UMnu uHlobo Mbube umnikazi weHlobo Mbube Creatives eyenza izicathulo namabhande kwesikhumba

Izithombe: Zithunyelwe

Uneminyaka ewu-10 aqala ibhizinisi lokwenza izicathulo namabhande kwesikhumba kodwa usazishayela ngonyawo lonwabu ekukhuliseni ibhizinisi njengoba ethi akajahe ndawo. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UNEMINYAKA eyishumi eziphilisa ngokwenza izikhwama, izicathulo namabhande ngesandla kwesikhumba uMnu uHlobo Mbube weHlobo Mbube Creatives eBhayi, eMpumalanga Kapa.

Kodwa kuyona yonke le minyaka kade “ewabalekela” amathuba abengenza ukuthi ibhizinisi likhule mawala ngoba ubengakakulungeli lokho.

Uthi ubesafuna ukugxila ekuqinisekiseni ukuthi uyakwazi ukumelana nomthamo wama-oda kahle ukuze ezohlale enza umsebenzi osezingeni futhi anikeze ikhasimende isicathulo salo ngesikhathi athembise ngaso.

“Ngathi uma sengiqalile ukwenza izicathulo, ngazinika isikhathi sokubheka ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukuhlanganisa ipheya elilodwa uma ngibala nokuyofuna isikhumba nokunye engikusebenzisayo. Ngathola ukuthi kungithatha izinsuku ezintathu. Yilapho nganquma khona ukuthi kusho ukuthi ngenyanga ngingakwazi ukwenza kahle amapheya awu-10,” kusho uMbube.

“Ngiyazi ukuthi bengingaqasha abantu kodwa ngake ngabaqasha sagcina sibane enkampanini kodwa ayi kwangasebenzeka nabo. Ngisele noyedwa manje esisebenza naye,” kusho yena. 

UMbube, uneminyaka ewu-43, kanti izicathulo azenzayo ngezamadoda kuphela. Ezabesifazane akazenzi ngenxa yemicikilisho ehambisana nokuthi sisuke sizoba side kangakanani nathi kungamfaka ingcindezi ngokwezandla anazo.

Nokho uyavuma ukuthi nokuswela ulwazi kumnqindile njengoba wake wahlangana nomuntu owayenesitolo esidayisa izimpahla zokugqoka zekhethelo owayefuna ukuthenga inqwaba yezicathulo kuyena kodwa wanqaba ngoba ebona ukuthi uzohluleka njengoba kwakuyisibalo esiphindaphindiwe kulezi eziwu-10 ayezibekele zona.

“Angazanga ukuthi uma ngithola i-oda elikhulu kanjalo ngingahamba ngiye ezinkampanini lezi ezikhiqiza inqwaba yezicathulo ngizikhombise ukuthi ngifisa zikhiphe into enjani. Kodwa-ke sengiyazi manje futhi sengikulungele,” kuchaza uMbube.

Emva kokuphothula isikole, waya enyuvesi ukuyofundela ukuba wusokhemisi; enzela ukujabulisa unina owayethi akafundele noma yini esemkhakheni wezempilo ngoba wayesebenza esibhedlela. Kodwa emva kweminyaka emibili, wayeka phakathi ngoba kwakungesiyo into engaphakathi kuye.

Emva kwalokho uthole umsebenzi ezinkampanini ezihlukene kanti agcina kuyona wadilizwa emva kwezinyanga eziyisishiyagalombili.

Uqale ukuzisebenza ngo-2011 egxile ekwenzeni izikhwama. “Kuthe ngo-2016 ngafikelwa wumuzwa wokuthi angizenzele isicathulo esihle. Vele angikaze ngibe wumuntu wamateki, ngiyakuthanda ukugqoka isicathulo. Kodwa ngake ngathi ukushaywa wukungazi amagama asetshenziswayo uma kukhulunywa ngokwakha isicathulo nokwakwenza ngisho ukuthola ulwazi kube lukhuni ngoba ngisho ngizicwaningela kuGoogle ngangingazi ukuthi ngibheke ini. Kodwa kwagcina kulungile njengoba abantu baqaphela baqala bafaka ama-oda. Zigcine izicathulo sezizikhiphile izikhwama kuyizona ezithengwayo kakhulu nokwavele kwacaca ukuthi ngimosha isikhathi ngokwenza izikhwama,” kusho yena.

