela izono zamahlongandlebe. Mhlawumbe kufanele loku uma siphila emphakathini ongasahebezi uma kwenzeka into ebhedayo phambi kwawo. Lafa elihle kakhulu.

Nokho-ke ukuvalwa kotshwala ezweni kube nomphumela ongemuhle ebantwini, kosomabhizinisi, emnothweni wezwe. Uyathanda awuthandi utshwala bondla abantu abaningi, ngezindlela eziningi. Kulinganiswa ukuthi imboni yotshwala ikhokha intela ewuR2.5 billion ngenyanga.

Ngenxa yomthelela omubi wokuvalwa kushayeke amajoyinti, amabhodlelastolo, izindawo zokudla, abaphisi botshwala, ezikaqesizungu, izimboni ezincike otshwaleni, phakathi kwabanye abathintekile. I-South African Breweries imemezele ukuthi abantu abawu-550 bazophelelwa wumsebenzi. Ngaphezu kwaloko, ihoxise uR2.5 billion ebizowutshala kwingqalasizinda; nobekuzodala umsebeenzi.

Nesikhondlakhondla sabaphisi bakabhiya saseHolland iHeineken. Kanjalo neConsol, ekhiqiza amabhodlela. Kubikwe ukuthi ngesonto eledlule inciphise izisebenzi zayo ngo-7%. Kuthiwa u-80% womsebenzi ewenzayo uncike otshwaleni.

Ngenxa ye-value chain yotshwala, akufanele kuthathwe ngenhliziyo noma kujatshuliswe abathile uma kuthathwa isinqumo sokuvalwa kotshwala. Akusizi ukuvikela abantu kwiCOVID-19 kodwa babulawe yindlala, bacwile ezikweletini, kuwe namabhizinisi.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page