KUNESIFUNDO LAPHA

KULELI sonto omunye wosomabhizinisi abasafufusa esichicilele udaba lwakhe wuMnu uHlobo Mbube, owenza izicathulo, amabhande nezikhwama kwesikhumba ngesandla. 

UMbube, ozinze eBhayi, eMpumalanga Kapa, uneminyaka ewu-10 aqala ukuzisebenza. Kuningi okusihlabe umxhwele ngodaba lwakhe. Okokuqala nje ukuthi usekwaze ukudonsa sonke lesi sikhathi ezisebenza, yinto encomeka kakhulu ngoba kulula ukuwa kwamabhizinisi, ikakhulukazi lawo amancane. 

Ngokwemibiko evame ukuqhamuka kwabenza ucwaningo ngamabhizinisi amancane, kuthiwa imvamisa lolu hlobo lwamabhizinisi luwa eminyakeni emihlanu yokuqala ngenxa yezizathu eziningi. 

Esinye sezizathu wukuthi ukuphemba ibhizinisi kuthatha isikhathi eside kanti abantu abaningi abanawo umdlandla nesineke sokuphokophela kuze kuhlangane amalahle.

Kokunye noma umuntu efisa ukubekezela ubuye ahlushwe nawukuthi ngale kokuzondla yena kodwa kusuke kukhona nabanye abambhekile, njengomndeni wakhe.

Loku kuba nezindleko nokuthi kunabantu ababheke wena ukuze baphile kufakana ingcindezi umuntu abone ukuthi akayeke “ukuphupha”, avele ayofuna umsebenzi, lapho ezoba nesiqiniseko sokuthi nyanga zonke uthola umholo othile.

Kukhona nezinye izinto ezidikibalisa osomabhizinisi abasafufusa njengokubambezeleka kokukhokhelwa uma umuntu umsebenzi esewenzile, ukungakwazi ukuphatha imali, ukungaqikeleli izinga lomsebenzi awenzayo nokungaqondi ukuthi kukona konke okwenzayo, okumqoka ebhizinisini wukujabulisa amakhasimende.

Uma ulalele indlela uMbube enza ngayo izinto, kulula ukuqonda ukuthi kungani esekwaze ukuqhubeka isikhathi eside kangaka. Okokuqala uzinike isikhathi sokuphucula umsebenzi wakhe, ukuze ubesezingeni elifanele.

Okwesibili uzihluphile ngokwazi ukuthi kumthatha isikhathi esingakanani ukuhlanganisa umkhiqizo; ukwazi loku yikona okumenza akwazi ukunquma ukuthi uthatha ama-oda amangaki ngenyanga.

UMbube uthi kumqoka kuyena ukuthi ikhasimende lithole eliku-odile ngesikhathi asuke elithembise sona futhi kumele kube yimpahla esezingeni elifanele. Ngokuqonda lezi zinto uMbube uthole imfihlo yokuphatha ibhizinisi futhi akumangazi ukuthi usedonse iminyaka ewu-10.

Okunye okumqoka ngoMbube wukuthi akatatazeli futhi uyakuqonda ukuthi amalahle awasheshe ahlangane ebhizinisini kodwa kudingeka isineke nesikhathi. Uyawazi futhi uyawavuma namaphutha awenzile kule minyaka, nasewalungisile, futhi uyakwazi okufanele akwenze ukuwalungisa. Iphupho likaMbube manje wukuthi agcine eqashe abantu abawu-100, nakholwa wukuthi kungasiza cishe abantu abawu-400. Asingabazi futhi ukuthi lona wumbono ozogcina ufezekile ngoba isisekelo seHlobo Mbube Creatives siqinile.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page