UNkk uZodwa Radebe weSomana Dignified Funerals nesinye sezisebenzi zakhe u-Ayanda Radebe

Izithombe: nguFacebook

Abangcwabi ngenye yezimboni ezimatasa kakhulu njengoba abantu bebhubha ngapha nangapha ngenxa yeCOVID-19 kodwa le ndlela imali engena ngayo ngalesi sikhathi ayibajabulisi neze ngoba nabo ibalethele olunye utaku. UZANELE MTHETHWA uxoxe nabanye babo

KUSUKELA kuqale le nyanga abangcwabi bakhala isililo esifanayo ngokucinana kotshumo ngenxa yemingcwabo eminingi. Ngaphezu kokushoda kwemigodi, kuke kwashoda ngisho amabhokisi kanti njengoba esetholakala nje, asemba eqolo.

Uma ukude lesi simo kubukeka sengathi sisho ukuthi bavunywe yisikhathi ebhizinisini kodwa uma usuxoxa nabo akunjalo ngoba ziningi izindlela nabo abashayeke ngazo, yize bethi lukhulu oluhle abalufundile.

UMnu uMlungisi Cele, umngcwabi osemusha kulo mkhakha, uthi ukungena kuleli bhizinisi ngesikhathi seCOVID-19 kumqinise ukhakhayi. Uqale ibhizinisi lokungcwaba iSphenzo Funeral Services ngoJuni wonyaka odlule. Ngalesi sikhathi bese ziqalile ukwenyuka kakhulu izibalo zabahaqwe yiCOVID-19. Yize ayekade awufukamela lo mbono wokungena kuleli bhizinisi, ukudilizwa emsebenzini ngonyaka odlule, kumenze wafeza isifiso sakhe.

“Ngabona kuyithuba elihle lokungena ngalesi sikhathi kuleli bhizinisi. Nokho, bengingazi ukuthi nalokhu kuzofika nezinselelo eziningi kangaka. Njengomngcwabi osemusha kuningi ebengisakuphemba. Izimoto zokuthwala izidumbu nezinye izinsiza zokungcwaba bengikuboleka kwabanye abangcwabi. Kuyinselelo enkulu kulesi sikhathi ngoba wonke umuntu uxakekile ngenxa yobuningi bemingcwabo,” kusho yena.

Uthe njengoba sekungcwatshwa nsuku zonke kuyenzeka kube nzima nokuthola ozomboleka imishini yokwehlisa ibhokisi. Okunye athi kuyinselelo kwabaningi wukungabi nomasingcwabisane nokungabi nomshwalense osiza ukunxephezela uma ungcwabile. Loku kwenza bagcine bethathe emaphaketheni abo ngoba amakhasimende ebheke ukwenzelwa athenjiswa kona.

“Kumanje ebhizinisini lami ngisimamiswa ngabantu abafuna ukungcwatshelwa ngokheshi. Nakubona laba abanomasingcwabisane kunzima uma kushonwa kangaka ngoba kuncipha amakhasimende azokhokha njalo ngenyanga,” kusho uCele.

Ecebisa abacabanga ukuthi kuhle ukungena ebhizinisini lokungcwaba ngalesi sikhathi, uthe kumele bazibambe ziqine. Uthe kudingeka umuntu osesimweni esihle ngokomqondo, ngale kwalokho isimo ababhekene naso siyaphazamisa.

Uthi namanani aphezulu njengoba ngisho intengo yamabhokisi yenyukile. Ukhuthaza abantu ukuthi bangabi nemishwalense kuphela esiza uma kushoniwe kodwa kubalulekile ukuba nomngcwabi. Uthi abaningi abasenkingeni yokungcwaba yilabo abangenabo abangcwabi abazokwenza zonke izimfanelo zomngcwabo njengoba imishwalense ikhipha imali kuphela.

UMnu uMlungisi Cele weSphenzo Funeral Services uthi iCOVID-19 imqinise ukhakhayi

UNkk uZodwa Radebe weSomana Dignified Funerals usemnkantshubomvu kuleli bhizinisi lokungcwaba. Nokho, uthi kuyaqala ukuthi azithole exakeke kangaka ngenxa yokushona kwabantu bebulawa yiCOVID-19.

“Singcwaba ngaphezu kwabawu-30 ngesonto. Asikho ngisho isikhathi sokuphumula. Ngisho sengisekhaya ngiyasebenza. Besinenkinga kakhulu kuvalwe imboni ekhiqiza amabhokisi ngenxa yamaholidi. Namanje sekuvuliwe kodwa kuyagcwala futhi amabhokisi akhiqiziwe aphela ngokushesha,” kusho yena.

UNkk uRadebe, odume ngokungcwaba ngobukhazikhazi izimpunyela nosaziwayo eThekwini, uthi yize zikhona izinselelo kodwa ibhizinisi lihamba kahle.

Uthi indlela okumatasa ngayo kudingeke ukuthi andise izimoto nezisebenzi. Okwamanje wandise ngezisebenzi eziyisithupha, athi kungenzeka anezele uma kwanda umthamo womsebenzi.

Abanye abangcwabi, njengoNkk uRadebe weSomana Dignified Funerals, kudingeke ukuthi bandise izimoto nezisebenzi

“Okwenza ibhizinisi lihambe kahle wukuthi baningi abantu abafuna ukungcwatshelwa ngokheshi, abangenabo abangcwabi. Lokhu kuyasiza ngoba kuqinisa iphakethe ebhizinisini. Kunzima uma ubungenawo umshwalense wokulekelela umasingcwabisane wakho ngoba ukhipha nasephaketheni lakho,” kunaba yena.

Uthi ngo-2017 wavula amakhaza akhe, athe kumsizile njengoba sebebhekene nale ngwadla yokufa kwabantu. Kwawona amakhaza akhe aseyagcwala, angakwazi ngisho ukusiza abanye abangcwabi abacela ukubeka kuyena.

Omunye umngcwabi, ocele ukungadalulwa ngenxa yobucayi besimo, uthi bayatatazela abanye abangcwabi.

Uthi abaningi bebengenayo imishwalense, osekuvuza amaphakethe ngoba bezingcwabela ngemali yabo.

Izinhlangano ezimbili ezimele abangcwabi, iSouth African Practitioners’ Association neNational Funeral Practitioners’ Association of South Africa, zisanda kuqinisekisa ukuthi kunengwadla kuleli bhizinisi.

Nokho, ziqinise amakhasimende idolo ngokuthi kuzokwenziwa yonke imizamo ukuthi imingcwabo iqhubeke ngaphandle kobuhixihixi.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page