Isicathulo nebhande okwenziwa ngesandla eHlobo Mbube Creatives

Izicathulo zibiza phakathi kukaR1 700 noR2 800 kanti usanda kwethula ama-boot, wona aqala kuR3 000 bese kuya nokuthi enziwe nganhloboni yesikhumba.

Ama-boot aseHlobo Mbube Creatives

“Angithandi ukuzivalela ekhoneni ngokuthi ngithi ngidayisela uhlobo oluthile lwekhasimende ngoba loko kusho ukuthi uma lolo hlobo luxakekile, (nami) ngisenkingeni. Ngidayisela noma wubani onamandla okuthenga izicathulo zami.

Bakhona abaye bathi angithi ukunyusa kancane amanani ngoba bafuna kube yibona bodwa abanalezi zicathulo kodwa mina kuyangijabulisa ukuthi ngisho umuntu osebenza kwaShoprite nasegaraji uyakwazi ukuthenga isicathulo sami ngoba ngiyakwazi ukuthi kunjani ukuba nesicathulo esisodwa osigqoka yonke indawo siguge size sitsheke.

“Into engiyicabangayo manje wukuthi mhlawumbe kufanele kube khona nalolu hlobo engizolwenzela laba abafuna into yabo bodwa ukuze ngikwazi ukubabhekelela nabo,” kusho yena.

UMbube uhlela ukwengeza izicathulo ezihlukile kulabo abazifunayo

Njengamanje kunohlelo lokucijwa ikhono lokuphatha ibhizinisi ayingxenye yalo nathi luyamsiza ukumvula amehlo ngezinto eziningi njengokuthi kufanele ngisho igama lebhizinisi lakhe limenze ahluke ukuze ezogqama nokungakho njengamanje ebuyekeza igama lebhizinisi.

Ufunda nangokubaluleka kokuzikhangisa njengoba ethi ubekushalazela ngakho belu ngoba enqena ukuthi kuzoheha amakhasimende amaningi angeke akwazi ukumelana nomthamo wawo.

“Singabantu impumelelo isho izinto ezihlukene kuthina sonke. Omunye uchaza impumelelo ngezinga lemfundo yakhe kanti omunye usuke ekhuluma ngemali nezinto anazo. Kodwa mina ngiyothi sengiphumelele mhlazane ngaqasha abantu abawu-100 ngoba ngiyazi ukuthi ngokuqashwa kwabo, kuyobe kusizakala (cishe) abantu abawu-400.

“Omunye umngani wami owazi abantu abadumile, kukhona umuntu angethula kuyena. Wachazeka lo muntu uma ezwa ngomsebenzi wami, wacela inombolo yami yocingo. Wabe esengitshela ngenqwaba yabantu abadumile angangixhumanisa nabo. Ngamtshela ukuthi uma labo bantu okhuluma ngabo bezongisiza ngifinyelele kuleli phupho lami lokuqasha abantu kulungile kodwa uma kungenjalo akayiyeke inombolo yami ngoba angifune dumo mina olungayi ndawo.

“Kufana nale nto yale mibukiso kahulumeni ekuyisa kwamanye amazwe. Ngihlale ngizibuza ukuthi akungcono yini ukuthi leyo mali ekhokhela izindleko zokuthi ngiye lapho isetshenziselwe ukuthi ngikhulise ibhizinisi ngoba abantu bayaya lapho, babuye kodwa impilo yabo nebhizinisi ingashintshi ngalutho.”

UMbube uthe uyaziqhenya ngokuthi seloku aphuma kubo akakaze aphindele kunina ukuyocela usizo; uyakwazi ukuzondla nathi kumkhulisile wakwazi ukuzimela.

Facebook:  Mbube Creations

Instagram:  Mbube Creations

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page