Kumqoka ukuhlobisa ibhizinisi lakho, phecelezi i-branding zisuka amagqozo, kuloba uNtokozo Biyela

NAMHLANJE ngithanda sibheke izindlela eziqavile zokuhlobisa ibhizinisi lakho. Ngifuna sibheke ukuthi kungani amabhizinisi amaningi amancane engalihlobisi ibhizinisi lawo.

Ekucwaningeni kwami ngiqaphele ukuthi uma umuntu esaqala ibhizinisi noma liselincane usuke egxile kakhulu ekulisunguleni nokulikhulisa noma ukudayisa umkhiqizo nobuchwepheshe bakhe. Loku kwenza akhohlwe ukuhlobisa ibhizinisi. 

Empeleni kufanele zithi zisuka nje amagqozo ukuhlobisa ibhizinisi kube yingxenye yokwakha ibhizinisi ngoba ekugcineni njengosomabhizinisi kufanele wazi ukuthi uma wakha ibhizinisi, wakha umlando.

Kuyini ukuhlobisa ibhizinisi? Ukuhlobisa kuwuphawu olwenza into ibonakale. Loku kungaba yigama thizeni noma uphawu thizeni. Okukodwa kwaloku kwenza ukuthi noma wubani uma ekubona acacelwe kahle ukuthi yimuphi umkhiqizo noma iyiphi inkampani asuke eyibona.

Ngifisa sibheke nokuthi yini umehluko phakathi kokuhlobisa nomkhiqizo. Umkhiqizo kukhona la uhamba uphele khona, unesikhathi sawo futhi ufeza inhloso ethize empilweni yabathengi. Ukuhlobisa kunesizathu kanti kubalulekile kakhulu ebhizinisini. Loku sibona ikakhulukazi uma isidayiswa inkampani, ikakhulukazi lolu hlobo lwamabhizinisi olubizwa nge-franchise.

Uma uqaphela into eyenza lolu hlobo lwebhizinisi lumbe eqolo uma ufuna ukungena kulona yingenxa yegama nokuhlotshiswa kwalo. Maningi amabhizinisi enza inkukhu ethosiwe noma eshiswe emlilweni kodwa zimbalwa izinkampani ezinedumela ezenza inkukhu ethosiwe noma eshisiwe emlilweni ezihamba phambili futhi eyehla esiphundu. Siyazi sonke kuye kuthi uma kuphele inyanga abantu bagcwale khona beyothenga lezi zinhlobo zenkukhu. Yingani kunjalo?

Yingoba lezi zinkampani zathatha iminyaka eminingi zihlobisa amagama nemikhiqizo kwazo. Manje kuba lula uma abathengi bebona okukodwa kwalezi zinto, bathembe ukuthi uhlobo lwenkukhu ekhiqizwa ngaphansi kwaleli gama iyafana yonke indawo lapho bebona khona lolu phawu, akukhathalekile ukuthi bakuphi nezwe noma nomhlaba.

Naku engithanda ukukucacisa. Ukuhlobisa akulula njengoba ngisho. Empeleni kuyingxubevange yobuhlakani namaqhinga alabo abasebenza ngokuhlobisa izinkampani ukuheha abathengi ukuze babone umkhiqizo noma igama lenkampani ngendlela enhle. Kuthatha isikhathi eside impela nokuhlela nempatho yegama nomkhiqizo. 

Amagalelo okuhlobisa ibhizinisi lakho kuyenzeka ukuthi abe mahle kanti kwesinye isikhathi angabi mahle, kuya ngokuthi ukwenza kanjani noma uzibandakanya nobani. Indlela ohlobise ngayo ingenza ukuthi abathengi bawuthande umkhiqizo wakho noma bawunyanye.

Ake ngenze isibonelo. Kungenzeka kube khona umkhiqizo onophawu ongathola ukuthi luvusa umunyu kwabanye abathengi njengeflegi elidala laseNingizimu Afrika noma uphawu lwabacindizeli baseGermany. Umkhiqizo ungaba mnandi ubukeke umuhle kodwa ngenxa yokuthi umhlobiso womkhiqizo unolodwa lwalezi zimpawu, abathengi bangawunyanya noma bangawuthengi nhlobo ngenxa yemizwa oyivusayo uma bewubona.

Kunezinto ezibalulekile okumele uziqaphele uma wakha ukuhlotshiswa kwenkampani noma umkhiqizo. Ukuhlobisa kwakho kufanele kuxoxe indaba thizeni. Kufanele wazi noma ukhombise kabanzi ukuthi yini wena ogabe ngayo enkampanini yakho noma ngomkhiqizo wakho, uzigqaja ngani? Ingani inkampani yakho, imeleni? Obani ohlose ukubadayisela? Libukeka linjani iqoqwana labantu ofuna lisebenzise umkhiqizo wakho? Uma abantu bebuka inkampani yakho noma umkhiqizo wakho ufuna bawubuke kanjani noma bayibuke kanjani.

Elokugcina naku engifisa sikubuyekeze noma sikubheke. Kubaluleke ngani ukuthi zisuka nje amagqozo wenze isiqiniseko sokuthi uyalihlobisa igama le nkampani yakho noma umkhiqizo wakho? Kubaluleke ngokuthi kwenza inkampani yakho izinze futhi yaziwe. Abantu bathi besebuqamama basheshe bakwazi ukubona uphawu noma umkhiqizo wakho. Abantu bazi kalula ukuthi inkampani yakho ingani. 

Ukuhlobisa inkampani yakho kwenza kube lula nokukhangisa umkhiqizo wakho, kanti okubalulekile kunako konke wukuthi kwandisa amakhasimende, kukhuphule inzuzo.

UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi enkampanini yakhe iMindset Shift

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page