Yiziphi izinto ezenza umholi oqavile futhi onohlonze?, kuloba uNtokozo Biyela

NAMHLANJE sizobuka okumbalwa okwenza umholi oqavile futhi onohlonze ebhizinisini. Ziningi izindlela zokuhola ebhizinisini. Kunendlela eyisidala yokuhola, lapho umholi eba khona wuzwi lakhe, azi ukuthi kukhala isicathulo sakhe. 

Bese kuba khona uhlobo olusha lomholi  oluhamba nezikhathi. Ngifisa ukuthi sikesibheke kakhulu lolu hlobo lomholi ukuthi lubaluleke ngani esikhathini samanje, futhi yiziphi izinto lolu hlobo lomholi okufanele lube nazo. Kufanele umholi wesimanjemanje abe wumholi owazi izinto, kube futhi wumholi ohambisana nesikhathi esikuso, aqonde ubuchwepheshe besimanjemanje, abe wumuntu wabantu futhi.

Nazi ezinye izimpawu okufanele abe nazo:

 1. Kufanele abe wumholi ozethembayo

  Kubalulekile ukuthi umholi wesimanjemanje azazi ukuthi muhle kuphi futhi untenga ngakuphi. Angasabi ukubuza uma engazi. Akudingekile ukuthi uma uwumholi ube wusiyazi. Okufanele ukwenze njengomholi wukuthi ube nabantu obathembayo abaseduze abazi izinto.

 1. Kufanele ukwazi ukuthatha izinqumo ezinqala

  Njengomholi ungesabi ukuthatha izinqumo ezinzima abantu abaningi abasabayo ukuzithatha. Uhlale ulindele ukuthi kungenzeka noma yini, ngakho-ke uhlale uhlomile ngolwazi.

 1. Kufanele ulalele

  Umholi oqotho uyalalela futhi uyakwazi ukuzwa imibono yabanye. Loku kubalulekile ukuze akwazi ukuthi abanye abantu banemibono nabo.

 1. Kufanele akwazi ukweseka abantu asebenza nabo 

  Kuhle ukuthi ube nesineke ekufundiseni abantu osebenza nabo uma kuwukuthi bathatha kancane noma ababoni ngasolinye nawe. Uhloniphe wonke umuntu nemibono yakhe.

 1. Kufanele akwazi ukugqugquzela izisebenzi zakhe

  Ayikho into emnandi njengokunconywa uma wenze kahle. Ngakho-ke njengomholi zifundise ukuncoma izisebenzi zakho uma zenze kahle. Ugweme ukugxeka njalo nje.

 1. Vuma uma wonile noma ungenzanga kahle

  Sonke siyawenza amaphutha, vuma uma wonile noma wenze kabi. Loko ngeke kwehlise isithunzi sakho njengomholi kodwa kuzokwenza ukuthi abakulandelayo bakuhloniphe kakhulu kunakuqala.

 1. Yiba umuntu osombululayo

  Ubuhle bomholi bubonakala ngezinga akwazi ngalo ukusombulula izinkinga lapho abantu sebevale amehlo bengasazi ukuthi kufanele kuthathweni, ihlanganiswe nani.

 1. Yiba yisibonelo

  Ungabi wumholi othi abantu abenze njengoba usho, hhayi njengoba wenza. Kufanele uhole ngokuba yisibonelo wenze kahle izinto phambi kwalabo obaholayo, ngisho bengaboni.

 1. Yiba qotho

  Njengomholi kufanele ube neqiniso. Ukwazi ukumela iqiniso noma iningi likhetha amanga.

 1.  Gxeka ngokwakha

  Uma ugxeka, gxeka ngendlela eyakhayo, hhayi ehlambalazayo. Uma kukhona owenze iphuma, khuluma naye ecelene umbonise iphutha lakhe, ungamhlambalazi phakathi kwabantu.

Ngaphezu kwako konke loku okungaphezulu esengikubalile, kufuneka ube wumholi okwaziyo ukukhuluma kahle, ushelele. Indlela obeka ngayo izinto kufanele izwakale uma ukhuluma. Kufanele ube muhle futhi ekubhaleni imilayezo, ungankanti, abantu bangaze balahlekelwe wukuthi kanti ufuna ukuthini kahle hle.

Kufanele ube wumholi okwaziyo futhi ukuthuma abantu benze umsebenzi okufanele bawenze ngoba ubathemba. Ungafuni njalo ukuthi izinto zenziwe wuwe mathupha. Ungagodli ukunikeza abanye ithuba ngenxa yokuthi awubathembi. Uma ukwazi ukuthuma abantu ngendlela, wenza umsebenzi wenzeke kalula futhi wenzeke ngokushesha.

Kufanele futhi ube umholi owamukela imicabango eyehlukahlukene, ube nomqondo osabalele okwazi ukubona izinto ngeso elehlukile. Akufanele wazi ukuthi indlela yokwenza izinto iyodwa vo noma abantu sebekubonisa ukuthi zikhona ezinye izindlela zokuthola imiphumela emihle usebenzisa ezinye.

Asisekho isikhathi sokudaza inkani manje uzitshele ukuthi izindlela owawuzisebenzisa kudala namanje zisasebenza. Akusizi futhi ukuqinisa ikhanda noma ubona ukuthi izimo sezishintshile. Kuhle ukusabalalisa umqondo ukuze ukwazi ukufunda izinto ezintsha.

 • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi enkampanini yakhe iMindset Shift. 

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page